Pozitivni zaključci Foruma za bezbjednost grada Prijedora

Predstavnici Centra javne bezbjednosti Prijedor, među kojima i načelnik Centra Dalibor Ivanić, prisustvovali su na sastanku Foruma za bezbjednost grada Prijedora, koji je održan u prostorijama Gradske uprave Grada Prijedora.

Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedor je u 2016.godini, polazeći od činjenice da je bezbjednost interes i potreba svakog pojedinca u našoj zajednici, radio i djelovao u skladu sa svojom izvornom misijom i Programom rada.

Kao neformalno, nestranačko multidisciplinarno tijelo, sastavljeno od ravnopravnih članova (predstavnika gradske uprave, policije, obrazovnih institucia, zdravstvenih ustanova, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, Centra za socijalni rad, Teritorijalne vatrogasne jedinice, mjesnih zajednica, privrednih subjekata, nevladinih organizacija, inspekcijkih organa, komunalne policije, i medija), značajno je doprinio stvaranju dobrog bezbjednosnog ambijenta u našem gradu.

Na sastancima Foruma, inicijativama i preporukama identifikovani su i rješavani bezbjednosni problemi, te problemi koji bi mogli uticati na bezbjednost zajednice.

Preko Službe za mjesne zajednice ostvarena je bolja saradnja sa Savjetima mjesnih zajednica vezano za njihovo značajnije uključivanje u praćenje stanja bezbjednosti na terenu i razmjenu informacija sa Forumom, nadležnim organima i institucijama u Prijedoru.

Jedna od značajnijih aktivnosti Foruma odnosi se na praćenje krivičnih djela i incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda, te preventivno djelovanje kroz organizovanje sastanaka sa ostalim institucijama, policijom, gradskom upravom i Koalicijom ”Prva tolerancija Prijedor”.

Forum za bezbjednost zajednice pozvao je sve institucije i građane grada Prijedora da kroz dijalog i jačanje povjerenja među građanima stalno rade na unapređenju bezbjednosnog ambijenta, opšteg kvaliteta života kao i ekonomskog prosperiteta našeg grada. To se posebno odnosi u vrijeme obilježavanja vjerskih događaja, manifestacija, kao i za vrijeme godišnjih odmora i dolaska naših građana iz dijaspore.

Zaključak današnjeg sastanka Foruma jeste da su, redovno organizovanje okruglih stolova u Prijedoru i kontinuirani rad policije sa građanima i vjerskim zajednicama, dali svoj doprinos da u ovoj godini nisu zabilježeni incidenti koji bi mogli da naruše dobre međunacionalne odnose, toleranciju i povjerenje koji su uspostavljeni u gradu Prijedoru.

Urađen je prijedlog Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedor za period 2017 – 2021. godina.
Članovi Foruma su upoznati sa Planom integriteta MUP-a RS te mjerama i aktivnostima koje preduzima MUP RS, gdje je ukazano na potrebu da se i sve druge institucije uključe u rad i donesu svoje planove Integriteta, te da se razmjenjuju informacije i iskustva na sastanku Foruma.

U narednom periodu aktivnosti Foruma će se usmjeriti na:
– Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima i pokretanje odgovarajućih inicijativa i preporuka,
– Nastavak rada na praćenju aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delikvencije, vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, kriminalitet, narkomanija, alkoholizam – točenje alkohola maloljetnim licima, bezbjednost učesnika u saobraćaju, zloupotreba pirotehničkih sredstava i nezakonita upotreba oružja,
– Učešće članova Foruma u provođenju različitih kampanja,
– Podrška programima borbe protiv nasilja u porodici i unapređenja kapaciteta u ovoj oblasti – postupanje subjekata zaštite po potpisanom Protokolu o postupanju u cilju zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja,
– Javno reagovanje, praćenje i osuda događaja koji ugrožavaju bezbjednost građana i raspiruju međunacionalnu mržnju kao i praćenje krivičnih djela i incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda. U kontinuitetu će se pratiti provođenje Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada za perid 2017-2021.godine,
– S obzirom da je i u susjednim opštinama organizovan rad Foruma (Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Oštra Luka) sa istim će se nastaviti saradnja te organizovati povremeni sastanci na regionalnom nivou-regije Prijedor.

Načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Dalibor Ivanić je tokom sastanka, a i u obraćanju medijima, istakao kako je Prijedor na vrijeme prepoznao da su bezbjednosni problemi problemi svakog pojedinca, ne samo policije, i da je u tom smislu 2003.godine formiran Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora, koji je od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i međunarodnih institucija ocjenjen kao najproduktivniji Forum u smislu zadovoljavanja bezbjednosnih potreba građana. Rezultat rada tog Foruma, zajedno sa aktivnošću policije, jeste dobro i stabilno stanje bezbjednosti na području Grada Prijedora.

Načelnik Centra čestitao je članovima Foruma na uspješnom poslu koji je obavljen u 2016.godini, jer su uspjeli u realizaciji svoje misije, odnosno da identifikuju i riješe bezbjednosne probleme, otkrivaju uzroke i proaktivno djeluju, i što kao rezultat imamo bezbjedan grad Prijedor. U narednom periodu preduzimaće se sve mjere u cilju ostvarivanja vizije svakog građanina pojedinca i lokalne zajednice, a to je da Prijedor bude bezbjedno mjesto za život.

(CJB Prijedor; prijedordanas.com)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.