Džuma…

 

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”Onome ko žudi za ovim svijetom, Mi mu brzo dajemo ono što hoćemo, a i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije toga Džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći.“ (El-Isra’, 18.)

Vjernik živi sa brojnim brigama. Nekada te brige mogu prouzrokovati rastrojstvo i udaljavanje srca od pravoga cilja, okrećući se poslovima dunjalučara i njihovim brigama, što će utjecati na to da specifičnost i posebnost nestane i da se poremete parametri vrednovanja!

Dunjaluk ima jednu posebnu, sebi svojstvenu osobinu – Allah, dž.š., ga nikome nije vječno dao: ”Allahov, dž.š., hakk i pravo je to da neće uzdići neku od dunjalučkih stvari a da je ne spusti na zemlju!” (Buhari)

U pitanju su samo dani koje Allah, dž.š., među ljudima obrće, uzdižući jedne a spuštajući druge; ojačavajući jedne a ponižavajući druge – kako bi se ispunio Allahov, dž.š., hikmet i Njegova mudrost u iskušavanju Njegovih robova! Allah, dž.š., dunjaluk i ovosvjetske ljepote daruje kako mu'minu – vjerniku, tako i kafiru – nevjerniku, ali znajte da Allah, dž.š., Svoj din daje samo onima koje On voli!

Poslanik, s.a.v.s., začudio se Abdullahu b. Amru, r.a., kada je Abdullah popravljao i zidao zid svoje kuće – i želeći da njegovo srce u potpunosti odvoji od dunjaluka, podsjećajući ga na skori događaj koji će mu se desiti, tj. na smrt, kako bi se što bolje za nju pripremio, rekao mu je: ”Smrt je brža od toga!” (Ebu Davud, Tirmizi), tj. popravljaš svoju kuću iz bojazni da ti se ne uruši za vrijeme života, a možda će se tvoj život urušiti i možda ćeš umrijeti prije negoli se tvoja kuća sruši!

Popravljanje, zidanje i nizanje cigli ahiretske kuće i dobrih djela preče je od popravljanja, zidanja i nizanja cigli dunjalučke kuće!

Dakle, od sunneta Muhammeda, s.a.v.s., je opomenuti smrću i kratkoćom života one koji se dunjaluku i dunjalučkim uživanjima predaju, kao što je od sunneta Muhammeda, s.a.v.s., opomenuti i skrenuti pažnju na dunjalučke hakkove i obaveze onima koji su se ahiretu predali kao što Allah, dž.š., kaže: ‘‘I ne zaboravi udio svoj na ovome svijetu!’‘ (El-Kassas, 77.)

Islam je put umjerenosti i sredine, koji ne dozvoljava čovjeku da skreće niti ulijevo niti udesno!

Islam je spoj dina i dunjaluka i neprestanog rada za oba svijeta, kao što je rečeno: ”Radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti, i radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti!”

Čovjek koji je okružen brojnim ni'metima i blagodatima ovoga svijeta može, kasnije, biti izložen većoj odgovornosti i kazni, a da toga nije ni svjestan!

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Ako vidiš da Allah, dž.š., daje nekom Svom robu blagodati dunjaluka – dok je taj rob neprestano u grijesima i neposlušnosti prema Njemu – znajte da je u pitanju Allahova zamka, navlačenje i istidradž prema tom čovjeku!“ (Medžme'ul-Zeva'id,)

Allah, dž.š., kaže: ”A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali.  Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili, i zameo bi se trag narodu koji čini zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!“ (El-En'am, 42.-45.)

Dakle, nemoj da te žalosti ono što te je od dunjaluka mimoišlo, i nemoj da ti oko žudi za onim što je drugim ljudima od dunjaluka dato, zbog toga što ne treba zavidjeti na dunjalučkim blagodatima onim ljudima koji te Allahove, dž.š., ni'mete ne koriste na pravi način, već ih zloupotrebljavaju i čine harame s njima zbog čega će biti kažnjeni možda i na oba svijeta!

Nekome će dunjalučke ljepote i uživanja biti ubrzana nagrada koju im je Allah, dž.š., dao kako bi im uskratio vječitu ljepotu i uživanje onda kada ćemo svi mi biti u najvećoj potrebi za njom!

Kada su ashabi, r.a., spomenuli blagodati i ljepote koje uživaju Bizantinci i Perzijanci, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”To su ljudi kojima je Allah, dž.š., dao da uživaju samo na ovome svijetu!“ (Muttefekun alejhi)

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Oni koji su bili najsitiji na Zemlji – bit će najgladniji na Sudnjemu danu!“ (Hasen)

Draga braćo, znajte da ćemo odgovarati i da ćemo biti pitani za svaki ni'met, blagodat i uživanje u kojem smo. Propao je onaj koji je ni'met i Allahovu, dž.š., blagodat zloupotrijebio i hakka njenog nije ispunio, a nije propao onaj koji određeni ni'met nikako nije dobijao!

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Prvo pitanje koje će biti upućeno čovjeku na Sudnjemu danu u vezi s blagodati jeste: ‘Zar ti nismo tijelo zdravljem opskrbili, i zar te nismo hladnom vodom pojili!?”’ (Tirmizi)

Zdravlje tijela i pitka, čista i hladna voda su dva ni'meta bez kojih se faktički ne može ni živjeti, i nema života bez njih. Stoga kada budemo odgovarali za život, kako smo ga živjeli – bit ćemo pitani za ni'met zdravlja i vode, jesmo li ih koristili u haramu ili dobrim djelima i halalu!

Dakle, draga braćo, džennetski put je prepun iskušenja i prepreka, i neće ih savladati niko, osim onaj kome ahiret bude sva briga.

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Džennet je prekriven poteškoćama, dok je Džehennem prekriven uživanjima i strastima!“ (Muslim)

Musliman, koji je svjestan veličine Božije, sve svoje briga skraćuje na jednu, a to je ahiret i vječni spas!

Pravi musliman sav svoj trud i sve svoje vrijeme troši na putu ostvarenja tog cilja, ne osvrćući se na dunjalučka kratka uživanja i razonode! Musliman je onaj koji ne prodaje skupo za jeftino!

Onoliko koliko Allah, dž.š., ima mjesta u srcu tvome, toliko ćeš i ti kod Allaha, dž.š., imati mjesta, kao što je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko želi znati šta ga sutra čeka kod Allaha, dž.š. – neka samo pogleda u ono šta je on danas pripremio za Allaha, dž.š.!” (Zuhd l-ibni Mubarek)

Ko bude neprestano razmišljao o Allahovom raziluku i zadovoljstvu – takvog neće omesti nikakvo uživanje ili ni'met, niti će ga ikakvo iskušenje zaslijepiti.

Ko se s Allahom, dž.š., bude družio u ljepoti i imanju, Allah, dž.š., će mu se naći na usluzi onda kada mu bude teško.

Poslanik, s.a.v.s., rekao je Ibn Abbasu, r.a.: ”Čuvaj Allaha – sačuvat će te; čuvaj Allaha – uvijek će ti izlaziti u susret; znaj za Allaha u uživanju i lahkoći – znat će za tebe onda kada budeš u teškoći. Kada moliš – moli Allaha, a ako pomoć tražiš – traži je od Allaha…“ (Sahih)

Da bi čovjek bio u ovakvom halu, treba da je neprestano svjestan Allaha, dž.š., i da Ga se neprestano stidi više nego što se stidi ljudi i Allahovih, dž.š., stvorenja!

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ono što ti je mrsko da o tebi ljudi znaju ili da ti ljudi vide – nemoj to činiti ni onda kada si sam!“ (Hasen);

ili: ”Obožavaj Allaha, dž.š., kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš – On tebe vidi!“ (Muttefekun alejhi)

Osoba koja razmišlja o ahiretu – kada zgriješi – sjeti se Allaha, dž.š., brzo se pokaje i povrati Pravome putu. Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Ostavite loše djelo – ako se sjetite Allaha, dž.š.!” (Hasen)

Onaj ko bude strepio i ko se bude plašio Allaha, dž.š., na ovome svijetu, i ko se griješenja prema Njemu bude čuvao, i onaj koji je o ahiretu uvijek razmišljao – takav će biti bezbjedan i miran na Sudnjemu danu.

Poslanik, s.a.v.s., kaže da je Allah, dž.š., rekao: ”Tako Mi Mog veličanstva i veličine – neće Moj rob imati dva mira niti dva straha! Ako bude bezbjedan i miran spram Mene na dunjaluku – prepast ću ga na Danu okupa svih ljudi, a ako Me se bude plašio na dunjaluku – bit će miran i bezbjedan na Danu okupa svih ljudi!“ (Sahih)

Onaj koji razmišlja o ahiretu – razmišlja o tome šta će ga Džennetu približiti kao i o onome šta će ga od Džehennema udaljiti. Ono što čovjek hoće i za čim žudi – Allah, dž.š., će mu to i dati!

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Džennet vam je bliži od kopče na vašoj cipeli, ali je isti slučaj i sa Džehennemom!” (Buhari)

Ako čovjek bude iskren u borbi sa svojim nefsom i u borbi sa svojom dušom – Allah, dž.š., će mu olakšati put ka Sebi!

Allah, dž.š., kaže: ”Allah još više povećava uputu onima koji se žele uputiti!“ (Merjem, 76.)

Onaj koji uvijek razmišlja o ahiretu, ne gleda na dunjaluk kao na vječnu kuću zbog toga što zna da je na dunjaluku samo putnik ka vječnosti.

Poslanik, s.a.v.s., kaže da mu je Džibril, a.s., rekao: ”O, Muhammede, živi koliko hoćeš – umrijet ćeš; voli koga hoćeš – rastavit ćeš se od njega; radi šta želiš – to će te i čekati!“ (Sahih)

Poslanik, s.a.v.s., čudio se tome kako je mnogo širom otvorenih vrata hajra i dobra – a tako malo ljudi na njih ulazi, i kako je mnogo uskih i stisnutih vrata šerra i zla – a tako mnogo ljudi se na njih probija.

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Nisam vidio ništa nalik džehennemskim strahotama – a da su ljudi tako nemarni spram njih, niti sam vidio išta nalik džennetskim ljepotama – a da su ljudi tako nemarni spram njih!“ (Hasen)

Osoba koja razmišlja o ahiretu – čuva se šerra i zla, a teži svakoj vrsti hajra i dobra! Osoba koja razmišlja o ahiretu je onakva kako je Poslanik, s.a.v.s., naredio da se bude: ”Ponašaj se na dunjaluku kao da si stranac ili putnik!“ (Buharija)

Svi znate kako se treba ponašati jedan stranac ili jedan putnik i šta mu je činiti. Ko ne zna puta ili nema opskrbe i novaca, ili ne umije čitati znake, ili bude spor u hodu – takav putnik neće stići na svoje odredište!

Kome ahiret bude sva briga – Allah, dž.š., će njegovo srce osloboditi od ostalih briga!

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Kome sve brige budu jedna briga – briga proživljenja i Sudnjega dana, Allah, dž.š., će ga sačuvati od ostalih briga, a koga rastrgnu dunjalučke brige – Allah, dž.š., neće se obazrijeti na njega!“ (Hasen)

Na drugom mjestu, kaže: ”Kome ahiret bude najveća briga – Allah, dž.š., dat će mu bogatstvo u srcu, bit će miran i spokojan, a dunjaluk će mu silom doći, a kome dunjaluk bude najveća briga – Allah će mu siromaštvo pred oči posaditi, neće biti miran i spokojan, a od dunjaluka će mu doći samo ono što mu je određeno!“ (Sahih)

 

 

Šejh Mahmud Muhammed el-Haznedar

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.