Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“…a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada” (Et-Talaq 2. i 3.)

Islamska braćo, koliko li je samo veličanstven ovaj mjesec posta i koliko li je on samo ispunjen mudrostima i tajnama koje svaki postač razumjeva shodno svome znanju i imanu i shodno veličini obožavanja svoga Gospodara!?

Dovoljno je to što je on poput vrata koja su posebno namjenjena za činjenje svakojakih dobrih djela, bilo da je to post, ili namaz, zekat, sadaka, zikr, dova, učenje Kur'ana, darežljivost, dobročinstvo, sabur, povećanje ubjeđenja, mjesec u kome se očekuju velike nagrade….

Dovoljno je i to što je on put ka bogobojaznosti, a bogobojaznost je temelj svakoga dobra i put je ka uspjehu i spasu!!!

“…ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” (Jusuf, 90)
 
Koliko on samo sputava ljudske strasti da ne dođu do svoga vrhunca, a mjesec posta razara i ljudsku oholost rušeći svaku strastvenu pobudu, odnosno srce, ili izvor, grijeha, a to je, kako veli El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: “…lijepi  primjer nadnaravnosti (Kur'ana) kada se tumače značenja riječi Uzvišenog: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se bogobojazni bili!” ( El-Beqareh, 183).”

Neki ovo tumače:” da biste se od grijeha zaštitili ” (postom), a drugi kažu da je značenje ajeta općenito, jer je post, kao što se navodi:” Post je zaštita i on je došao i prouzrokovao bogobojaznost, jer on umrtvljuje strasti.” ( Tefsir El-Kurtubi, 2/275, 276)
 
Naravno! Post je, zaista, zaštita putem koje se postač štiti od eventualnih grešaka, grijeha i ostalih propasti koje odvode u vatru, baš kao što se i ratnik svojim štitom brani u borbi, štiteći se njime da ne bude ubijen i da bude spašen od svoga neprijatelja, uz Allahovu dozvolu!
 
Ovako značenje posta je i podrazumjevao i Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, u mnogobrojnim hadisima, pa kaže:” Post je zaštita, i kada neko od vas bude postio, neka bestidno i sramotno ne govori! A ako ga neko bude psovao ili ga napadne, neka kaže: Ja postim!» (Ahmed i Buharija)

U drugom hadisu alejhis salatu wes selam kaže:” Post je zaštita od vatre, kao što je to vaš štit u borbi!” ( Ahmed, Nesaija, Ibn Madžeh – sahih)

U trećem hadisu se navodi: “Post je štit, i on je kao vjernikova tvrđava!” ( Taberani – hasen)

Islamska braćo i sestre, mjesec posta je izvaredna prilika za smanjenje težine naših grijeha i za pročišćavanje ljudskih duša od raznoraznih nečistoća! On je  zaštitnik srca kako ne bi bila zapečaćena!

Ovo će sigurno osjetiti onaj čiju je dušu otežala težina grijeha, te im je zemlja tijesna postala, kada nastupi mjesec ramazan, te kada budu postili kao ostali postaći, i klanjali sa klanjačima, i plakali i kajali se zbog svojih grijeha! Tada će osjetiti širinu njihovih grudi  i lahkoću duše, osjetit će rasterećenje i blagost koja je zamjenila njihovo zvijerstvo! Ovo su učinci posta, i ovako se spušta milost, bilo da je to u ramazanu, ili mimo njega!
 
Zato, muštuluk, o skupino muslimana! U mjesecu ramazanu se povećavaju deredže vjernika i brišu se grijesi griješnika! Post će neprestano pročišćavati muslimana i ulijevati mu blagost, sve dok mu na Sudnjem danu ne bude zagovornik, šefađija, da uđe u džennet i da se spasi od vatre! Ovako i Kur'an djeluje!

Kaže Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: “Post i Kur'an će biti zagovornici za roba na Sudnjeme danu! Reći će post: O moj Gospodaru, zaista sam ga spriječio od hrane i prohtjeva tokom dana, podari mi da mu budem zagovornik! A Kur'an će reći: Gospodaru, spriječio sam ga od spavanja tokom noći, podari mi da mu budem zagovornik! Pa će obadvoje biti zagovarači za njega!” 
 
O muslimani, svako ko je pametan može da dokuči tajne posta i koliki je uticaj ramazana na odgoj duše i na smjelost pri robovanju Allahu tokom ostatka godine! To je zbog toga što mjesec ramazan odgaja dušu na činjenje mnogih dobrih djela, što joj oživljuje osjećaj Allahovog nadgledanja i kontrole, što raspaljuje iskrenost u duši kako bi bila iskrena prema Allahu postom i klonjenjem grijeha…

On prouzokuje plemenitost i darežljivost, i podstiče na dobročinstvo prema onima koji su u nekoj potrebi i dobročinstvo prema rodbini! On razvija plemenit karakter i moral, zato uši ne slušaju ono što je zabranjeno, niti jezik izgovara ono što je bestidno i sramotno i što spada u ružan govor! Odagaja i oči da ne ustrajavaju u gledanju onoga što je zabranjeno! Sve navedeno upućuje na vrijednost posta i na to da je čovjek u stanju da promjeni svoju stvarnost, i da je pogrešno smatrati da se šteta i haram obavezno moraju naći pri čovjeku.

Ovo nas, također, upućuje na bezvrijednost šejtanovih izmišljotina koje nabacuje ljudskim dušama kada ih zavodi putem smatranja teškim izvršavanje djela pokornosti, da je teret praktikovanje dobrih djela, da je nemoguće prekiniti lance prohtjeva… Post pametnoga upućuje na pokajanje Allahu i na požurivanje mjenjanja čovjekove zbilje na bolje nakon ramazana.
 
Ummet je zaista u velikoj potrebi za mjesecom posta koji dolazi da ga upozori na vrijednost vremena i važnost iskorištavanja istog u pokornosti Allahu. Oštroumni postač ispraća trenutke svoga vremena u zikru, učenju Kur'ana, namazu…

Žaljenje za minulim vremenom uproštava nastupajuće vrijeme!

Musliman treba da bude brižljiv za svoje vrijeme kako u ramazanu, tako i poslije njega, zato treba da iskoristi ramazan kao jednu od metoda navikavanja za sticanje ove lijepe vrline!
 
Kako li je samo naš ummet u velikoj potrebi za mjesecom posta, jer ga on ujedinjava na jednu riječ, ujedinjava njegove safove i ulijeva ljubav među muslimanima! Zato ih vidiš kako su svi složni u jednom vremenu, svi očekuju iftar! Zbog toga se stanovnici jednog prijedjela svi iftare u isto vrijeme! Dakle,  post nas podsjeća na jedinstvo muslimana, na međusobno pozivanje i ljubav! On raspaljuje iskre ljubavi među njima: “Vjernici su samo braća!” (Hudžurat, 10)

“Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi mu se odazovu i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom.” (Buharija i Muslim)
 
Ovakvo jedinstvo zabrinjava naše neprijatelje, te oni po svaku cjenu nastoje da rasparčaju muslimanski saf. Da li muslimani razumjevaju vrijednost njihova jedinstva i da li išta rade na ujedinjenju njihove riječi?! Ovo je bio samo dio tajni koje nosi sa sobom mjesec posta, a to mogu da osjete samo oni koji su znani!
 
O postači, mjesec ramazan je velika prilika za povećanjem interesovanja za odgajanjem naših porodica i djece na dobročinstvo i bogobojaznost, prilika je za podsticanje na obavljanje namaza, za podstrekivanje na udjeljivanje sadake, vježbanje posta, podsticanje za činjenje zikra i mnoštvo učenja Kur'ana, kao i na ostale vidove pokornosti Allahu.

U svakom slučaju, odgajanje ovih vrlina je naša obaveza, međutim, ljudske duše su sklonije da se u ramazanu povinuju ovim vrijednostima, više nego u drugim prilikama. Otac je savjetnik i on treba da iskoristi ovu priliku, zato se on treba podsjetiti na vrijednost ramazana, a brižljiva majka je ta koja treba da se podstakne na dobra djela i ona treba da pomogne svoga supruga prilikom odgajanja djece! Neki misle da su uzoriti roditelji samo oni koji obezbjeđuju svojoj djeci njihove potrebe i koji se lijepo ophode prema njima. Nema sumnje u to da je nemarnost očeva i majki prema upućivanju i podsticanju njihove djece  u ovim vrijednim danima jedna vrsta nemara koja je nepoželjna, jer je rezultat toga propast, ne samo na ovome svijetu, nego i u vjeri, zato dobro obratite pažnju na konstantni odgoj vaših sinova i kćeri, a mjesec posta i namaza posebno odredite da u njemu povećate ovo interesovanje! Ono je dio vaše obaveze u pogledu njihove zaštite od vatre!

Kaže Uzvišeni:” O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti” (Et-Tahrim, 6)
 
Ako ih pravilno uputite i odgojite, vi ćete u tome imati isključivu korist još u ovome svijetu, a posebno kada preselite na budući svijet, jer sin Ademov kada umre, prekinu se sva njegova djela osim u tri situacije, a u njih spada i čestit sin koji dovi za njega.
 
Gospodaru, uputi nas, nadahni nas i  uputi druge preko nas! Ukabuli naš post i namaze, raširi naše grudi prema svakome dobru i imanu, i osvjetli naša srca sa Kur'anom!!!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.