Džuma…

Džuma…

 

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite

(El-Džumu'a 9. i 10.)

 

“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese, i kada Zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati jer će joj Gospodar tvoj narediti. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. “

(Al-Zalzalah 1.8.)

Nedavno smo imali priliku da vidimo kako izgleda kada se zemlja zatrese i koliku ljudsku i materijalnu štetu nanosi pogođenim područjima. Zemljotres koji je pogodio Japan odnio je na hiljade ljudskih života, šteta se procjenjuje u milijardama. Na sve strane vlada pustoš i razaranje.

Ovo je samo jedan od znakova Allahove moći koji bi svima nama trebao da posluzži kao ibret-pouka kako bi razmislili o jednom razarajućem zemljotresu koji će zadesiti ljude a koji Allah spominje u Časnom Kur'anu.

99 sura u Kur'ani Kerimu nosi naziv Suretuz-Zelzeleh, što u prijevodu znači zemljotres. U ovoj suri Allah govori o strahovitom zemljotresu koji će nastupiti na zemlji nakon što melek Israfil po drugi put puhne u rog i najavi proživljenje.

Vezano za ovu suru u hadisima se navodi da je njena vrijednost koliko četvrtina Kur'ana, pa ko je četiri puta prouči kao da je proučio cijeli Kur'an. Ovo se obrazlaže time što vjerovanje u proživljenje predstavlja četvrtinu imana. U jednom hadisu Alejhisselam kaže: «Čovjek nije vjernik dok ne bude vjerovao u četvero:

a) vjerovao da je samo Allah Bog a da sam ja Njegov poslanik

b) vjerovao da me je On poslao sa Istinom,

c) vjerovao u proživljenje poslije smrti i

d) i vjerovao u Božije određenje.

U ovoj suri Allah Uzvišeni kaže sljedeće:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! 1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese, 2. i kada Zemlja izbaci terete svoje. 3. i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – 4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati. 5. jer će joj Gospodar tvoj narediti. 6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; 7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, 8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

1. Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese.

Najžešći potres koji će čovječanstvo da dozživi jeste prilikom nastupanja Kijametskog dana. Zemlja će se tako zetresti da će brda o brda da se zdrobe, mora će se vatrom da napune, a Zemlja će postati samo jedna ravna ledina. Tada će nastupiti Sudnji dan. Drugi strašni zemljotres na kojeg se odnosi ovi ajeti jeste prilikom drugog puhanja u Sur. I tada će kako Allah kaže: Zemlja da izbaci terete svoje. A šta su to zemaljski tereti? To je sve ono što bude pod zemljom u što spadaju mrtvi u kaburima, kao i sva skrivena blaga u unutrašnjosti zemlje.

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje

U Muslimovom Sahihu od Ebu Hurejre se navodi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao:”Zemlja će iz sebe izbaciti svoje skrivene riznice blaga u obliku oblog stuba od zlata. Doći će ubica pa reći: «Radi ovoga sam ja ubio!» Doći će onaj što je rodbinske veze prekinuo i reći: «Radi ovoga sam ja rodbinske veze pokidao!» A doći će i kradljivac pa reći: «Radi ovoga je meni ruka odsječena!» Potom će ga zamoliti da im pomogne ali od njega neće dobiti ništa.

3. i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –

Svako će se zapitati, ali će mu'min dodati:

“Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!” dok će kafiri uzviknuti:

“Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” (Jasin, 52.)

4. toga Dana će ona vijesti svoje kazivati

Prenosi se da je Abdurrahman b. Sa'sa’ bio jetim pod skrbništvom Se'ida el-Hudrija, r.a. Ebu Se'id mu je kazao: «Sinko moj, Kada budeš u pustinjskim predjelima prouči ezan visokim glasom, jer sam čuo Resulullaha, s.a.v.s., kada kazže: «Svaki džinn i svaki čovjek, svaki kamen i svako drvo, koji ga čuju će o tome svjedočiti u njegovu korist!»

Prenosi se da je Ebu Umejje klanjao u Haremi-šerifu propisani namaz a onda je ustao pa klanjao na drugom mjestu, pa opet na trećem mjestu… Kada je završio s namazima upitali su ga: «Ebu Umejje, zašto si tako uradio?», a on im je odgovorio: «Pročitao sam ajet ‘Toga Dana će ona vijesti svoje kazivati!’, pa sam htio da na Kijametskom danu svjedoči u moju korist. Blago onome kome neko mjesto na zemlji bude svjedočilo da je na njemu zikr činio, Kur'an učio ili namaz klanjao, i slične radnje radio, a teško onome kome neko mjesto na zemlji bude svjedočilo da je na njemu blud činio, alkohol pio, krao, i slične radnje radio!.»

Kažu da Allah ima protiv čovjeka sedam svjedoka:

1. Mjesto /mekan/. Uzvišeni kaže: Toga Dana će ona vijesti svoje kazivati! (Ez-Zilzal, 4.)

2. Vrijeme /zeman/. U hadisu stoji: Svaki dan govori: «Ja sam novi dan i svjedok sam svega što u meni uradiš!»

3. Jezik /lisan/. Uzvišeni kaže: na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, (Nur, 24.)

4. Organi /erkan/. Uzvišeni kaže: njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti. (Jasin, 65.)

5. Dva meleka /melekan/. Uzvišeni kaže: a nad vama bdiju čuvari, (El-Infitar, 10)

6. Registar djela /divan/. Uzvišeni kaže: Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, (El-Džasije, 29.)

7. Milostivi /Rahman/. On kaže: i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. (Junus, 61.)

5. jer će joj Gospodar tvoj narediti.

posebnim načinom objave upućene Zemlji. Sve što je u svemiru se pokorava Allahu tako da ni vjetrovi ni kiša ni sunce, ni zemljotresi ni poplave se ne dešavaju bez Allahove volje i znanja.

6. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova;

Pojavit će se u grupama, po kategorijama. Jedni će biti blistavih lica i blistave odjeće, bezbijedni, sigurni i smireni. Ispred svakog od njih će ići glasnik koji će uzvikivati: «Ovo je Allahov prijatelj!» Drugi će biti crnih i mračnih lica, prestrašeni i nemirni, u okovima i lancima. Ispred svakog od njih će ići glasnik koji će uzvikivati: «Ovo je Allahov neprijatelj!»

Ibn Abbas tvrdi da je jednog dana Vjerovjesniku, s.a.v.s. došao Dzžibril, a.s., i kazao mu: «Muhammede, Gospodar tvoj te poselamio i pita (a On sve zna): «Vidim da si zabrinut i žalostan, zbog čega?» Alejhisselam je odgovorio: «Džibrile, stalno razmišljam kako će biti mom ummetu na Kijametskom danu!» On mu reče: «Je li, Muhammede, razmišljaš o kafirima ili o muslimanima među njima?» Ovaj odgovori: «O onima koji slijede La ilahe illallah!» Džibril ga je, veli, uzeo za ruku i odveo na mezarje plemena Benu Seleme. Udario je svojim desnim krilom po kaburu jednog mejta i naredio: «Ustani, sa Allahovim izunom!» Ustao je čovjek, blistavog lica, uči – La ilahe illallah, Muhammedun resulullah. El-hamdu lillahi rabbil-alemin! Džebrail mu naredi: «Vrati se u pređašnje stanje!» i on posluša. Onda je svojim lijevim krilom udario po kaburu drugog mejta i naredio: «Diži se, sa Allahovim izunom!» Izašao je čovjek, crna lica, plavook, i govori – Nesreće li, tuge i žalosti moje! Džibril mu naredi: «Vrati se u pređašnje stanje!», i on posluša. Onda Džebrail reče: «Ovako, kako su umrli, bit će proživljeni na Kijametskom danu!»

7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga,

Ovaj ajet je objavljen kao podsticaj za činjenje dobra, ma koliko se činilo da je neko dobro djelo sitno, jer ono, pod posebnim uslovima, može postati ogromno,

8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga.

a ovaj kao upozorenje da se ne čine ruzžna djela, ma koliko se činilo da su sitna, jer, u određenim okolnostima mogu biti pogubna.

Prije objave ovih ajeta ljudi su potcjenjivali opasnost sitnih grijeha, a neki su se stidjeli sadake koja je sitna, i mislili su da za nju neće ni biti nagrađeni.

Molim Allaha da nas nagradi svojom nagradom za svako naše hairli dijelo koje uradimo, da prijeđe preko naših loših djela i da nam ih oprosti. Amin.

 

 

 

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.