25 miliona KM za ublažavanje negativnih posljedica uvođenja PDV-a


Vlada Federacije BiH odobrila je na današnjoj sjednici raspodjelu 25 miliona KM planiranih u budžetu za ovu godinu u cilju ublažavanja negativnih posljedica uvođenja PDV-a u skladu s Programom mjera u ovom segmentu, saopćeno je iz Ureda za informiranje Federalne vlade.

Prema ovoj odluci, iz ukupno odobrenih sredstava, 18 miliona KM raspoređuje se Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Tako će se svim korisnicima penzija čija je visina do 200 KM, uz penziju mjesečno isplaćivati po 10 KM. Ovu subvenciju neće moći koristiti penzioneri koji dio penzije primaju iz inozemstva. Pola miliona KM namijenjeno je “BH – Gasu” kao participacija cijene prirodnog gasa za prvi kvartal ove godine, dok će 6.435 miliona KM biti usmjereno kantonalnim ministarstvima za socijalnu politiku s ciljem pomoći osobama u stanju socijalne potrebe.

U svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, a naočito penzionera na području Bosanskopodrinjskog kantona, Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 65 hiljada KM.

Sredstva za penzionere će se prebaciti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu obrazloženog zahtjeva s podacima o stvarnom broju korisnika s penzijom do 200 KM, a za socijalne potrebe na osnovu podataka iz resornih kantonalnih ministarstava o broju korisnika socijalne zaštite.

O realizaciji ovih sredstava će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike redovno informirati Vladu FBiH.

UTVRčEN PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U okviru refome poreznog sustava u BiH, koja se realizuje u suradnji s Demsche Gesellschaft fur Tectmische Zusammenarhcit (GTZ) i USAID-om (Tax niodemizalion project – TAMP), Federalna vlada danas je utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak kojim je regulirano jednoobrazno oporezivanje dohotka fizičkih osoba po svim izvorima prihoda.

Ovaj zakon na federalnoj razini bi na sintetički način zamijenio dosadašnji neujednačeni način oporezivanja dohotka fizičkih osoba. Naime, prihodi se trenutno oporezuju temeljem kantonalnih propisa, a odnose se na dobit fizičkih osoba, prihode na temelju imovine i imovinskih prava, autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, na temelju poljoprivrednih djelatnosti, te ukupnog prihoda građana, dok se plaće oporezuju sukladno federalnom propisu.

Različito reguliranje oporezivanja prihoda fizičkih osoba primjenom kantonalnih propisa dovodi obveznike u neravnopravan položaj. Identičan način oporezivanja dohodaka fizičkih osoba na teritoriju FBiH predstavlja još jedan korak ka modernizaciji poreznih struktura i uspostavi jedinstvenog ekonomskog prostora BiH. Na ovaj način bio bi, ujedno, riješen i problem dvostrukog oporezivanja prihoda ostvarenih van teritorije FBiH, kao i onih koji su iskazivani kroz prihod građana.

Primjena novog zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, prema kojem obveznik sam utvrđuje i prijavljuje svoju poreznu obavezu, zahtijeva, također, izmjene i usuglašavanje drugih važećih propisa.

U Prijedlog zakona ugrađene su sugestije iz javne rasprave, pa su plaćanja poreza, pored ranije predloženih, oslobođeni i prihodi na temelju mirovina i stipendije i krediti koje primaju studenti na redovitom školovanju.

Jednim od članaka Prijedloga zakona propisane su i stavke koje porezni obveznik može odbiti od ukupno ostvarenog dohotka. To su osnovni osobni odbitak od 1.200 konvertibilnih maraka na godišnjoj razini, odbitak za izdržavanog bračnog druga i djecu, za izdržavanog invalidnog člana uže obitelji, za premije životnog, zdravstvenog i dobrovoljnog osiguranja, te za iznos stvarnih troškova liječenja izvan obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Umanjenje porezne osnove odnosi se i na iznos poreza na dohodak plaćen u inozemstvu, ili Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, ali do visine izračunate primjenom stope poreza na dohodak u FBiH.

UTVRčEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POČETNOJ BILANSI STANJA PREDUZEČA I BANAKA

Izmjene i dopune Zakona o početnoj bilansi stanja preduzeća i banaka, koje je Vlada na današnjoj sjednici utvrdila u formi Prijedloga i uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, inicirane su Odlukom Vijeća ministara BiH o obavezi zaštite državne imovine, finansijskih potraživanja i dugovanja pravnih osoba iz BiH prema državama bivše Jugoslavije.

Cilj izmjena je zaštita dijela imovine preduzeća i banaka koji nakon privatizacije ostaje u pasivnoj podbilansi kao državni kapital, odnosno omogućavanje nesmetanog raspolaganja i upravljanja državnom imovinom koja se vodi ili bi trebalo da se vodi u pasivnoj podbilansi odobrenoj od nadležne agencije za privatizaciju na propisani način, jedinstveno i pod istim uvjetima za državni kapital u cjelini.

U tom smislu predviđeno je formiranje Direkcije za upravljanje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka i Centralnog registra stvari i prava iz pasivne podbilanse i obaveza privatiziranih preduzeća i banaka. Direkcija je samostalna specijalizirana organizacija kojom bi upravljao Upravni odbor, sastavljen od predsjednika i četiri člana. Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada FBiH.

Formiranje, kontinuirano ažuriranje i vođenje Centralnog registra stvari, prava i obaveza iz pasivne podbilanse obaveza je Agencije za privatizaciju u FBiH.

Uspostavljanjem ovakvog načina upravljanja pasivnom podbilansom stanja preduzeća i banaka ostaju nedirnuta prava upravljanja dijelovima državnog kapitala koja imaju Federacija i kantoni.

UTVRčEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Vlada je utvrdila i po skraćenom postupku u Parlament FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, koji slijedi sniženje kamatnih stopa na tržištu zabilježeno u proteklom periodu, a time i smanjenje ovih stopa za zatezne kamate iz dužničko-povjerilačkih odnosa.

U skladu s tim, predloženo je da se stopa zatezne kamate na javne prihode koji nisu plaćeni u zakonskom roku s ranijih 0,06 posto smanji na 0,04 posto za svaki dan zakašnjenja, što bi na godišnjem nivou značilo kamatu u visini od 14,6 posto.

UTVRčEN PRIJEDLOG ZAKONA O NAJNIŽOJ NETOSATNICI

Općim kolektivnim ugovorom za teritorij FBiH, što su ga prošle godine zaključili Federalna vlada i Savez samostalnih sindikata BiH, utvrđeno je kako najniža netosatnica ne može biti manja od 1,75 konvertibilnih maraka, dok je ostavljena mogućnost da se granskim kolektivnim ugovorima mogu utvrditi uvjeti, visina i razdoblje određivanja satnice koja ne može biti manja od 1,25 KM.

No, kako ti ugovori ne predviđaju sankcije za njihovo nepoštivanje, a s ciljem osiguranja zadovoljenja temeljnih potreba zaposlenika i njihovih obitelji, te imajući u vidu teško ekonomsko stanje u kojima veliki broj njih živi, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o najnižoj netosatnici.

Na ovaj način utvrđuje se pravo zaposlenika po kojem mu poslodavac ne može isplatiti netosatnicu manju od 1,75 KM, čime se, za prosječan fond radnih sati, osigurava mjesečna netoplaća od 308 KM.

Izuzetak su pripravnici i zaposlenici do dvije godine radnog staža, kojima poslodavac može isplatiti i satnicu manju od 1,75 KM, ali ne i od 1,25 KM, čime se osigurava mjesečna plaća od 220 KM. Smatra se kako će ovakvo rješenje stimulirati poslodavce na zapošljavanje mladih stručnih kadrova.

Prijedlog zakona predviđa mogućnost po kojoj potpisnici Kolektivnog ugovora mogu utvrditi netosatnice i veće od 1,25, odnosno 1,75 KM. S druge strane, u slučaju opravdanih razloga (nelikvidnost poslodavca duža od 30 dana, nedostatak sirovina, sezonski poslovi, vremenske nepogode i slično), za sve uposlene može biti utvrđena i niža netosatnica, ali ne manja od 1,25 KM. Potpisnici Kolektivnog ugovora dužni su svakih šest mjeseci preispitati razloge ovakve odluke.

Najmanje jednom godišnje se najniža netosatnica usuglašava s povećanjem troškova života, rastom cijena namalo i ukupnim gospodarskim napretkom. O ovome odluku donosi Federalna vlada na temelju mišljenja svih partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij FBiH. Ukoliko troškovi života porastu najmanje pet posto, usuglašavanje netosatnice je obvezno.

Nadzor nad provedbom ovog zakona povjeren je inspektorima rada, a poslodavci su, u slučaju kršenja odredaba, suočeni s kaznama do 10.000 KM.

SAGLASNOST NA PROTOKOL O STATUSU LUČKE KAPETANIJE NEUM

Vlada je dala saglasnost na Protokol zaključen između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Općine Neum o statusu Lučke kapetanije Neum.

Protokolom se reguliše preuzimanje Lučke kapetanije iz Općine Neum u sastav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi. U budžetu Ministarstva za 2006. godinu planirana su potrebna sredstva za rad Lučke kapetanije.

U skladu s potpisanim Protokolom s Općinom Neum formirana je i zajednička komisija čiji je zadatak da utvrdi stanje, predloži uvjete i izvrši primopredaju prostora Lučke kapetanije, opreme, inventara, akata, pečata i štambilja, arhive, pokretne imovine i drugih stvari i objekata sigurnosti plovidbe sa svjetionicima i lučkim svjetlima na rtu Rep Kleka, rtu Lopata i uvali Tiha Luka.

Ovim rješenjem je potvrđena pomorska orijentacija naše zemlje zbog čega Federalno ministarstvo prometa i komunikacija s Ministarstvom komunikacija i transporta BiH nastoji izraditi pomorsku strategiju, za koju je Vlada Španije spremna dati tehničku pomoć.

Vlada je zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i finansija da pripreme prijedlog rješenja finansijskog aspekta preuzimanja Lučke kapetanije Neum, saopćeno je.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.