Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Allahu je prava vjera jedino  islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisnosti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati. Ako se oni budu s’ tobom prepirali, reci: “Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede.” I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Primite islam!” Ako prime islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. A Allah dobro vidi robove Svoje.” (Ali Imran: 19-20)

Blago onima koji se pridržavaju propisa islama i koji se pripremaju za Dan polaganja računa! A teško onima koji ga ne prihvataju ili se bore protiv njega, a mnogo je takvih u vremenu opće kampanje protiv islama i muslimana!

U 85. ajetu iste Sure, Allah dž.š. kaže:“A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati.” (Ali Imran: 85)

Živimo u vremenu u kojem se svakodnevno izdaju: nove knjige, audio i video kasete i u kojem se mnogo govori o islamu. O islamu govore i oni koji ga poznaju i koji ne poznaju i oni koji ga vole i oni koji ga mrze. O islamu govore i oni koji se brane i oni koji napadaju…

Allah dž.š. u 28. ajetu Sure El Hadid naređuje vjernicima bogobojaznost i vjerovanje u Njegova Poslanika, obećavajući im posebne nagrade: “O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegovoga vjerujte; on će vam dvostruku milost Svoju dati i svjetlo će vam darovati pomoću kojeg ćete ići! I oprostiće vam; Allah prašta i milostiv je!” (El Hadid: 28)

Allah dž.š. za čovjeka kaže, da je čovjek onaj koji se trudi, koji čini (dobro ili zlo), te da će čovjek svoja djela naći pred Gospodarom svjetova. U 6. ajetu sure Inšikak stoji: „Čovječe, ti se trudiš i svoj trud ćeš pred svojim Gospodarom naći!” (El Inšikak 6)

Prema tome, ono što uradimo od dobra ili zla naći ćemo kod svoga Gospodara. Ništa od toga neće biti umanjeno i svi ćemo se mi susresti sa svojim djelima, kojih će se oni koji ne vjeruju i koji su dvolični stiditi i poželjeti da tlo ispod njihovih nogu raspukne ili da budu od onih koje će prašina prekriti. Razmišljamo li mi o tom trenutku kada će sva naša djela biti izložena pred nama i kada će se mnoge tajne objelodaniti?

Živimo u vremenu, u kojem se mnogi hvale onim zašto isti nisu zaslužni i u vremenu u kojem se učinjeno dobro djelo hoće predstaviti kao, nešto zašto je zaslužan neko sa strane, Allah dž.š. u 188. i 189. ajetu sure Ali Imran u tom pogeledu kaže: “Ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili – nikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!” (Ali Imran 188-189)

Mnogo je pojedinaca i grupa, stranaka i njihovih predsjednika, koji su činili ili čine grijehe i koji vole da budu pohvaljeni za ono što oni nisu učinili. oni se ne libe upotrijebiti sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva, na putu ostvarenja svojih ciljeva. Kada ih slušamo, da ih ne znamo, postidili bi se našeg oskudnog znanja i doprinosa u različitim sferama života…

Mnogo je načina na koje vjernik može učiniti dobro djelo, pa Poslanika s.a.v.s. u hadisu koji bilježi Buharija, kaže:Prenosi Džabir ibn Abdullah da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svako dobro djelo je sadaka, a od dobrih djela je i to da sretneš svoga brata nasmijana lica, da naspeš iz svoje čaše u ćašu svoga brata!?

Braćo i sestre, prema tome, svako dobro djelo koje se učini biće upisano kao sadaka, pa i dvije stvari koje Poslanik s.a.v.s. spominje u prethodnom hadisu, a to je osmijeh (bratski) svome bratu, kao i da se da prednost bratu muslimanu kada je u pitanju pijenje vode.

Braćo i sestre, da li činimo sadaku i ovim putem, ili smo od onih koji smo zaboravili na bratske osmijehe i ustupanje svoga prava drugome?

Gdje smo mi i gdje su naša dobra djela?

Da li smo od onih koji smatraju da sve trebaju drugi da urade po nekoj dužnosti, bilo službenoj ili nekoj drugoj, ili smo spremni na samoprijekor i požrtvovanje?

Jesmo li spremni za pitanja islama, ummeta i drugih visoko-moralnih principa poturiti svoja vlastita leđa, a da nas ne žulja to što ćemo uraditi? Jesmo li spremni izgarati za islam i pozivanje Allahovu putu?

Allah dž.š. traži od Poslanika s.a.v.s. da se ne osvrće i da ostavi one koji su vjeru uzeli za igru i zabavu, pa u 70. ajetu sure El-En'am, kaže: “Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovom svijetu obmanuo, a opominji Kur'anom da čovjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha  ni zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. oni će zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali.” (El En'am 70)

Allah dž.š. traži od Poslanika s.a.v.s da podsjeća ljude na to da će zbog činjenja ružnih djela stradati, onda kada neće biti zaštitnika mimo Allaha, niti posrednika, a niti će se otkupnina primati. Nevjernici će shodno svojim djelima imati patnju nesnosnu, a između ostalog, tu je i piće od vode ključale i drugi vidovi patnje.

Braćo i sestre, da li dovoljno razmišljamo o trenucima polaganja računa, kada će se gledati djela (dobra i loša)?

Brate i sestro! Vratimo se islamu i svoje živote uredimo prema njegovim propisima! Natječimo se u dobru, a prođimo se ružnih djela! Budimo oprezni, jer je opreznost jedna od odlika mu'mina! Pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada se neće gledati porijeklo, niti imetak, već samo dobra djela!

Molim Allaha dž.š. da nas učvrsti na putu islama, da nas sačuva nasilja nasilnih vladara, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennet u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

(Nezim Halilovic Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.