Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Gospodaru sudnjega dana ! Njega obožavamo i samo od Njega pomoć milost i oprost tražimo. Onoga koga Allah na pravi put uputi niko u zabludu ne može dovesti, a onoga koga On u zabludi ostavi niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i Njegov poslanik, koga je On uistinu poslao da donese radosnu vijest i da opomene prije nego nastupi Sudnji čas.

Cijenjeni i poštovani braćo i sestre! Podsjećam sebe i vas na obavezu TAKVALUKA –bogobojaznosti, podsjećam sebe i vas na riječi Uzvišenog:

‘ O vjernici bojte se Allaha onako kako ga se treba bojati i umirite samo kao muslimani.” (Alu Imran, 102.)

Cijenjeni i poštovani braćo i sestre, ono u što moramo biti čvrsto ubijeđeni jeste da nam je Allah, dž.š., kao dokaz svoje milosti poslao Poslanika, čijije zadatak bio da nas pozove istini i objasni nam pravi put, i koji je vjerno ispunio svoju zadaću na ovome svijetu.

Nije ostavio ništa u čemu je dobro i korist za ljude a da to nije naredio ili barem preporučio da se radi, niti je ostavio nešto u čemu je šteta za ljude a da to nije zabranio ili barem na to upozorio. Svojim životom on je najbolji primjer u koga se treba ugledati i onaj ko ga uzme za uzora neće se zbog toga kajati ni na ovome ni na budućem svijetu.

U hadisu kojeg prenosi Muslim, Allahov Poslanik Muhammed, a.s., kaže:

“Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, a svaki od njih je dobar. Drži se onoga što ti koristi. Traži pomoć od Allaha i ne gubi pouzdanje. Ako te nešto loše zadesi, ne govori: ”da sam to uradio to bi se desilo…”,već reci: ”Allah propisuje i ono što želi radi.” Doista riječi ”da sam” stvaraju prostor šejtanu.”

Ovaj hadis zaslužuje opširno i temeljito tumačenje, i njegova poruka je zaista velika, mi ćemo danas iz njega pokušati uzeti nekoliko vrlo važnih savjeta.

Na početku hadisa Poslanik nas obavještava da je jak i snažan vjernik bolji i draži Allahu,dž.š., a u svakom vjerniku ima dobra i svaki vjernik je kod Allaha bolji od nevjernika. Međutim, onaj koji posjeduje snagu je kod Boga odabraniji. U ovome je podsticaj vjerniku, koji želi Božiju milost i blizinu da se potrudi i okiti se ovom vrlinom (snagom).

U nastavku poslanik savjetuje kako to zaista i postići, pa kaže: Drži se onoga što ti koristi. Drugim riječima nastoj da svoje vrijeme i svoj trud ulažes u ono što će ti koristiti, na ovome i na onome svijetu, te da svoju snagu ne rasipaš i ne trošiš na bezvrijedne i beskorisne stvari. Ako naiđemo na poteškoće traži pomoć od jedinog Koji ti može pomoći i pouzdaj se u Njega.

Navest ću ovdje još jedan hadis koji govori ovome u prilog. Hadis prenosi Ibn Abbas i kaže: ”Jahao sam jedne prilike sa Božijim Poslanikom, s.a.v.s., i on mi reče:

-Dječače, čuvaj Allaha pa će i On tebe čuvati! Čuvaj Allaha i On će biti na tvojoj strani! Sjećaj Ga se u blagostanju, pa će se On tebe sjećati (kad si) u teškoće. Kad moliš moli Allaha. Kada tražiš, traži od Allaha. Kada bi se svi ljudi udružili da ti pomognu u nečemu što ti Allah nije propisao neće uspjeti u tome. A kada bi se udružili da ti naštete u nečemu što ti Allah nije propisao neće uspjeti u tome. Mastilo se osušilo i stranice su zatvorene.”

Vjernik koji ispravno razumije poruku ovog hadisa zna da ga u njegovom nastojanju i putu ka uspjehu ne može spriječiti niti pomoći niko osim Allaha. Iz tog razloga on Mu se stalno obraća dovom i nema straha od ljudi.

Upravo zbog ovakve jake veze sa Stvoriteljem on odiše snagom kakve nema niko drugi osim vjenik-musliman. On ne gubi nadu da će pomoć doista doći, a ako i ne bude sve onako kako bi želio ne treba se žalostiti jer se na kraju sve dešava onako kako to Allah odredi.

Ono što je važno jeste da se čovjek zaista trudi i nastoji postići dobro i korist za sebe i druge. Ako te nešto loše zadesi, ne govori: ”da sam to uradio to bi se desilo…”, već reci: ”Allah propisuje i ono što želi radi.” Doista riječi ”da sam” stvaraju prostor šejtanu.”

Zašto je važno da se vjernik okiti ovom osobinom?

Zadaća vjernika jeste da na zemlji uspostavi red, da se bori protiv nepravde i nasilja, da naređuje i u praksi provodi dobro a od zla da odvraća, da nastoji da Allahova riječ bude gornja a riječ nevjernika bude donja.

Ovaj zadatak je zaista veliki i nemoguće ga je u potpunosti izvršiti bez ovog vrlo bitnog svojstva a to je snaga. Snažan vjernik je u stvari blagodat za ljudski rod zato što on svoju snagu koristi za dobrobit svih.

Zato se vjernik mora truditi da bude jak i snažan u svakom pogledu i na svakom polju: prije svega mora biti jakog ubjeđenja i čvrste vjere, zatim mora nastojati da postigne tjelesno zdravlje i snagu kako bi moga biti koristan član zajednice u svakoj situaciji, materijalno, na svakom polju nauke čovjek treba težiti najboljim rezultati i nastojati da nauči što više.

Mudrost je izgubljena stvar vjernika, osim toga organizacijski, kroz zdravu porodicu i džemat obrazovati jako i stabilno društvo. Drugim riječima mora se truditi da za sebe i svoju zajednicu obezbijedi ono što se među ljudima doživljava kao snaga i što nužno privlači poštovanje ljudi.

U tome kontekstu Allah,dž.š., naređuje:

“I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.” (Al-Anfal 60.)

Poruka svega do sada rečenog bi bila da je obaveza svakog vjernika da nastoji da kod sebe razvija snagu, onoliko koliko može, te da ima na umu da je bolji i Allahu bliži vjernik onaj koji je jači.

Ono što nam je Allah dao od blagodati a što predstavlja snagu moramo koristiti za dobrobit islama i muslimana a ne da se njime samo ponosimo i oholimo pred ljudima.

Na kraju možemo zaključiti sljedećim rječima: snaga je bitna osobina vjernika, jedna od bitnih stvari na koju možemo računati ukoliko želimo bolje sutra. Bez nje će islamski ummet biti i ponižen i opljačkan i njegove svetinje će biti skrnavljene.

Zbog toga, imperativ je svakom muslimanu da se potrudi koliko je u moći i da se okiti ovom osobinom. A snaga se postiže jedino potpunom pokornošću Allahu i primjenom njegovih principa u životu a gubi se i gubi se njen smisao ukoliko se čovjek oda grijesima i zaboravi na Allaha Plemenitog.

Zamolimo Uzvišenog Allaha da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti u robovanju njemu, da živimo i umremo samo kao muslimani i da naše zadnje riječi na ovome svijetu budu:

LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.