Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.”  (Al-A'araf, 55-56)

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji je naredio dovu i obećao da će je uslišiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jedinog, koji nema sudruga i koji je vjernicima obećao nagradu, a nevjernicima kaznu. Svjedočim da je Muhammed, Njegov rob i poslanik, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i ashabe.
Allaha se bojte, draga braćo, i znajte da je dova jedna od najvrednijih vrsta ibadeta.

Nu'man ibn Bešir, prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Dova je ibadet”, a zatim je proučio: “Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.'” 

U mnogim ajetima Allah naređuje da Mu se upućuje dova i obećava da će je primiti, pohvalio je svoje vjerovjesnike i poslanike riječima:

“I odazvasmo mu se i, izliječivši mu ženu, Jahjaa mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni.” 

Uzvišeni nas obavještava da je blizu, da se odaziva molbi onoga koji Ga moli, pa kaže:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.” 

Uzvišeni Allah naredio je da Mu se upućuju molbe, posebno u teškim prilikama, jer niko drugi nije u mogućnosti otkloniti nedaće i nevolje:

“Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.” 

Ukorio je one koji zapostavljaju dovu u teškim prilikama:

“I Mi nijednog vjerovjesnika u neki grad nismo poslali a da stanovnike njegove neimaštinom i bolešću nismo kaznili da bi se pokajali”

“A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali. Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazao ono što su radili.” 

U tome se ogleda milost i plemenitost Uzvišenog Allaha, koji naređuje Svojim stvorenjima da Ga mole jer su oni ovisni od Njemu, a On je potpuno neovisan:

“O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan”

“Allah je bogat, a vi ste siromašni…” 

U hadisi-kudsijju Uzvišeni kaže: “Robovi Moji, svi ste vi zalutali osim onoga koga Ja uputim, pa Me molite za uputu, uputit ću vas. Robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga Ja nahranim, pa Me molite da vas nahranim, nahranit ću vas. Robovi moji, svi ste vi goli osim onoga koga Ja odjenem, pa tražite da vas odjenem i Ja ću vas odjenuti. Robovi moji, vi zaista griješite noću i danju, a Ja praštam sve grijehe, pa tražite od Mene oprost, oprostit ću vam.” 

Allaha molite, Allahovi robovi, i znajte da treba ispuniti uvjete da bi dova bila primljena. Allah obećava da će primiti dovu onome ko Ga moli, a Allah će ispuniti obećanje Svoje. Ukoliko se dova ne prima, to je znak da rob ima neki nedostatak koji treba otkloniti kako bi ispunio uvjete da mu dova bude primljena.

Neki od razloga što se dova roba ne prima jesu neizvršavanje Allahovih propisa kako treba i činjenje haram djela i grijeha. Sve to udaljava čovjeka od Allaha, a kada ga zadesi kakva nedaća, čudi se zašto mu se dova ne prima.

Vjerovjesnik veli: “Znaj za svoga Gospodara kada si u dobru, znat će On za tebe kada si u nevolji.” 

Poruka hadisa je da treba činiti dobra djela i voditi računa o Allahovim propisima kada smo zdravi i u dobru, tako jača naša veza sa Allahom, pa će On znati za nas kada smo u nedaći, te će je otkloniti od nas.

U hadisi-kudsijju Uzvišeni veli: “Najdraže čime mi se Moj rob može približiti jesu farzovi, ono što sam mu naredio. Moj rob se Meni neprestano približava nafilama – dobrovoljnim ibadetima, sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, njegova ljubav prema Meni prevlada pa njegov sluh, kojim sluša, bude samo radi Mene; ruka njegova kojom prihvata, čini to samo radi Mene; noga njegova kojom korača, korača samo radi Mene. Ako od Mene nešto zatraži, Ja mu udovoljim, a ako se Meni utječe, Ja ga zaštitim.” 

Ko se lijepo ophodi prema Allahu u periodu kada je zdrav i u dobru, Allah bit će mu u pomoći kada bude u nevolji. Uzvišeni govori o Junusu kada ga je progutala riba:

“I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.”  Da nije bio poznat po dobru, po namazu i ibadetu, u periodu prije toga, utroba ribe bila bi mu kabur do Sudnjega dana.

Dobri naši preci govorili su: ”Sjećajte se Allaha i spominjite Ga kada ste u dobru pa će se On sjetiti vas kada budete u nevolji.”

Junus spominjao je i hvalio Allaha pa kada je dospio u utrobu ribe, Uzvišeni je rekao: “I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni.” 

Faraon je bio nepokoran, nije spominjao Allaha: “A on, kad se poče daviti, uzviknu: ‘Ja vjerujem da nema boga osim Onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!”‘, a Uzvišeni mu odgovara: “Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!” 

Jedan od najvećih razloga zašto se dova ne prima jeste jedenje i pijenje harama i oblačenje haram odjeće. Vjerovjesnik kaže: “Čovjek dugo putuje, raščupan je i prašnjav, diže ruke prema nebu: ‘Gospodaru! Gospodaru!’, a hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu haram, othranjen na haramu, pa kako da mu bude dova primljena radi toga!?” 

Abdullah, sin imama Ahmeda, u knjizi Zuhd veli: “Zadesio je belaj sinove Israilove te su zbog toga izašli izvan naselja da mole. Allah je objavio njihovom poslaniku da im prenese sljedeće: “Izašli ste na visoravan prljavih tijela, podižete ruke ka Meni uprljane krvlju i sa kojima ste svoje kuće napunili haramom. Sada, kada je Moja srdžba prema vama žestoka, samo ćete od Mene biti još dalji.”

Uzmimo pouku, draga braćo, prekontrolišimo sebe: kako stječemo imetak, kakvu hranu jedemo, kakvo piće pijemo, čime svoja tijela hranimo. Jedimo ono što je čisto i halal, pijmo halal i oblačimo se na propisan način da bi nam Allah ukabulio dove.

Jedan od razloga što se dova ne prima jeste i izostanak iskrenosti prilikom upućivanja dove Allahu: “Molite se zato Allahu, iskreno Mu ispovijedajući vjeru – pa makar to nevjernicima bilo mrsko” 

“Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!” 

Onima koji se pored Allaha mole kipovima, umrlima, evlijama, turbetima, dobrim ljudima, tražeći direktno od njih ili preko njih kakvo dobro, kao što to rade obožavaoci kaburova, dova neće biti primljena kada je budu Allahu upućivali, zato što je ne čine iskreno radi Allaha. Uzvišeni Allah nije propisao da Mu se dova upućuje uz nečije posredništvo, kao da kazu molimo Te radi tvog roba, ili Njegovim pravom kod Tebe ili nekom novotarskom dovom . Allah se takvim dovama neće odazvati, jer su njihove dove novotarske. Allah takve dove nije propisao, niti je naredio da se On moli uz nečije posredništvo, već da to činimo direktno Njemu:

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu”

“Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi” 

Jedan od razloga što se dova ne prima jeste i nemarnost prilikom upućivanja dove. Od Ebu Hurejre da je Vjerovjesnik rekao: “Molite Allaha ubijeđeni da će vam dova biti primljena, a znajte da Allah ne prima dovu nemarnog srca.”

Razlog odbijanja dove jeste i odsustvo naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Huzejfe ibnul-Jeman prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će vam Allah poslati kaznu pa ćete Ga moliti, ali vam se neće odazvati.”

Imam Šemsuddin Muhammed bin Ebi Bekr Ibn Kajjim, rahimehullah, veli: “Dova je najznačajnija za odbijanje nedaća, a dobijanje željenog. Nekada izostane efekat dove zbog određenih slabosti: zato što sadrži nešto što Allah ne voli, zbog slabosti srca, zato što nije iskreno upućena Allahu, ili nije upućena u pravo vrijeme pa je poput labavog luka iz kojeg izbačena strijela ne odleti daleko. Razlog su i haram hrana, grijesi, nemarnost, pretjerana obuzetost igrom i zabavom.

Dova je najkorisniji lijek. Ona je neprijatelj belajima i nevoljama, odagnava ih i liječi. Sprečava da se dogode ili ih eliminiše, umanjuje ih kada se dese. Ona je oružje vjernika.”

Ibn Omer prenosi da je Vjerovjesnik rekao: “Dova koristi za ono što se dogodilo i za ono što se još uvijek nije desilo, zato, Allahovi robovi, budite brižni prema dovi!” 

Dova spada u najznačajnije vidove ibadeta. Onaj ko je ne čini, ohol je, tvrda srca i daleko od Allaha i to će biti razlog za njegov ulazak u Džehennem:

“Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi ibadet čine – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” 
Dova je uzrok za ulazak u Džennet. Uzvišeni kaže:

“I obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati: ‘Prije smo među svojima strahovali’ – govorit će – ‘pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao; mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, dobročinitelj i milostiv.'” 

U ovim ajetima Uzvišeni govori o stanovnicima Dženneta koji će međusobno razgovarati o stanju na dunjaluku, šta su radili i o uzroku koji je bio presudan za njihov ulazak u Džennet.

Jedni će kazati da je razlog njihovog ulaska u Džennet to što su se na dunjaluku bojali svoga Gospodara, Njegove kazne, pa su izbjegavali grijehe, a radili dobra djela. Allah podario im je uspjeh i sačuvao ih patnje u ognju iz dobrote Svoje, ali i zbog toga što su Ga na dunjaluku molili da ih sačuva džehennemske patnje i da ih uvede u Džennet.

Molite Allaha poštovana braćo i sestre, i iskreno Mu upućujte dove!

“Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.”  (Al-A'araf, 55-56)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.