Ramazanski ders…

“Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo poceli da je u Blagoslovljenoj noci objavljujemo, i Mi doista opominjemo, U kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve cuje i sve zna” (Kur’ an: Duhan, 1.-6.)

Kur'an je objavljen u toj noci koju Allah, dž. š., naziva mubarek-noc. Prenosi se od skupine ucenjaka iz prvih generacija, medu kojima su i Ibn-Abbas, Katade, Ikrime, Mudžahid i drugi, da je ova mubarek-noc u kojoj je objavljen Kur'an noc Lejletu-l-kadr.”U njoj se svaka mudra stvar rašclanjuje” (prema prijevodu dr. Enesa Karica), tj. u toj noci se odreduju sudbine stvorenjima za narednu godinu i upisuju se živi i mrtvi, tj. oni koji ce se roditi i oni koji ce umrijeti, uspješni i stradalnici, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve ono što Allah, dž. š., želi u toj godini. Pod pisanjem sudbina u toj noci misli se (a Allah to najbolje zna) na to da se sudbine stvorenja u noci Lejletu-l-kadr prenose iz Levhi Mahfuza.

Rekao je Ibn-Abbas: “Možda covjek namješta svoju posteljinu i zasijava usjeve, a on je vec od mrtvih”, tj. upisan je u noci Lejletu-l-kadr medu one koji ce umrijeti u toj godini.

“A šta ti misliš šta je to noc Kadr?”

Prenosi se, takoder, da ovaj ajet znaci da se u noci Kadr predocava sudbina melekima i, u tom smislu, Allah, dž. š., u suri Kadr kaže:

“Mi smo ga poceli objavljivati u noci Kadr;

A šta ti misliš šta je to noc Kadr?

Noc Kadr je bolja od hiljadu mjeseci;

Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake; Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane” (Kur’ an: Kadr, 1.-5.).

Allah, dž. š., nazvao ju je Lejletu-l-kadr radi njene velike vrijednosti i uzvišenog mjesta i radi mnoštva oproštenih grijeha i pokrivenih mahana u njoj. Poznato je, na osnovu hadisa Resulullaha, a. s., da je to noc oprosta. Rekao je Muhammed, a. s.: “Ko provede noc Lejletu-l-kadr u ibadetu, cvrsto vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, bit ce mu oprošteni prethodni grijesi” (Buhari i Muslim).

Rekao je Halil ibn-Ahmed: “Lejletu-l-kadr je nazvan tako jer je Zemlja te noci tijesna za mnogobrojne meleke koji se nalaze na njoj i ovdje izraz Kadr znaci tedajjuk, kao što je u rijecima Uzvišenog Allaha: “A kad mu, stavljajuci ga na kušnju, uskrati (ucini tijesnom) opskrbu njegovu” (Kur'an: Fedžr, 18.).

Znakovi na osnovu kojih se prepoznaje Lejletu-l-kadr

Imam Muslim bilježi u svom “Sahihu” predaju od Ubeja ibn-Ka'ba da je Poslanik, a. s., govoreci o znakovima te noci, rekao: “Njeno jutro osvane bez zraka” (tj. bez jake svjetlosti).

Prenosi se od Ibn-Abasa i Ibn-Huzejme, da je Resulullah, a. s., rekao: “Noc Kadr je blaga noc, i u njoj nema ni vreline ni studeni. Sunce se u tom danu pojavi sa slabim crvenilom” (svjetlošcu) – Et-Tajalisi.

Imam Taberani bilježi hasen-hadis od Vasileta Ibn-Eska'a, r. a., da je Poslanik, a. s., rekao: “Noc Kadr je blistava i u njoj nema vreline niti studeni i u njoj se ne gadaju zvijezdama” (šejtani – prim. prev.).

Pored ove tri predaje, postoji predaja koju bilježi Ahmed ibn-Hanbel, sa bojazni da je prekinut lanac prenosilaca od Ubadeta ibn-Samita, u kojoj Resulullah, a. s., kaže: “To je sjajna i blistava noc, kao da je u njoj Mjesec zablistao. To je mirna i blaga noc, u kojoj nema vreline niti hladnoce. U njoj nije dozvoljeno zvijezdama da padaju. Tog jutra se Sunce pojavi bez zraka, poput Mjeseca u uštapu i šejtanu nije dozvoljeno da se pojavi”.

Postoje i mnoge druge predaje o znakovima noci Kadr koje nisu vjerodostojne, vec su potpuno izmišljene. Neke od njih su da se u toj noci drvece savi-je do zemlje, pa se ponovo vrati, da se na sve strane cuje selam, da slana voda postaje slatka u toj noci, da se svjetlost vidi na svakom mjestu, cak i u najvecim tminama…

Ove predaje nemaju uteme-ljenje u Kur'anu i sunnetu Poslanika, a. s.

Traženje blagoslovljene noci Kadr

Mustehab je u ramazanu tražiti noc Kadr. Posebno u zadnjih deset dana ramazana, i narocito u neparnim nocima.

Buharija i Muslim prenose hadis u kome se kaže: “Tražite je u neparnim nocima zadnjih deset dana ramazana”.

Imam Buhari je zabilježio predaju od Ubade ibn-Samita, da je rekao: “Izišao je Muhammed, a. s., da nas obavijesti o noci Kadr, a dvojica muslimana su se medusobno prepirali, pa je rekao Allahov Poslanik, a. s.: “Izišao sam da vas obavijestim o noci Kadr, pa su se ova dvojica posvadali, i ona je podignuta i možda je to bolje za vas. Zato je tražite u devetoj, sedmoj i petoj”, tj. u neparnim nocima.

Ovaj hadis je dokaz da je svada i prepirka medu muslimanima, a posebno kad je u pitanju vjera, razlog podizanja i uskracivanja mnogog dobra.

Pretežno je mišljenje da je noc Kadr u zadnjih sedam noci mjeseca ramazana, na osnovu hadisa od Abdullaha ibn-Omera da su dvojica ashaba u snu vidjeli noc Kadr u sedam zadnjih noci ramazana, pa je Resulullah, a. s., rekao: “Vidim da su se vaši snovi podudarili u pogledu sedam zadnjih noci mjeseca ramazana. I ko od vas bude tražio noc Kadr, neka je traži u zadnjih deset dana ramazana”.

U hadisu od Ibn-Abbasa se spominje da je Muhammed, a. s., rekao: “Tražite je u zadnjih deset noci ramazana. Noc Kadr je u preostalih devet noci, u sedam preostalih noci, u pet preostalih noci”.

Ovo znaci da je jace mišljenje da je ona u neparnim nocima.

Izmedu ostalog, postoje jaki dokazi da bi ona mogla biti u 27. noci ramazana.

Imam Ahmed bilježi hadis od Ibn-Omera, a Ebu-Davud od Muavije, r. a., da je Muhammed, a. s., rekao: “Lejletu-l-kadr je 27. noc ramazana”.

Abdullah ibn-Abbas je došao do zakljucka na zadivljujuci nacin. Prenosi se da je Omer, r. a., okupio ashabe i sa njima je bio Ibn-Abbas, koji je još uvijek bio dijete. Ashabi su mu na to prigovorili rijecima: “Ibn-Abbas je poput naših sinova i nema potrebe da bude sa nama”.

Omer im je odgovorio: “On je mladic koji posjeduje razborito srce i jezik koji voli da pita”. Nakon toga je upitao ashabe o noci Kadr i oni su svi odgovorili da je ona u zadnjih deset noci ramazana. Pitao je zatim i Ibn-Abbasa, a on je rekao: “Mislim da je ona u 27. noci ramazana”.

“Kako si to zakljucio?”, upita ga Omer.

“Allah, dž. š., stvorio je sedam nebesa, i sedam zemalja, i sedam dana i covjeka iz sedam dijelova. Propisao je sedam krugova prilikom tavafa oko Kabe, i sedam krugova izmedu Saffe i Merve. Odredio je da se bacaju kamencici sedam puta na Mini.”

Na osnovu ovih dokaza, Ibn-Abbas je zakljucio da je to u 27. noci ramazana. Postoje i drugi dokazi na osnovu kojih se može zakljuciti da je noc Kadr u 27. noci ramazana, kao što su rijeci Uzvišenog u suri Kadr: “Fi-ha…” Ova rijec znaci – u njoj, i ona je 27. rijec u ovoj suri.

Neki ucenjaci su racunali i došli do zakljucka da je noc Kadr u 27. noci mjeseca ramazana. Rijec Lejletu-l-kadr ima devet slova, a u suri je spomenuta tri puta. Kad se broj devet pomnoži sa tri, dobijemo broj 27.

Medutim, ovakvi proracuni nemaju nikakave osnove u šerijatu i oni su nepotrebni, iako mogu biti zanimljivi.

U posljednjih deset noci ramazana

Postoje mišljenja da je Lejletu-l-kadr 21. noc ramazana, i to na osnovu predaje od Ebu Seida el-Hudrija, u kojoj kaže: “Dvadeset prve noci ramazana je pala kiša, i mesdžid je prokisnuo na mjestu gdje je klanjao Poslanik, a. s. Ja sam pogledao u njega nakon što smo završili namaz i na njegovom licu vidio tragove blata i kiše” (Mutefekun alejh), a to znaci da je Resulullah, a. s., proveo tu noc u ibadetu.

Slicna predaja postoji i od Abdullaha ibn-Unejsa, r. a., za 23. noc ramazana u kojoj je pala kiša i na licu Muhammedovom, a. s., ostali su tragovi zemlje i vode radi bdijenja u toj noci. Šejhu-l-islam Ibn-Tejmije, pak, smatra da noc Kadr ne mora biti u neparnoj noci, vec da može biti i u parnim nocima. Do ovakvog zakljucka je došao na osnovu hadisa u kome je Muhammed, a. s., rekao da je Lejletu-l-kadr u zadnjih deset noci; u devetoj, u sedmoj, u petoj, u trecoj i u preostaloj noci. Kaže Ibn-Tejmije: “Ako mjesec ima trideset dana, onda su to parne noci. Jer, deveta preostala noc je, ustvari, 22. noc ramazana, a sedma – 24. noc itd. Radi toga je potrebno tražiti noc Kadr u svih deset dana”, tj. zadnjih deset preostalih noci (“El-Fetava”, 25/ 284.-285.).

Na kraju, na osnovu svih vjerodostojnih hadisa, jasno se može zakljuciti da je noc Kadr u zadnjih deset noci mjeseca ramazana i da ona ne biva svake godine u isto vrijeme, vec se mijenja, pa nekad može biti 21., nekad 23. ili 25. ili 27., kao i 29. noci.

Ovo mišljenje je izabrao i šejh Šenkiti u komentaru svih hadisa o noci Kadr i ovo je najispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna.

Abdusamed Nasuf Bušatlić

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.