Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Prvi Mesdžid sagrađen za ljude je onaj u Mekki, mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kome je stajao Ibrahim (Mekamu-Ibrahim) i ko uđe u njega bezbjedan je. Posjetiti Kabu je dužan, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti! A onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista je Allah od svega neovisan.”
(Alu ‘Imran 96. i 97.)

Hadž je dužan obaviti svaki musliman i muslimanka, jedanput u životu, ako za to ispunjavaju uvjete: punoljetnost, mentalno i fizičko zdravlje, slobodu, materijalna sredstva i slobodnu komunikaciju (put). Onaj ko hadž niječe ili ga odvaja od drugih šartova, prestaje biti musliman.

Allah, dželle še'nuhu, o Kabi i njenoj okolini i obavezi hadža govori u 96. i 97. ajetu Sure Alu ‘Imran:

Prvi Mesdžid sagrađen za ljude je onaj u Mekki, mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kome je stajao Ibrahim (Mekamu-Ibrahim) i ko uđe u njega bezbjedan je. Posjetiti Kabu je dužan, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti! A onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista je Allah od svega neovisan.

Braćo i sestre, Kaba je prvi mesdžid na Zemlji, a njegova okolica je mubarek. Kaba je putokaz vjernicima, ona je njihova Kibla, orijentir i magnet koji ih privlači. Prema njoj se mu'mini okreću u svojim namazima i žude da je posjete, dotaknu i da pored nje klanjaju svjedočeći Allahovu, subhanehu ve ta'ala, veličinu, a svoju nemoć.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u 196. ajetu Sure El-Bekare:

Hadž i umru u ime Allaha izvršite!

Jedna od Allahovih, subhanehu ve te'ala, blagodati ljudima je i ta što je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti, a jedna od tih obaveza je i hadž koji se obavlja u prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždže. To su dani za koje je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, potvrdio da su odabrani dani te je podsticao ashabe na što jači ibadet u tim danima. Allah, dželle še'nuhu, se u Suri El-Fedžr zaklinje ovim danima, pa kaže:

Tako mi zore i deset noći.

Braćo i sestre! Dani hadža su dani u kojima se gradi i učvršćuje peti islamski šart i jača iman vjernika. To su dani u kojima hadžija zaboravlja na dunjalučke probleme i preokupacije i dani u kojima se potpuno predaje ibadetu.

Allah, subhanehu ve te'ala, u 197. ajetu Sure El-Bekare govoreći o hadžu kaže:

Hadž je u određenim mjesecima; onome ko se obaveže da će u njima hadž obavljati nema snošaja sa ženama, nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se, a najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!

Hadž je kao što citirani ajet navodi u određeno vrijeme, u kojem, dok se hadžija nalazi u ihramu, nije dozvoljeno: “sastajati se” sa ženom, ružno govoriti i svađati se s drugim hadžijama. Hadž predstavlja ibadet koji iziskuje fizički napor, pa je za taj put potrebna opskrba, a najbolja opskrba je takvaluk (bogobojaznost). Oni koji su bili na hadžu znaju da je ovo uistinu najznačajnija opskrba hadžije na putu na hadž i garancija da će mu hadž biti primljen.

Onima koji obave hadž i ne budu ružno govorili niti griješili, brišu se prošli grijesi, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu: “Čuo sam Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Ko obavi hadž radi Allaha, pa ne bude ružno govorio niti griješio, vratit će se (čist od grijeha) kao što je bio na dan kada ga je majka rodila!'” (Buharija)

Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitan o tome koje je djelo najbolje, pa je odgovorio: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu: “Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Koje djelo je najbolje?“ Rekao je: „Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika!“ Rekoše: „Šta onda?“ Reče: „Borba na Allahovome putu!“ Rekoše: „Zatim šta?“ Reče: „Bez gijeha učenjen hadž!“ (Buharija)

A u drugoj predaji stoji:

Prenosi Aiša, radijallahu ‘anha, da je upitala Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “O Allahov Poslaniče! Da li da se borimo (mi žene) zajedno s vama?” Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Najbolji i najljepši džihad (žene) je bez grijeha obavljen hadž!” Kaže Aiša, radijallahu ‘anha: “Nakon što sam čula ove riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nikada nisam izostavljala hadž.” (Buharija)

Većina ulema smatra da se ovo odnosi samo na žene i one koji ne mogu učestvovati u džihadu, dok drugi dio uleme smatra da se to odnosi na sve muslimane.

Izvršiti hadž je obaveza samo jedanput u životu,  što potvrđuje sljedeći hadis:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu: “Obratio nam se Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govoreći: „O ljudi! Allah vam je naredio hadž, pa obavljajte hadž!“ Reče jedan čovjek: „Je li svake godine, Allahov Poslaniče?“ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je šutio dok mu isto pitanje nije postavljeno tri puta, pa je rekao: „Da sam odgovorio sa ‘da’, to bi vam bila obaveza, a vi to ne bi bili u stanju.“ Zatim je rekao: „Ne pitajte me o onome što nisam objasnio, jer su narodi prije vas uništeni zbog mnogobrojnih pitanja i nesuglasica s njihovim poslanicima! Kada vam nešto naredim, to činite koliko možete, a kada vam nešto zabranim, toga se prođite!“ (Muslim)

Braćo i sestre! Svi oni koji su bili na hadžu na različit način su doživjeli hadž i svi žude za ponovim susretom sa svetim mjestima. Blago onima kojima je Allah, subhanehu ve te'ala, omogućio da mogu na hadž otići više puta, ali treba imati na umu da je hadž obaviti farz jedanput u životu, osim onih koji učestvuju u organizaciji hadža ili kao bedeli. Onima koji imaju materijalne pretpostavke pa obavljaju hadž više puta, može se postaviti pitanje da li je taj novac u ovo teško vrijeme recesije i siromaštva u našoj sredini preče dati u neki hajr, a ima mnogo takvih prilika!?

Braćo i sestre, požurimo s obavljanjem hadža, čim za to ispunimo uvjete! I neka je svim našim ovogodišnjim hadžijama inša-Allah hadž mebrur!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od onih koji obavljaju hadž i umru i kojima se brišu prošli grijesi! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.