Kozarac.ba

Javni oglas Za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA 

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2014. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni oglas
Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

 

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike Srpske, za akademsku 2013/2014. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata u dva jednaka dijela. Prvi dio će se isplatiti u prvom kvartalu 2014. godine, odnosno nakon usvajanja budžeta FBiH za 2014. godinu, a drugi dio u junu 2014. godine.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija)
5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik, i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija – ne otvarati’’ na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Dodaj komentar

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.