Ramazanski ders…

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: „Bio je neki čovjek koji je obožavao Allaha sedamdeset godina, pa je nakon toga učinio odvratno i loše djelo koje je poništilo sva njegova djela koja je do tada uradio. Nakon toga je naišao na siromaha i udijelio mu komad hljeba, pa mu je Allah zbog toga oprostio taj njegov grijeh i vratio mu sva djela koja je činio sedamdeset godina!“

Spominje se da je pored Hasana el-Basrija naišao Nuhas sa svojom robinjom, pa mu je Hasan rekao: „Da li bi bio zadovoljan da ti za njenu cijenu isplatim jedan ili dva dirhema?“ Reče: „Ne!“ On mu reče: „Onda idi, jer je Uzvišeni Allah zadovoljan da dadne hurije za samo jedan dio dinara i za samo jedan (udijeljen) zalogaj.“

Jesi li ikada udijelio sadaku?

Neka ovo pitanje bude samo jedno od pitanja koja trebamo postavljati sebi kada preispitujemo našu grješnu dušu i njezin nemarni odnos prema Uzvišenom Allahu!

Neka ovo pitanje postavi sebi svaki onaj koji žudi za Allahovim nagradama, onaj koji se trudi i nastoji ući u Allahov Džennet čija su prostranstva kao veličina nebesa i Zemlje, a naročito u mjesecu ramazanu, mjesecu Allahove milosti!

Sadaka je zaista veličanstveno djelo, a blagodati i njene tajne i vrijednosti su neizmjerne!

Rekao je Ebu Zerr el-Gaffari, radijallahu anhu: „Namaz je stub islama, džihad je vrhunac dobrog djela, a sadaka je nešto čudnovato! Sadaka je nešto čudnovato, sadaka je nešto čudnovato…“

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: „Ako si u stanju da svoje blago učiniš takvim da mu ne može ništa nauditi, niti da ga lopovi mogu ukrasti, učini onda to isto i sa sadakom!“

Pogrešno je misliti da su samo siromasi kategorija ljudi koja će imati isključive koristi od sadake. Onaj koji tako misli ništa ne zna o veličanstvenim nagradama sadake. Naime, dobra koja pristižu onoj osobi koja je udjeljuje su zaista mnogostruko veća i obilnija i ne mogu se porediti sa svim radostima i blagodatima koje bi, eventualno, mogle doći od one osobe kojoj je udijeljena.

Rekao je Eš-Ša'bi, Allah mu se smilovao: „Ko ne bude smatrao sebe više potrebnijim za nagradama koje pristižu zbog udijeljene sadake od silnih potreba siromaha za samom sadakom, takav je uništio svoju podijeljenu sadaku i sa njom je udario po svom vlastitom licu!“

Kada je Sufjan es-Sevri, Allah mu se smilovao, ugledao siromaha koji je došao da prosi na njegovim vratima, prijatno se obradovao i rekao: „Dobro mi došao onaj koji će očistiti moje grijehe!“ El-Fudajl ibn Ijjad, Allah mu se smilovao, je imao običaj reći: „Kako su prosjaci samo dobri ljudi! Oni nose naše opskrbe ka Ahiretu bez ikakve naknade za takvo djelo! Nose ih sve dok ih ne stave na vagu pred Uzvišenim Allahom!“

Ovako su islamski učenjaci razumijevali značenja sadake! Sadaka je bereket, dobro djelo i uspjeh i nadahnuće kojeg Allah daruje onome kome On hoće. Oni koji je udjeljuju su pravi dobrotvori koji čine dobra djela i koji će, naposlijetku, od njih imati najviše koristi.

Uzvišeni je rekao: Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve! (El-Bekare, 268.)

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je povodom ovoga ajeta rekao: „Dvije stvari su od šejtana, a dvije od Uzvišenog Allaha, a zatim je proučio ajet: Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju…

(El-Bekare, 268.)

Odnosno, Allah vam naređuje da Mu budete pokorni i da udjeljujete sadaku kako biste zaslužili Njegov oprost i nagrade. Allah je neizmjerno dobar i zna sve, odnosno, mnogo daje i spušta Svoje blagodati i apsolutno je dobro upoznat sa nagradama koje će ukazati onome koji bude udjeljivao sadaku.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „Onaj koji se bude brinuo o udovicama i siromasima je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja a danju posti!“ (Buharija i Muslim) Također je rekao: „Među najvrjednija djela spada i to da razveseliš svoga brata vjernika, ili da vratiš njegov dug, ili da ga nahraniš!“ (El-Bejheki, sahih)

Ako je sadaka učinjena samo u ime Allaha, u tom slučaju nemoj ništa od njenog dobra koje će te snaći potcjenjivati, jer je Allah neizmjerno plemenit i mnogostruko nagrađuje sva dobra djela, a među njima i sadaku. Kada je budeš udjeljivao, nemoj zaboraviti da u tim trenucima ustvari sklapaš trgovinu sa Uzvišenim Allahom. Za takvo djelo će ti Allah pripremiti Svoje velike blagodati. Zato se raduj i budi ponosan što ti je Uzvišeni podario takvu veličanstvenu priliku.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Ko god udijeli sadaku u vidu nečega što je lijepo – a Allah prima samo ono što je lijepo – Milostivi će mu je uzeti u Svoju desnicu, pa makar to bila i obična datula. Ona će se oplemenjivati kod Milostivog sve dok ne bude veća i od planine. Baš kao što neko od vas uzgaja od majke odbijeno jednogodišnje ždrijebe ili devče.“

(Buharija i Muslim)

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: „Bio je neki čovjek koji je obožavao Allaha sedamdeset godina, pa je nakon toga učinio odvratno i loše djelo koje je poništilo sva njegova djela koja je do tada uradio. Nakon toga je naišao na siromaha i udijelio mu komad hljeba, pa mu je Allah zbog toga oprostio taj njegov grijeh i vratio mu sva djela koja je činio sedamdeset godina!“

Spominje se da je pored Hasana el-Basrija naišao Nuhas sa svojom robinjom, pa mu je Hasan rekao: „Da li bi bio zadovoljan da ti za njenu cijenu isplatim jedan ili dva dirhema?“ Reče: „Ne!“ On mu reče: „Onda idi, jer je Uzvišeni Allah zadovoljan da dadne hurije za samo jedan dio dinara i za samo jedan (udijeljen) zalogaj.“

Udjeljuj sadaku i budi ubijeđen u Allahova obećanja, i znaj da Uzvišeni neće iznevjeriti svoja obećanja.

Raspiri svoju volju za ovim dobrim djelom i odagnaj škrtost i pohlepu iz svoga srca. Pomozi onome ko je u potrebi za tvojim imetkom, jer ovo je prilika da se opskrbiš za svoje neminovno putovanje na Ahiret.

Udjeljuj sadaku i sjeti se riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: „Čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne nađe, onda sa lijepom riječju!“

(Buharija i Muslim)

Rekao je Jahja ibn Mu'az, Allah mu se smilovao: „Ne znam ni za jedno zrno a da može vrijediti koliko ovodunjalučke planine, kao što je to zrno od sadake!“

Ako udijeliš u ime Allaha čak i ono što je u tvome srcu bezvrijedno, možda će ti ono nekada postati vrjednije od čitavog imetka kojeg si neumorno sticao u dugogodišnjem životu na ovom svijetu, te ga, naposlijetku, za sobom ostavio!

Uzvišeni Allah je rekao: I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!” Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe; a Allah dobro zna ono što vi radite.

(El-Munafikun, 10.-11.)

Koliko je ljudi otišlo sa ovoga svijeta a da sa sobom nisu ponijeli ništa od ahiretske opskrbe, iako su u svom životu posjedovali veliki imetak? Nemoj ni pomišljati na to da će te udijeljeni imetak na Allahovom putu učiniti siromašnijim.

To su samo šejtanova došaptavanja. Sadaka donosi mnoga dobra, blagodati i berićet, jer što god da udijeliš Allaha radi, Milostivi Allah će ti to sigurno nadoknaditi boljim i obilnijim. Znaj da ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, oporučio Bilalu, rekavši mu: „O Bilale, udjeljuj i nemoj se bojati da će ti Vlasnik Arša dati siromaštvo!“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „U svakom danu u kojem osvanu (Allahovi) robovi dođu dva meleka, te jedan od njih kaže: ‘O Allahu, nadoknadi onome koji udjeljuje“, a drugi kaže: ‘Allahu moj, ti uništi imetak onoga koji ne udjeljuje!'“

(Buharija i Muslim)

Nemoj misliti da je za ovo veličanstveno djelo neophodno da posjeduješ veliki imetak.

Uzvišeni Allah savršeno zna i za najmanju sadaku koju udijeliš u ime Njegovo, pa čak i za obični zalogaj sa kojim ćeš nahraniti gladnog. Udijeli sadaku, pa makar i sa nečim malim, jer ako tvoja sadaka bude iskrena, u ime Allaha udijeljena, bit će sigurno vrjednija od mnogobrojnog imetka kojeg neko udijeli sa lošom namjerom.

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Samo jedan dirhem je nadmašio sto hiljada!“ Rekoše: „O Allahov poslaniče, a kako to?“ Reče: „Čovjek je posjedovao dva dirhema, pa je sa jednim udijelio sadaku, a drugi je imao mnogobrojni imetak, pa je iz njega izdvojio sto hiljada i udijelio kao sadaku!“

(Nesai i drugi, sahih)

Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nam je naređivao da dijelimo sadaku, pa bi se desilo da niko od nas ne bi imao nešto sa čim će je udijeliti. Zato bi odlazili na pijacu i nosili na svojim leđima, i tako zarađivali pregršt (hrane) i davali ga Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme.

Ja doista poznajem čovjeka koji posjeduje sto hiljada, a koji u ono vrijeme nije imao ni jednog dirhema!“ (Nesai, sahih) Kada je jedan ashab upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koja je sadaka najvrjednija, on mu je rekao: „Ona koju udijeliš u vremenu kada si zdrav i kada žudiš za bogatstvom, a bojiš se siromaštva. I ne potcjenjuj je da se ne desi kada ti duša u grlo dođe da kažeš: ‘Dajte ovome ovoliko, onome ovoliko…'“

(Buharija i Muslim)

Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: „Dirhem kojeg neko od vas udijeli u vrijeme svoga zdravlja i pohlepe je bolji od stotine dirhema sa kojima daješ oporuku na svojoj samrti!“

Mnogobrojni su načini činjenja dobrih djela. Jedan od njih je i kada je neko nekome dužan, pa mu ovaj vraćanje toga duga odgodi, ili mu ga potpuno otpiše smatrajući ga kao sadaku. Mnogi ljudi ovu vrstu dobrih djela potpuno zaboravljaju, ili je ignorišu, iako je ovo jedan od razloga ulaska u Džennet.

Uzvišeni Allah povodom prezadužene osobe kaže: A ako je on u nevolji, onda pričekajte dok bude imao; a još vam je bolje, nek znate, da dug poklonite.

(El-Bekare, 280.)

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Koga raduje da ga Allah skloni u Svoj hlad na Sudnjem danu, onda kada neće biti nikakvog drugog hlada mimo Njegovog, neka olakša zaduženom, ili neka mu njegov dug otpiše!“

(Et-Taberani, sahih) U predaji koju su zabilježili Buharija i Muslim se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Bio je neki čovjek koji je bio pobožan među ljudima, i imao je običaj da svome dječaku kaže: ‘Kada naiđeš na prezaduženog, oprosti mu njegov dug ne bi li i nama Uzvišeni Allah isto tako prešao preko naših grijeha!’ On je došao pred Uzvišenog Allaha, pa mu je On oprostio!“ U istoj predaji od Buharije se navodi: „…pa ga je Allah uveo u Džennet!“

Mnogobrojne su koristi od udjeljivanja sadake. Sadaka poništava prijestupe, kao što se navodi u hadisu od Mu'aza ibn Džebela, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „…a sadaka poništava greške kao što voda gasi vatru!“

(Tirmizi i drugi, sahih)

Sadaka je razlog za povećanje bereketa u imetku, jer Uzvišeni Allah kaže: “Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa. Allah ne voli nijednog nevjernika, grješnika.“

(El-Bekare, 276.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „Sadaka ne umanjuje imetak!“

(Muslim)

Sadaka osnažuje našu vezu sa Uzvišenim Allahom. Abdul-Aziz ibn Umejr, Allah mu se smilovao, je rekao: „Namaz te odvodi na polovinu puta, post te dovodi do vrata Vladara, a sadaka te uvodi kod Njega!“

Sadakom se zaslužuje hlad na Sudnjem danu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Svaki čovjek će se naći u hladu svoje sadake sve dok se ne završi obračun među ljudima!“

(Ahmed, Ibn Huzejmeh, Ibn Hibban i Hakim – sahih)

Onaj koji udjeljuje sadaku će imati privilegiju da bude u hladu Allahovog Arša na Sudnjem danu, jer se u čuvenom hadisu, koji govori o sedam kategorija koje će imati ovu privilegiju, kaže: „…I čovjek koji je udijelio sadaku, pa ju je skrio tako da njegova ljevica ne zna šta je učinila njegova desnica!“

(Buharija i Muslim)

Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: „Ko olakša zaduženom, ili mu otpiše (njegov dug), bit će u hladu Arša na Sudnjem danu!“

(Begavi u „Šerhu Es-Sunneh“, sahih)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne nađe, onda sa lijepom riječju!“

(Buharija i Muslim)

Sadakom se olakšava polaganje računa na Sudnjem danu. Rekao je Ubejd ibn Umejr, Allah mu se smilovao: „Kada bude Sudnji dan, ljudi će biti okupljeni gladni kakvi nikad do tada u svome životu nisu bili, i žedni kakvi nikad do tada nisu bili, i goli kakvi nikad do tada nisu bili. Onaj koji je udjeljivao hranu u ime Allaha, takvog će Allah nahraniti do njegove sitosti, a ko bude u ime Allaha vodom druge napajao, Allah će i njega napojiti, a ko bude udjeljivao odjeću u ime Allaha, Allah će i njega odjenuti.“ Sadakom se smanjuje kaburska vrućina, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: „Doista sadaka umanjuje kabursku vrućinu onima koji su je udjeljivali, a vjernik će se, zaista, moći skloniti u hlad svoje sadake na Sudnjem danu!“

(Et-Taberani, El-Bejheki, sahih)

Poštovani brate i cijenjena sestro, ovo su bile samo neke od blagodati koje se postižu udjeljivanjem sadake.

Upitaj svoju dušu da li bi i ona voljela da bude počašćena navedenim blagodatima?!

Da li bi voljela da učini ovo veličanstveno dobro djelo, te da sve ove blagodati stekne u mjesecu Allahove neizmjerne milosti i oprosta!

A neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! (Kur'an)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.