Pismo muslimana Obami

U Ime Allaha Milostivog Samilosnog, američkom predsjedniku Barack Husseinu Obami

Mi, dole potpisani, učenjaci, intelektualci, političari, pravnici i drugi akademski radnici uz muslimanskih zemalja, koristimo Vaš izbor za predsjednika Sjedinjenih država da Vam se obratimo kao čovjeku  humanisti, i da se putem Vas obratimo američkom narodu, jer Vi ste njihov predsjednik i uživate njihovo povjerenje.

 

Nadamo se da će Vaša Ekselencija pažljivo pročitati ovo pismo u cijelosti i unaprijed očekujemo Vaš objektivan i nepristrasan stav u interesu cijelog čovječanstva.

Gospodine predsjedniče,

Vašoj Ekselenciji bismo željeli predstaviti naša gledišta o mnogim pitanjima koja su od zajedničkog interesa i koja imaju veliki utjecaj u svijetu.
Prije nego što počnemo govoriti o tome, upućujemo tople čestitke američkom narodu zbog ovog historijskog podviga napravljenog Vašim izborom za predsjednika – iz inata rasističkim oponentima koji su činili sve što su mogli kako bi spriječili izbor jednog čovjeka afričkog porijekla. To je, bez ikakve sumnje, veliki uspjeh. Ovu činjenicu mogu shvatiti oni kojima je američka historija bliska – njen razvoj i njene promjene, ali, u isto vrijeme ovaj uspjeh stavlja veliku i izuzetno ozbiljnu odgovornost na Vaše breme u odnosu na one koji smatraju da će njihove nade Vašim dolaskom u Bijelu kuću biti ostvarene. To je, opet, odgovornost prema cijelom svijetu u kojem je Amerika glavni igrač – a prije nego što prazne stranice historije počnete ispisivati svijetlim znakovima ili mračnim i tamnim poput onih koje je pisao bivši predsjednik George W. Bush.

Gospodine predsjedniče,

Dopustite da iznesemo neke od problema koje bismo željeli podijeliti s Vama. Oni su sumirani u sljedećim tačkama:

1.Pozivamo Vas i Vaš narod da obratite pažnju na važnost saradnje sa svim ostalim narodima u cilju postizanja zajedničkih interesa, kako bi se suprotstavili zajedničkim opasnostima kakve su ekološki problemi, mir, moralne vrijednosti, zaštita etike, ljudska prava, energija, razvoj, borba protiv epidemija i prirodnih katastrofa, a bez diskriminiranja, bez propagiranja pojedinačnih vizija ili ideologija, i bez pretezanja u  korist interesa određenog naroda. Uvjeravamo Vašu Ekselenciju da je saradnja za dobrobit čovječanstva srž učenja naše vjere. Allah Svemogući u Kur'anu kaže: Jedni druge pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; (Al-Ma'ida, 2)

Ponavljamo da muslimanski narodi posjeduju moral i materijalni potencijal i da su opskrbljeni vidljivim i skrivenim elementima moći koji ih kvalificiraju da budu ključni partneri u oblikovanju budućnosti u svijetu. Uz to, uvjeravamo Vas, ignoriranje naših naroda ili njihovih prava na samoodređenje ili činjenje zavjera u kojima se napadaju njihovi interesi ili okupiraju njihove zemlje ili uskraćuju njihove slobode, ne može opstati. Naš muslimanski narod poziva na recipročnu saradnju zasnovanu na jednakosti, ali on će se u isto vrijeme boriti svim mogućim sredstvima protiv svakog pokušaja da se iskorijeni ili da se uništi njihov identitet ili otuđe njihovi resursi.

2. Iz naše odgovornosti kao muslimana da se ne bojimo nikoga osim Allaha Svemogućeg, objavljujemo Vašoj Ekselenciji i američkom narodu da čvrsto vjerujemo u pravo svih religija, kultura i civilizacija i društava u raznolikosti i slobodi izbora. Svemogući Allah u Kur'anu kaže: Nema prisiljavanja u vjeru (El-Bekare, 256). Isto tako, molimo Vas da odobrite takvo pravo svijetu i budite ubijeđeni da uvođenje američkog modela u ostale dijelove svijeta silom, pritiskom i zastrašivanjem samo će uvećati svjetske krize i konflikte a prva koja će biti pogođena time je upravo Amerika. Željeli bismo Vas podsjetiti da historijska logika, kao ni tradicija, ne dozvoljavaju nastavak niti pobjedu ovakvog pristupa ma kakvu mateijalnu moć imala ili ma kakve svjetske slogane nosila. Vjerovatna situacija koju je globalizacija generalno postigla, a naročito američka unutarnja situacija, predstavjaju živi dokaz onoga što želimo reći onima koji se žele suočiti s činjenicama i povratiti se istini iz iluzija i samoobmane.

3. Podsjećamo Vas, gospodine predsjedniče, na osnovu naše religije i kulture, da civilizacija ne može cvjetati, a u miru i sigurnosti u svijetu se ne može uživati osim ako pravda ne prevlada na zemlji i ne dominira u međunarodnim odnosima. Mi iskreno mislimo da svaka razumna osoba  duboko u sebi vjeruje da ni jedan drugi narod kroz historiju nije doživio nepravdu poput one učinjene palestinskom narodu. Ova činjenica je, možda, bila ignorirana od strane Sjedinjenih država kao posljedica, bilo finansijskih, političkih, bilo medijskih pritisaka zbog ideoloških iluzija, legendi ili izbornih ambicija.

Gospodine predsjedniče,

Nemojte očekivati normalne odnose sa Arapima i muslimanima i onima koji se zalažu za istinu i pravdu u svijetu, ako ne bude uklonjena nepravda načinjena palestinskom narodu, prije svega podržana od Sjedinjenih država, i njihova prava i zemlja ne budu vraćeni;  ako suverenitet Iraka i Afganistana ne budu održavali njihovi narodi i ne budu kompenzirani gubici koji su im počinjeni, i ako krstaške okupacijske snage ne odu iz okupiranih zemalja. Ove snage su vratile uspomene na ratove srednjovjekovnih krstaša i na kolonijalne ratove i otpočeli ponovo neprijateljstva među narodima u svijetu.

Gospodine predsjedniče,

Onima kojima su poznate historijske činjenice znaju da su naši narodi lojalni svojim prijateljima, ljubazni prema onima koji ih poštuju i posvećeni svojim saveznicima. Ipak, oni se ne klanjaju svojim okupatorima ili predaju agresoru i nikada ne prihvataju ponižavanje – radije uzimaju slobodu silom nego da je dobiju ponižavajući se.
Vjerovatno je trenutna situacija otpora okupaciji u muslimanskim zemljama, Palestini, Iraku, Afganistanu, dovoljan putokaz Americi da duboko i iskreno preispita svoje metode rada s ljudima u svijetu, generalno, a naročito s muslimanskim narodima.

Sjedinjene države bi se, kao glavna supersila, trebale osloboditi diktature cionističkog lobija kada je u pitanju odnos prema muslimanskom svijetu i trebale bi shvatiti da stvarni interesi američkog naroda leže u saradnji sa milijardu i po muslimana, kako bi se podržalo pravo i pravda. Dakako, ovakav stav zahtijeva jednu vrstu hrabrosti američkog vodstva – da se postavi iznad ličnih i stranačkih interesa.

Gospodine predsjedniče,

Ako Amerikanci ne mogu podržati pravo i pravdu, najmanje što bi se od njih moglo prihvatiti je nepristrasnost. Vaša podrška nepravdi i okupaciji će izazvati otpor i vodiće nas ka tome da i mi sve isto gledamo.

4. Nema sumnje, gospodine predsjedniče, da ste Vi proistekli iz multikulturne zajednice, sin različitih etničkih grupa čije porijekle ide od crnaca, koji su patili zbog nepravde, eksploatacije i rasne diskriminacije, i, čak šta više, Vi ste stručnjak legislative i advokatskih poslova – okrenut pravdi, i  nema sumnje da znate da se pravda ne može postići ako se ne postigne jednakost u raspodjeli bogatstava, ne da jednaka mogućnost i ne zaštiti eksploatacija i pljačkanje bogatstva naroda.

Vaša Ekselencija će se, vjerovatno, složiti s nama da narodi trećeg svijeta nisu patili od pljačkanja bogatstava i eksploatacije njihovih resursa i napada na njihov suverenite na isti način koliko su patili od velikih američkih multinacionalnih kompanija koje su osvajale države i svrgavale režime i dotucale svaki pokušaj uspostavljanja bilo kakvog narodnog otpora za zaštitu bogatstva tih zemalja. Da li mi i cijeli svijet žudimo da otpočne nova faza koja odražava pravdu u rasporedu bogatstva i učestvovanju u razvoju širom svijeta ali bez mobiliziranja međunarodnih finansijskih institucija koje služe ispunjavanju američkih interesa – kakve su Svjetska trgovačka organizacija, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i druge instituce koje su osnovane samo zato kako bi se velikim silama omogućilo, naročito Sjedinjenim državama, da kontrolišu bogatsva nerazvijenog svijeta.

Nedvojbeno, Vaša Ekselencija je svjesna činjenice da je eksploatacija ljudi i pljačkanje njihovog bogatstva  glavni razlog velikih ratova, nepoštenih velikuh olujnih kriza koje su pokrenule i poticale Sjedinjene države.

Gospodine predsjedniče,

Pozivamo Ameriku, još otkada ona proživljava duboku finansijsku krizu da počne tražiti neke solucije u finansijskoj legislativi i ekonomske pristupe drugih naroda, a koji mogu doprinijeti da Amerika prevaziđe svoju finansijsku krizu i katastrofalnu situaciju u privredi – što vraća svijet unazad za nekoliko decenija.
Ovdje ističemo ulogu islamskog bankarstva i islamskog ekonomskog pristupa koji je hvaljen od nepristrasnih iskusnih starih zapadnih ekonomskih stručnjaka.

Gospodine predsjedniče,

5. Sloboda je instiktivni zahtjev za sve ljude i to je jedna od zajedničkih vrijednosti koju dijele svi narodi, čak i ako se oni razlikuju u svojim  konceptima o slobodi i njenom obimu. Iako je Amerika zemlja koja poziva na slobodu i poštivanje ljudskih prava, više nego i jedna druga zemlja na svijetu, mi vjerujemo da su vlade u Americi, u praksi, one koje najviše krše ljudska prava i oduzimaju slobodu drugih, zbog koje su pokretali ratove više nego druge zemlje, činile genocid, nezakonito zatvarali i maltretirali ljude. Šta više, to je vidljivo u lavljem udjelu podrške diktatorskim režimima, zavjerama protiv rastućih demokratija, planiranim vojnim udarima zaobilazeći međunarodne organizacije ucjenom. Narodi u svijetu koji su su umnogome propatili zbog ove američke politike stavljaju ulog na Vaš kredibilitet i čekaju da vide šta ćete Vi uraditi u tom smislu – da li ćete biti čovjek etike, principa i snova, kako ste obećali svome narodu i svijetu, ili čete biti podložni željama poslovnih ljudi i potčinjeni pritisku lobista cionizma i tajnih organizacija.

Gospodine predsjedniče,

Vi ste, zasigurno, svjesni činjenice da za zauzimanje određenog pozitivnog mjesta u historiji, nije dovoljno da se samo uzvikuju pozitivni slogani –  izuzev ako se ne pretoče u stvarnost,  i Vi, zasigurno znate da karakter i historiju svakog vođe, u velikoj mjeri, određuje i kvalitet njegovog tima.

6. Na osnovu naše vjere i principa, mi pozivamo na međukulturni, međureligijski i međucivilizacijski dijalog. Allah u Kur'anu kaže: I sa sljedbenicima Knjige (Jevrejima i Kršćanima) raspravljajte na najljepši način. (El-Ankebut, 46)

Štaviše, mi poštujemo znanje i prihvatamo istinu iz bilo kog izvora. Allah Svemogućio u Kur'anu kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. (El-Isra’, 36)

I On, Svemogući, također kaže: Ti reci: “Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!” (Al-Baqara, 111)

Mi čvrsto odbacujemo ideju o sukobu civilizacija i mit o kraju historije – oboje proizašlo iz američke kulture. Allah kaže u Kur'anu: Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo; da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” (Ali-‘Imran, 64)

Dijalog dobiva na značaju i produktivnosti ako se smatra sredstvom odobrenim od dvije strane. Ali, ako jedna strana prakticira okupaciju i invaziju, onda nema drugog načina za drugu stranu osim otpora, džihada i borbe za slobodu svim mogućim sredstvima.

Zasigurno, otpor u nekim muslimanskim zemljama je rezultat agresije, nepravde i tiranije, prakticiranih ili sponzoriranih od strane Sjedinjenih država i takvi otpori ne uzrokuju nasilje i terorisiranje – kako to neki krugovi u Americi vole da proklamiraju. Stoga, ako Vas neki otpori brinu i Vi želite da dođe do mira, morate okončati okupaciju i vratiti narodima njihovu slobodu i suverenitet.

Gospodine predsjedniče,

Naši narodi sanjaju o jedinstvu, slobodi, neovisnosti, ljudskim pravima, sigurnosti, progresu i prosperitetu – kakogod, mnogi od tih naroda vjeruju da je Amerika glavna prepreka da se ostvare ti snovi i mi vjerujemo da se Vaša Ekselencija, predsjednik, ne može usprotiviti autentičnosti nekih od tih optužbi, što je razlog da neki od tih naroda imaju tendenciju da ciljaju Ameriku svim sredstvima.

Posljedično, mi se nadamo i iskreno Vas pozivamo da Vi budete taj koji će otpočeti novi tip interakcije u odnosima Sjedinjenih država i naroda muslimanskog svijeta.

7. Vaša Ekselencijo, predsjedniče,

Mi danas ne možemo govoriti o muslimansko-arapsko-američkim odnosima a da ne pomenemo ono što je vezano za terorizam, što je Amerika nametnula svijetu. U tom kontekstu željeli bismo privući Vašu ljubaznu pažnju na sljedeće:

A.   Mi, shodno našoj religiji i iz islamske perspektive, potpuno odbijamo zastrašivanje nedužnih i nevinih, zloupotrebu ili ubijanja – za nas je to korupcija na zemlji, što je jedan od najvećih zločina koje imamo.

B.   Voljeli bismo da privučemo pažnju na činjenicu da stav islama prema ratu i borbi – ako je neophodan u odbrani prava i kao zaštita od nepravde – ima moralne i zakonske principe koji čine da u takvom ratu i borbi čovjek bude milostiv koliko god je to moguće. Poštujući to, islam zabranjuje nevojne ciljeve i razaranje, nasumična masovna razaranja i neopravdanu agresiju. Također, on zahtijeva ispunjavanje i poštivanje ugovora i human odnos prema zarobljenima, kao i zaštitu građanskih prava. Na toj osnovi mi pravimo razliku između zabranjenog teorizma i legitimnog otpora i mi snažno odbacujemo da se legitimni otpor okupaciji promatra kao terorizam.

C.   Željeli bismo da Vas podsjetimo na gledište mnogih istaknutih akademskih ličnosti u Americi  i Evropi, koje uvjerava da događaji od 11. septembra 2001. nisu bila ništa drugo do fabrikovana drama nekih utjecajnih snaga u Americi u saradnji s izraelskim Mosadom. Sve su to uradili sa ciljem da pronađu razlog da otpočnu III svjetski rat koji su oni već bili planirali i odredili njegov ishod i ciljana područja. I uprkos toga što su muslimanski učenjaci, vlade i ljudi osudili ono što se desilo u septembru 2001., Sjedinjene države su iz pozadine mobilizirale mnoge države, malo milom malo silom, i pokrenule rat protiv islama kao religije, protiv muslimana kao pojedinaca i kao grupa, naroda, institucija, kulture i historije. To je bio rat u kome su obarali vlade, okupirali zemlje, slamali ljude, kršili sve moralne i legalne međunarodne konvencije – rat u kome su milioni muslimana ubijani i raseljavani iz njihovih zemalja; stotine hiljada ljudi je smješteno u tajne i javne zatvore gdje su sva ljudska prava bila prekršena; gradovi i džamije su uništavani; Časni Kur'an vrijeđan, a međunarodnim zakonima zabranjeno oružje korišteno.

Bilo je očito od prvog dana da je taj prljavi teroristički rat u koji je Amerika ušla bio zasnovan na lažima i zabludama. Gospodin George W. Bush posljedično je bio prisiljen da prizna da je rat u Iraku bio zasnovan na pogrešnim podacima i mi vjerujemo da Božija pravda neće dopustiti zločincima da izbjegnu kaznu. Da li da čekamo da Amerika procesuira zločince i kazni ih za njihova djela?

D. Nikada nećemo uspjeti iskorijeniti ono što je poznato kao teorizam, ako ne budemo vjerovali i prakticirali istinu, objektivnost, nepristrasnost i transparentnost pri traženju njegovih uzroka – tada ćemo ga poraziti.

Zasigurno će bilo koji socijalni ili kulturni fenomen biti umnožavan i nastavljan dokle god su razlozi zbog kojih je on tu prisutni. Mi smo uvjereni da je glavni uzrok nasilne i duboke mržnje prema Americi u muslimanskom svijetu i drugdje, njena direktna agresija na muslimanski svijet ili bezgranična podrška koju ona pruža svakoj agresiji protiv muslimana.

Vaša Ekselencija može ponovno razmotriti američki stav prema rezolucijama koje se odnose na Arape i Izrael – kako bi jasno vidjeli duple standarde Amerike i kako bi se zapitali da li je to ono kako bi trebalo biti.

Većina vlada u muslimanskom svijetu Vam ne govori istinu iz straha, ugnjetenosti ili želje za američkim sponzorstvom. Ali, zbog humanosti, mi Vas, gospodine predsjedniče, uz punu objektivnost uvjeravamo – odnos između Sjedinjenih država i muslimanskog svijeta ne može biti normalan ako se agresija protiv muslimana ne zaustavi i ako se prema njima ne uspostavi fer i ravnopravan odnos. To je sada u Vašim rukama. Ako poduzmete korak u ovom smijeru, sigurno ćete dostići nezapamćen uspjeh na američkoj sceni.

Gospodine predsjedniče,

Mi vjerujemo da  izraelski nuklearni arsenal smrtonosnih oružja, koji je Amerika dostavila Izraelu, predstavlja najveću terorističku prijetnju za naše narode i cijeli svijet. Ova beskrajna podrška Izraelu rezultira kršenjem svih međunarodnih prava i vrijednosti, i vodi činjenju najgorih formi terorizma protiv nenaoružanog palestinskog naroda.

Uvjeravamo Vas, uz jedan mali savjet, da upotreba sile, ugnjetavanje, podržavanje Izraela i prihvatanje nekih sekularnih grupacija, neće učiniti ništa drugo do zakomplicirati krizu i podgrijavati sukob. Sasvim sigurno, pravda, poštenje, objektivnost i klonjenje od nepravde predstavljaju najbolje čuvare zaštite američke nacionalne sigurnosti.

Da li ćete Vi krenuti u ovom smjeru? To je ono čemu se mi nadamo.

Potpisnici pisma:

Šejh Jusuf Kardawi, dr. Rašid Al-Ganouši, dr. Kazi Husejn Ahmed, dr. Fethi Jakan, Ebu Lubaba Alt-aTahir Husejn, dr. Ahmed Al-Bajatili, dr. Ahmed Al-Rajsuni, dr. Ahmed El-Kattan – Kuvajt, dr. Aliffdin El-Turabi, dr. Teufik Jusuf El-Vai i još 26 muslimanskih alima.

(Preporod)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.