SAOPÅ TENJE ZA JAVNOST

U cilju što korektnijeg obavještavanja gradana Opštine Prijedor, a posebno onih koji gravitiraju na prostoru “lijeva obala Sane”, odnosno naseljenim mjestima Zecovi, Carakovo, Hambarine, Rakovcani, Rizvanovici i Bišcani, ovaj Inicijativni odbor je na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 04.08.2008. godine u prostorijama Društvenog doma Hambarine donio odluku da se javnost upozna sa novonastalom situacijom i aktivnostima Inicijativnog odbora.

Iako je Skupština opštine još u oktobru 2006. godine, tacnije 26.10.2006. godine, donijela Odluku o zaštiti izvorišta vode za pice „Mataruško polje – Tukovi“, „Mataruško polje II“ i „Prijedorcanka“ u kojoj su detaljno oznacene parcele koje tretira ova Odluka, te Odluku o pristupanju izrade regulacionog plana podrucja Mataruško polje, Mataruško polje II i naselja Tukovi, nažalost mještani gore navedenih sela nisu bili o ovome upoznati sve dok se nisu pocele postavljati upozoravajuce table o vodozaštitnoj zoni (prije nekoliko mjeseci).

 

Odmah po ovom saznanju, želeci da se pobliže upoznaju o cemu se ustvari radi, grupa gradana iz gore pomenutih sela odlucila je oformiti Inicijativni odbor koji bi se pozabavio ovom problematikom. Nakon prvih provjera ustanovljeno je da je Opština, u skladu sa svojom Odlukom o pristupanju izradi regulacionog plana za ovo podrucje, angažovala prijedorski Industroprojekt i da su oni vec ogroman posao u ovom pravcu odradili, na veliko iznenadenje clanova Inicijativnog odbora i uvidjeli da je Industroprojekt uradio sve karte sa oznakama i sekcijama uže i šire vodozaštitne zone, što u prevodu znaci zabranu obradivanja zemljišta i upotrebu bilo kakvih gnojiva.

Uvidjevši da je ovo velik i ogroman posao odlucili su proširiti ovaj Inicijativni odbor i sa predstavnicima politickih partija i to: Sead Jakupovic (SDP BiH), Sead Suljanovic (SZ BiH) i Mesud Blaževic (SDA). Inicijativni odbor je u ovom punom sastavu nastavio raditi i obavljena je u nekoliko navrata korespodencija sa opštinskim vlastima koja je u pocetku bila, moramo reci, jednostrana, jer su pojedine opštinske službe pokušavale izbjeci komunikaciju sa gradanima. Cak i Javni uvid u nacrt regulacionog plana podrucja Mataruško polje, Mataruško polje II i naselja Tukovi – sekcija 2, 3 i 5 je u prvoj varijanti bila odredena samo u Mjesnoj zajednici Tukovi, Komunalnom zavodu i Opštini.

Intervencijom ovog Inicijativnog odbora ovaj Javni uvid se sada obavlja i u Hambarinama i u Rizvanovicima. U prvoj varijanti on je trebao biti od 06.06.2008. do 07.07.2008. godine, ali je na insistiranje Inicijativnog odbora i uz obrazloženje da je veliki broj gradana sa ovih prostora i u augustu ovdje na godišnjim odmorima, dogovoreno je da se ovaj termin produži do 15.11.2008. godine.

Gradani nakon uvida mogu i, ako to žele, na Nacrt ovog planskog dokumenta unijeti svoje primjedbe, zapažanja i sugestije. Na osnovu zakljucka ovog Inicijativnog odbora ova problematika je aktuelizirana i na nedavno održanoj sjednici Skupštine opštine Prijedor, a istu su pokrenuli clanovi Inicijativnog odbora Suljanovic Sead i Blaževic Mesud. U odgovoru na njihova postavljena pitanja Nacelnik Opštine gospodin Marko Pavic je cvrsto obecao da se ništa nece uraditi na štetu gradana i o tome postoji tonski zapis kao i stenogram sa te sjednice.

Odmah nakon te sjednice Inicijativni odbor je imao sastanak sa Nacelnikom Opštine koji je upoznat sa aktivnostima Inicijativnog odbora i zahtjevima gradana sa terena i na tom sastanku je ponovio svoje stanovište da se nece ništa po ovom pitanju raditi a što bi izazvalo revolt i nezadovoljstvo gradana.

Na ovu temu je održan i Javni skup u Bišcanima gdje su mještani upoznati detaljnije sa ovim projektom i gdje su vrlo energicno odbacili svaku mogucnost oduzimanja njihove zemlje ili sprecavanja obradivanja iste. A samo informacije radi, radi se o pet hiljada petsto osamdeset i šest (5.586) dunuma zemlje i onemogucavanjem obrade iste došlo bi do ponovnog raseljavanja ljudi sa ovih prostora jer im je to jedini izvor prihoda i egzistencije njihovih familija.

U želji da se što više približi gradanima, te da im se što bolje olakša mogucnost uvida u prijedlog Regulacionog plana podrucja Mataruško polje, Mataruško polje II i naselja Tukovi – sekcija 2, 3 i 5, te da što jednostavnije, ako žele, daju svoje primjedbe, prijedloge, zapažanja i sugestije, Inicijativni odbor je otvorio kancelarije u Hambarinama i Rizvanovicima. Takode je ucinjen dodatan napor i štampana je obavijest o mogucnosti uvida u Nacrt regulacionog plana i ista djeljena po ovim naseljenim mjestima.

Inicijativni odbor ocekuje od gradana, koji imaju svoje zemljište na podrucju koje obuhvata ovaj Regulacioni plan, da iskoriste svoje gradansko pravo, dodu u Hambarine i Rizvanovice i izvrše uvid u prijedlog Nacrta, te ako žele da daju svoje primjedbe, sugestije i sl.

Obzirom da je ovo izborna godina, te da je rok za uvid u prijedlog Regulacionog plana do 15.11.2008. godine, Inicijativni odbor nece imati do tada nekih vecih aktivnosti osim što ce kontinuirano pratiti tok uvida u Regulacioni plan i po potrebi onim koji su zainteresovani davati detaljnija objašnjenja.

Još jednom pozivamo sve gradane koji su zainteresovani, a ciji su zemlja ili objekti zahvaceni ovim prijedlogom Regulacionog plana, da iskoriste svoje pravo i izvrše uvid u ovaj Regulacioni plan, a zatim, ako žele, da daju svoje primjedbe, sugestije i prijedloge.

PREDSJEDNIK INICIJATIVNOG ODBORA
PAÐAN NAZIF

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.