Javni oglas Za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA 

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2014. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni oglas
Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

 

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike Srpske, za akademsku 2013/2014. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata u dva jednaka dijela. Prvi dio će se isplatiti u prvom kvartalu 2014. godine, odnosno nakon usvajanja budžeta FBiH za 2014. godinu, a drugi dio u junu 2014. godine.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija)
5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik, i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija – ne otvarati’’ na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.