Snaga Bosne i Hercegovine

 

Političku situaciju, danas, u Bosni i Hercegovini karakteriziraju brojna otvorena pitanja:

•    Ustavna reforma – neuređen, skup i nefunkcionalan politički sistem;
•    Znatan pad investicija i velika nezaposlenost;
•    Opstrukcije na putu ka članstvu u EU i NATO;
•    Historijsko naslijeđe složenih odnosa u regionu;
•    Politička nestabilnost i osjetljivost po nekoliko važnih  pitanja (Mostar, Srebrenica, Brčko…);
•    Neefikasna i nedosljedna borba protiv korupcije;
•    Institucionalna neefikasnost i složenost u donošenju odluka
•    Osporavanje države i otežavanje rada njenih institucija;
•    Pasivan odnos međunarodne zajednice kao garanta Dejtonskog ustava;
•    Svjetska ekonomska kriza pogađa i Bosnu i  Hercegovinu

 

 

Ali složenost odnosa i kriza nisu tragedija, već šansa za iznalaženje najboljih rješenja. Podizanjem nivoa svijesti kod bh. građana, jačanjem patriotizma, vraćati povjerenje u vlastite mogućnosti kako države tako i individualno – građana, te vlastitim radom i naporima osigurati mnogo veću egzistencijalnu i opću sigurnost građana cijele Bosne i Hercegovine.
Bh. tradicija zajedničkih vrijednosti, komplementarna su sa demokratskim vrijednostima Evrope, što nam dodatno uliva nadu i samopouzdanje da na principima  „jednakih šansi za sve“ gradimo bolju i sretniju budućnost. Procese migracija pokrenuti u pozitivnom pravcu, mladima dati šansu u svakom segmentu života.

Stoga, ne postoji niti jedan razlog u pogledu 1000-godišnje tradicije Bosne i Hercegovine koji bi upućivao na sumnju u temelje današnje BiH kao buduće moderne i stabilne evropske države.

Naše opredjeljenje je da SDA bude ključni politički faktor za provođenje zacrtanih politika na lokalnom nivou, jer se platformsko udruživanje pokazalo neefikasnim.

Svaka lokalna zajednica ima svoje posebnosti, ali ujednačenim pristupom se prvi put definiraju politike lokalnog razvoja na temelju recepta primijenjenog u praksi i koji se pokazao  veoma efikasnim. Sve politike lokalnog razvoja će se zasnivati na principima jednakih šansi u različitosti mogućnosti.

POLITIKA

Ovom Platformom za lokalne izbore definiramo politike kao BORBU:

•     Protiv nepravde – pravdom, istinom i dostojanstvom,
•     Protiv siromaštva – zapošljavanjem i
•    Protiv neznanja – znanjem i obrazovanjem

U ova tri područja mogu se uokviriti sve politike koje bi mogli definirati kao politike kojima želimo pokrenuti procese u pozitivnom pravcu u svim oblastima, kojima je cilj sretni građani u lokalnoj zajednici, a time i državi Bosni i Hercegovini.
Nemoguća je misija posmatrati provođenje ovih politika na lokalnom nivou bez snažnog suporta viših oblika organiziranja države. Sinergija svih podrazumijeva dostizanje vizije i ostvarenje cilja, ali težište aktivnosti je na lokalnoj zajednici, uz otklanjanje prepreka na putu ka dostizanju cilja, uz korištenje poznatih, u praksi dokazano uspješnih alata za provedbu politika.

Političkim mešetarenjem diljem BiH, jačanjem nacionalizma, iskrivljavanjem slike o stanju u BiH i prikazujući je crnom, rušenjem i minimuma patriotizma te medijskim linčom svih pozitivnih procesa u BiH, dovedeni smo u stanje pred socijalnu eksploziju. Želja neprijatelja Bosne i Hercegovine i jeste da upravljaju krizom u BiH, a ne da se krizni uzroci otklanjaju, te da se što duže „ostane“ u procesima u Bosni i Hercegovini.
Stoga su ove tri politike minimum za pokretanje procesa u pozitivnom smjeru, te se ove politike mogu ostvariti u sljedećim

PRAVCIMA DJELOVANJA:

1. Elektronska uprava,
2.  Ekologija,
3. Ekonomija i zapošljavanje,
4. Kulturno-historijsko naslijeđe i turizam i
5. Kadrovski potencijal i mladi.
Ovih pet pravaca djelovanja osiguravaju ostvarenje politika SDA na lokalnom nivou, ali i ostvarenje cilja, kao i dostizanje vizije.

U njima je sadržana većina željenih aktivnosti kojima osiguravamo sretnije društvo.

Elektronska uprava podrazumijeva odsustvo korupcije u administraciji, jednake šanse svim građanima, efikasnu lokalnu upravu, ostvarenje prava iz domena lokalne samouprave i uprave na načinu uspostave principa i kriterija poznatih unaprijed, zaštitu ljudskog dostojanstva, odsustvo redova, prihvatljiv nivo pravednosti u ostvarenju prava, transparentnost u radu administracije i lokalne vlasti, jačanje sistema socijalne pravde uz postojanje informatičkih baza podataka, veći stepen učešća građana u kreiranju politika lokalnog razvoja uz viši stepen informatizacije poslova lokalne uprave.

Ekologija kao pravac djelovanja u lokalnim okvirima znači, između ostalog, rješavanje vodosnabdijevanja, rješavanje otpadnih voda do te mjere da se u prirodu vraća potpuno čista voda nakon korišćenja, organiziranje odvoza čvrstog otpada od svakog domaćinstva, preradu svih otpadnih sirovina i reciklažu, promjenu svijesti kod građana u pogledu zaštite i ljubavi prema okolini. Ovo ima svoju posebnu težinu u razvoju turističke ponude u Bosni i Hercegovini. Pitanje promjene odnosa prema selu, poljoprivredi, šumarstvu kroz održivi ambijent planskog korišćenja i održavanja prirodnih bogatstava, te zaštite prirode, čime bi se dao značajan zamah zapošljavanju NK-radnika.

Ekonomija je najznačajniji strateški pravac djelovanja u ostvarenju politika SDA u ovom historijskom trenutku, s obzirom na stepen nezaposlenosti u bh. društvu. Razvojem lokalne infrastrukture gradi se ambijent za razvoj zanatstva i male privrede, kao i izgradnjom infrastrukture za poslovne zone. U ovoj oblasti je najšira lepeza djelovanja na lokalnom nivou. Regulacioni i prostorni planovi su baza za bilo kakvo ozbiljno djelovanje. U ovoj oblasti je najpotrebnija podrška svih ostalih nivoa vlasti, kroz poticaje u raznim oblastima, poljoprivredi, privredi, proizvodnji, izvozu; barijere prekomjernom uvozu, berze poljoprivrednih proizvoda, garantirana otkupna cijena proizvoda definirana prije sjetve kao i stepen poticaja, funkcioniranje i stabilnost finansijskog sektora, emitiranje vrijednosnih papira – investira se novac zarobljen u građana koji postaje vredniji, reforma lokalnog zakonodavstva u pogledu ostvarenja cilja i dostizanja vizije sretnije lokalne zajednice i pojedinca.

Kulturno-historijsko naslijeđe i turizam je strateški pravac kojim se osigurava veća dinamika društva, kroz obezbjeđenje turističke ponude BiH u autentičnom obliku koji je jedini novi proizvod na turističkom tržištu, te je stoga neophodno obnoviti i staviti u funkciju sve potencijale KHS i naslijeđa, kroz njegovanje bosanske tradicije i kulture, KUD-ovi, ansambli, udruženja… Time će se povećati protok turista kroz BiH i njene gradove, ali i ponijeti istina o BiH. Vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata se mogu također staviti u funkciju turističke ponude. Većim  protokom turista dešavat će se značajne promjene u lokalnoj zajednici u pogledu odnosa prema okolini, mladima, standardu građana, trgovini i sl.

Kadrovski potencijal i mladi su strateški pravac u provođenju politika koji je najsnažniji potencijal BiH ako se pravilno organizira i iskoristi. Stipendije svima, poticaj samozapošljavanju, poticaj za početak biznisa, sinergija socijalnih davanja i zapošljavanja, istinito i pravovremeno informiranje bez političke obojenosti, plansko obrazovanje u korelaciji sa potrebama privrede, planiranje i analize neki su od poticaja mladima da putem hrabre vizije i jasno definiranog cilja, te izgradnje samosvijesti da su oni budući stupovi bh. društva koji trebaju preuzeti odgovornost za dostizanje vizije, progresa, HTC, čime se postiže značajan tempo zapošljavanja mladih.

STRATEŠKI CILJEVI

Stranka demokratske akcije nije mijenjala svoje opredjeljenje u pogledu strateških ciljeva. Moguće su promjene u pogledu prioriteta, jer se stekao dojam da  zbog nemogućnosti značajnije ustavne reforme  BiH postaje zarobljenik iste, dok se ekonomija stavlja u drugi plan. Došlo je vrijeme da se hrabro krene naprijed u pogledu ekonomske inicijative i progresa, uz reformiranje svih pratećih oblasti. Stoga su naši strateški ciljevi ostali isti:

•    Bosna i Hercegovina makroekonomski održiva; održati stabilnost – ekonomsku i monetarnu – povećati investicije u javno-privatnom partnerskom odnosu, restrukturirati ekonomiju u potpunosti, urediti sistem socijalne zaštite, kroz izradu baze podataka na jednom mjestu za sva socijalna davanja; povećati transparentnost i informiranost, da se smanji korupcija, te zaštite ljudska prava;
•    Bosna i Hercegovina jedinstven ekonomski prostor u svakom pogledu;
•    Bosna i Hercegovina energetski stabilna i pouzdana, te infrastrukturno integrirana u evropski prostor;
•    Domaća privreda ojačana i osposobljena za tržišnu utakmicu, te supstituciju uvoza;
•    Stabilna sistemska rješenja o pravima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i socijalnih prava svih kategorija.

Strateški ciljevi od lokalnog značaja su:

1. Poduzetnička infrastruktura,
2. Ekološka intenzivna aktivnost,
3. Podrška mladima,
4. Energetska efikasnost,
5. Inovativan rad – stalna poboljšanja,
6. Civilno društvo – bez političke obojenosti.

DRŽAVA I USTAV

Ovo je platforma za lokalne izbore 2012. godine i sadržaj odražava lokalne probleme i pravce djelovanja. Međutim, istraživanja pokazuju da zabrinutost građana Bosne i Hercegovine za državu zauzima veoma visok stepen prioriteta. Iako postoji teza da se bavljenjem reformom Ustava BiH zapostavljaju životna pitanja, ipak je neophodno precizno definirati stajalište SDA BiH u pogledu Ustava i budućnosti Bosne i Hercegovine.

Stajalište SDA BiH, „građanski“ Ustav BiH  u pogledu unutarnjeg uređenja države, uz uvažavanje etničkih vrijednosti, ostaje nepromijenjeno. Naći pravu mjeru između etničkog i građanskog.

Stranka demokratske akcije BiH zalaže se za poseban status UN zaštićene zone Srebrenice. To nije samo Ustavnopravno pitanje, već prije svega moralno, i SDA BiH se nikada neće odreći posebnosti ove općine.

Pitanje statusa Grada Mostara SDA smatra rješivim. Jedinstven grad Mostar sa više općina kao jedinica lokalne uprave, uz poštivanje principa jednakosti za sve građane Mostara kao i svakog njegovog dijela. Ne prihvatamo bilo kakav oblik majorizacije bilo koga.

Posebnim zakonom o Distriktu Brčko, riješiti preostala pitanja koja će osigurati finansijsku samostalnost i stabilnost DB, te predstavljanje u institucijama BiH, tj samostalno i bez uplitanja entiteta, pitanje funkcioniranja institucija vlasti DB.

Što se tiče ostalih ustavnih pitanja u pogledu ustavne reforme u BiH stajališta Stranke demokratske akcije se nisu mijenjala, i otvoreni smo za konstruktivan dijalog o svim pitanjima:

•    Implementacija presude „Sejdić-Finci“,
•    Predsjednik umjesto Predsjedništva,
•    Premijer umjesto predsjedavajućeg VM,
•    Vlada BiH umjesto Vijeća ministara,
•    Promjena poslovnika PSBiH u smislu povećanja efikasnosti u radu, te onemogućavanje zloupotreba etničkog veta,
•    Nadležnosti države upotpuniti sa kategorijom podijeljenih nadležnosti i efikasnom koordinacijom za ispunjenje uvjeta na putu ka članstvu u EU i NATO,
•    Snažne državne nadležnosti koje su neophodne da BiH preuzme evropsku ulogu,
•    Osiguranje poštivanja ljudskih prava na cijeloj teritoriji države,
•    Policiju reformirati u skladu sa evropskim principima i snažnijom korelacijom sa lokalnom zajednicom u cilju povećanja efikasnosti i većeg stepena sigurnosti ljudi i imovine.

 LOKALNA UPRAVA I SAMOUPRAVA

Opći ciljevi

•    lokalna administracija treba biti sve manje ‘vlast’, a sve više ’javna služba’;
•    ojačati lokalnu samoupravu, uzimanjem dijela kantonalnih i federalnih nadležnosti;
•    općina treba biti sve manje upravna jedinica vlasti, a sve više ’javni servis građana’;
•    lokalna samouprava treba biti sve više okrenuta građanima i korisnicima lokalnih usluga, jer na sve većoj cijeni je ljubazni i predusretljivi lokalni službenik, načelnik, policajac;
•    u javnu upravu uvesti koncept tzv. novog javnog menadžmenta.

Naš je cilj da uspostavimo vlast koja funkcionira po principima sličnim u biznisu. Rukovođenje bi u lokalnim zajednicama i javnoj upravi trebalo da bude preneseno na poduzetnike  / menadžere koji bi ove institucije učinili efikasnijim, a njihove usluge jeftinijim.

Reforma lokalne uprave

Naš cilj koji reformama treba postići je trostruki: pojačati političku legitimnost, povećati efikasnost i poboljšati efektivnost.

Reforma na lokalnom nivou mora biti ekonomska i politička:

•    primjenu principa New Public Managementa na područje lokalne javne uprave (ekonomski aspekt reforme);
•    decentralizaciju upravljanja kroz prenošenje prihoda i nadležnosti ovlaštenja sa kantonalne vlasti na lokalne organe;
•    povećanu participaciju građana u političkom odlučivanju na lokalnom nivou.

Političke reforme

–     Unutarnje reforme  (orijentacija na ishod, globalno budžetiranje, unutarnja  organizaciona decentralizacija, upravljanje ljudskim resursima, orijentacija na korisnika, nova uloga općinskih vijeća)
–     „Privatizacija“ (outsourcing, javno-privatno partnerstvo, pristup trećeg sektora itd.)

Funkcionalne reforme

–     Decentralizacija (funkcionalne i finansijske reforme, devolucija, deregulacija)

Institucionalne reforme

–     Izbor izvršnog (gradskog) menadžera (direktora administracije)
–     Uspostava povratne sprege i analize provedbe propisa

Novi načini učestvovanja građana

–     Lokalni referendum o nekim pitanjima
–     Uvođenje lokalnih podskupština i primjena nadzornih odbora; okrugli stolovi, forumi, „komunalno planiranje“, konferencije o budućnosti itd.

Načelnik

Naši kandidati za načelnike imaju osobine koje građani traže. Građani za načelnika žele poštenog čovjeka jakih i stabilnih uvjerenja koji će ostati pošten i kada bude izabran; žele čovjeka koji će se zalagati prevashodno za njihove interese i za interese njihove općine, a ne za svoje, stranačke ili kriminalne interese; žele za načelnika čovjeka hrabrog, koji će se smjeti suprotstaviti svim pokušajima da se njihovoj općini i njima nanese kakva šteta, bez obzira ko iza tih pokušaja stajao – lokalna ili neka druga mafija, entitet ili država; žele čovjeka savjesnog, vrijednog, posvećenog poslu i inventivnog.

Zato smo nastojali da svaki naš kandidat za načelnika bude:

1. Kompetentan i pošten
2. Jaka i stabilna ličnost
3. Posvećen i odan zajednici
4. Hrabar
5. Savjestan i moralan
6. Vrijedan i zna cijeniti tuđi rad
7. Inventivan
8. Ima potrebna znanja i vještine (rukovodne i menadžerske)

Općinsko vijeće

Naši kandidati za vijećnike imaju stav i bore se za svoje stajalište. Kandidati su prošli nužnu obuku u pogledu nadležnosti, ovlaštenja i odgovornosti lokalne uprave. Važno je da kandidati imaju cjelinu ispred dijela, da su svjesni odgovornosti u pogledu objektivnosti, javnog interesa i nepristrasnosti.

Naši kandidati za načelnike i vijećnike svoju ulogu vide u:

–    unapređenju administrativnih usluga uvođenjem šalter-sala sa solidnom informatičkom podrškom i korisnički orijentiranim osobljem;
–    uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u općinskoj upravi;
–    unapređenju komunalnih i socijalnih djelatnosti/usluga;
–    povećanju udjela kapitalnih rashoda u općinskim budžetima.

Prioriteti naših načelnika i vijećnika će biti:

–    Snabdijevanje vodom
–    Kanalizacija
–    Lokalni putevi i ulice
–    Javni prijevoz – lokalni
–    Prikupljanje i odvoz čvrstog otpada
–    Reciklaža otpada
–    Toplifikacija
–    Javna rasvjeta
–    Parking
–    Zelene površine i parkovi
–    Socijalna zaštita
–    Obrazovanje
–    Kultura
–    Sport i rekreacija
–    Poticanje poljoprivredne proizvodnje
–    Prostorno planiranje i regulacije
–    Poticaj vjerskim zajednicama i NVO
–    Ekološka pitanja
–    Obdaništa i poticaj natalitetu,
–    Briga o starim i iznemoglim osobama i penzionerima
–    Kontakti sa dijasporom
–    Higijensko-zdravstvena zaštita na nivou lokalne zajednice

 

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.