T E N D E R


Medžlis islamske zajednice Prijedor ; Izvršni odbor

Na osnovu odluke Izvršnog odbora Medžlisa Prijedor, i Komisije za šehidske mezarje «Skela» sa sjednice održane 13.06.2006. godine raspisuje se

T E N D E R

za izradu i ugradnju šehidskih nišana na gradskim šehidskim mezarlucima «Skela» Prijedor. Medžlis Vas poziva da dostavite svoju ponudu na osnovu sljedećih elemenata: 1. PREDMET PONUDE

Predmet ponude je izrada i ugradnja nišana od bijelog mramora PRILEP, dimenzija 145 x 26 x 12 cm sa ispisom reljefnog teksta i to: šehid, prezime, očevo ime, ime (nadimak), datum rođenja, datum smrti; različitim gornjim dijelom muškog i ženskog nišana, tako da muški nišan ima izvedenu simboliku turbana; sa ugradnjom betonske grede koja povezuje nišane čija je dimenzija 20 x 50 cm, armirani beton MB 220. Na sve navedeno treba dati garanciju u trajanju od 5 godina.

2. PRAVO UČEÅ ČA

Pravo učešća na tenderu imaju preduzeća ovlaštena za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje tender, a čije je sjedište i mjesto registracije u Bosni i Hercegovini.

3. SADRŽAJ PONUDE

– Naziv i tačna adresa ponuđača;

– Dokaz da je ponuđač ovlašten za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje tender izdat od nadležnog i za to ovlaštenog organa u zemlji;

– Porezni i identifikacijski broj izdat od nadležnog i za to ovlaštenog organa u zemlji sjedišta;

– Dokaz da ima odgovarajući broj stalno zaposlenog kvalificiranog osoblja;

– Potvrda o redovnom izmirenju poreskih obaveza;

– Potvrda o bonitetu da u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije prijave na tender račun nije bio blokiran;

– Referencna lista iz oblasti koja je predmet nadmetanja;

– Cijena, sa uračunatim PDV, izračanata u KM, i uslovi plaćanja, faze radova i rok završetka radova podijeljen po fazama;

– Izjava o nepromjenjivosti cijena i roka, i da je ponuđač saglasan da, u slučaju kašnjenja sa završnim rokom, da se po danu kašnjenja umanjuje cijena za 1% od pogođenog iznosa;

– Izjava o prihvatanju tenderskih uslova;

– Ponuđači mogu priložiti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna.

4. PODNOÅ ENJE I OTVARANJE PONUDA

– Ponudu, obrađenu u skladu sa ovim tenderom, ponuđač je obavezan dostaviti u roku od 9 (devet) dana od dana objavljivanja tendera, ili dostaviti lično do 10.00 sati (subota, 24.06.) po lokalnom vremenu, u jednom primjerku.

– Ponude za tender dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“Ponuda za izradu i ugradnju šehidskih nišana za šehidsko mezarje «Skela» – ne otvarati”, na adresu:

Medžlis IZ Prijedor
Skopska 32

79101 Prijedor

– Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i ponude koje ne budu dostavljene na opisani način, neće se uzimati u razmatranje.

5. TROÅ KOVI PONUDE

Medžlis ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava

pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimično svaku ponudu, poništi nadmetanje ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Dokumentacija tendera će biti taksirana u visini od 20 KM na teret ponuđača.

6. VREDNOVANJE PONUDA

Vrednovanje ponuda će se izvršiti u skladu sa aktima Rijaseta IZ u BiH i Medžlisa IZ Prijedor kojima se reguliše materijalno poslovanje i u skladu sa kriterijima tendera.

Medžlis IZ Prijedor može, po potrebi, tražiti od ponuđača dodatne informacije koje se mogu koristiti u procesu odlučivanja. Razmatranje i otvaranje ponuda će vršiti Izvršni odbor Medžlisa u proširenom sastavu na vanrednom zasjedanju.

Izvođači su pozvani da, ako hoće, prisustvuju otvaranju svih ponuda na sjednici koja će se održati u subotu 24.06.2006. u 10 h.

7. OSTALE ODREDBE

O izboru ponuđača učesnici će biti obaviješteni nakon što Izvršni odbor Medžlisa, na osnovu sopstvenog razmatranja i preporuke nadležnog organa Rijaseta IZ u BiH, imenuje najpovoljnijeg ponuđača.

Za sve potrebne informacije u vezi sa ovim tenderom molimo Vas da se obratite gosp. Rezaku Kurtoviću, rukovodiocu administrativnih poslova Medžlisa IZ Prijedor, ul. Skopska 32, 79101 Prijedor, tel/fax: ++387 52 227 493, e-mail: medzlisizpd@gmail.com

Žiro-račun: 3384102200255038 UniCredit Zagrebačka banka Prijedor

Predsjednik IO Medžlisa:Besim Čirkin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.