Ko i šta se popisuje?

Ko i šta se popisuje?

Popis će obuhvatiti sve bosanskohercegovačke građane koji se u trenutku popisa nalaze u domovini, te sve članove određenog domaćinstva bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine.
Popis će također obuhvatiti i sve strane državljane koji se zateknu u BiH kao i lica bez državljanstva.

Ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva za svaku teritorijalnu jedinicu dobiva se sabiranjem broja lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja i prisutna su, kao i lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja, ali su privremeno odsutna. Odnosno, građani koji žive na određenom području zbrajaju se s licima koja su privremeno odsutna iz uobičajenog mjesta stanovanja. Kategorija lica koja su privremeno odsutna defi nira se kroz razloge odsustva kao i dužinu trajanja odsustva (npr. rad u inostranstvu a dužina odsustva je kraća od 12 mjeseci).

Pored bosanskohercegovačkih građana predstojeći Popis obuhvatit će i popis domaćinstava, stanova te osnovnu evidenciju iz domena poljoprivrede.

Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, ishrana i dr.). Ovdje je važno naglasiti da dio domaćinstva čine sve osobe bez obzira da li se nalaze u mjestu gdje je nastanjeno domaćinstvo ili neki od njih privremeno borave u drugom naselju u BiH ili inostranstvu.

Stan, u kontekstu Zakona i Popisa, je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, bez obzira na to da li se u momentu popisa koristi samo za stanovanje; za stanovanje i obavljanje djelatnosti; samo za obavljanje djelatnosti; za odmor i rekreaciju ili je riječ o nenaseljenom, ali građevinski ispravnom stanu.

Pored stanova, u smislu date defi nicije, popisom se obuhvaćaju i druge naseljene prostorije ili objekti, koji nisu namijenjeni za stanovanje, ali u vrijeme Popisa se koriste za stanovanje. Takvi objekti mogu biti naseljeni
poslovni prostori, druge jedinice za stanovanje (vikendice, kolibe, kabine, brvnare, karavani, hambari, mlinovi, šatori i sl.).

U smislu Zakona i predstojećeg Popisa, u ukupno raspoloživo zemljište domaćinstva uračunava se zemljište u vlasništvu svih članova domaćinstva na teritoriji BiH, kao i zemljište koje je u vlasništvu drugih lica (individualno, zemljište preduzeća, zadruga ili državno zemljište) a koje je domaćinstvo uzelo u zakup (za novac, u arendu, napolicu, besplatno i sl.).

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.