Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Prvi i osnovni islamski šart jeste sveukupno islamsko očitovanje, svjedočenje, vjerovanje i izgovaranje kelimei-šehadeta. Kelimei-šehadet jest osnovna formula kojom se ulazi u islam, živi i postoji u njemu.

Ta formula ili iskaz tačno je i precizno određen i na arapskom jeziku glasi:
“Ešhedu en la illahe ilallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”, što u prijevodu znači: ”Ja potpuno svjesno, slobodno i namjerno svim svojim bićem vjerujem, očitujem, svjedočim i izgovaram da nema, da nikada nije bilo i da nikada neće biti boga osim jednog jedinog Allaha, dž.š. i da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik. Sama riječ šehadet znači tvrditi ono što vjerujemo i to pred svim svjetovima, stvorenjima i ljudima izjaviti i svjedočiti.

Vjerovanjem, svjedočenjem i izgovaranjem kelimei-šehadeta slijedimo pravi put:

“Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog”
( Alu Imran, 18.)

Dakle, Allahovo postojanje, kao jednog jedinog Boga, svjedoči On sam, meleki, istinski učeni ljudi, svi stvoreni svjetovi, Allahove objave te Njegova svojstva i imena u tim objavama.

Mi vjerujemo, svjedočimo i izgovaranjem kelimei-Å ehadeta priznajemo dvije osnovne istine rvjere – islama, i to: Allahovo jedinstvo i Muhammedovo, a.s., poslanstvo.

Da je Allah, dž.š., jedan jedini Bog kazuje Kur'an:

”On je Allah – nema drugog Boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!
On je Allah – nema drugog boga osim Njega – Vladar, Sveti, Onaj Koji je bez nedostatka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah; On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik; On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i oni na Zemlji; On je Silni i Mudri.”

(el-Hašr, 22.- 24.)

Ovo je osnovni aksiom: neizmjenjivi i nezamjenjivi testament islama.

Vjerovanje u Božiju jedinost jedna je ista poruka i oporuka svakog vjerovjesnika:

“Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da im nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato se meni klanjajte!”
(el-Enbija, 25.)

Ove su riječi jezgra, srce i topos jedne jedinstvene tradicije u svim vremenima, za sve ljude, čiji je izvor i objavitelj Bog, a prenositelj svi vjerovjesnici. Potpuno iste riječi, neovisno o vremenu, prostoru i narodu, svom ummetu prenose Nuh, Hud, Salih i Å u”™ajb, a.s.

“O narode moj- govorio je on – Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate.”
(el-Eraf, 59.)

Isto osnovno načelo vjerovanja objavljuje se Musau i Junusu, a.s.:

“Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema – zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!”
(Ta Ha, 14.)

“Nema boga osim Tebe – hvaljen neka si!”
( el-Enbija, 87.)

“Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa neka je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju.”
(el-Enbija, 22.)

“… svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove.”
(el-Bekare, 255.)

Ovo je osnova prvog dijela kelimei-šehadeta ili Božije jedinosti.

Å to se tiče drugog dijela ili vjerovanja, svjedočenja i izgovaranja da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik – mi, muslimani, vjerujemo da je Muhammed, a.s., svojim rodom, porijeklom, rodenjem, hranom, pićem, odjećom, obućom, udisanjem zraka, fizičkim i biološkim načinom života čovjek kao i drugi ljudi.

“Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?!”
(Alu Imran, 144.)

“Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?”
(el-Enbija, 34.)

S te je strane Muhammed, a.s., rob, stvorenje Božije. Zato mi njega, kao uostalom niti jednog poslanika, meleka, biće i stvorenje, ne obožavamo.

“On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjemici nakon što ste muslimani postali?!”
( Alu Imran, 80.)

Islam, znači potpunu, besprizivnu i neupitnu predanost, pokomost i robovanje isključivo Allahu, dž.š. S druge strane, islam je sveukupno životno držanje i ponašanje muslimana koje je uvjetovano i odredeno vjerom u Allaha, dž.š.

Svoju predanost, pokomost i pobožnost jedinom Bogu, kao duboko svjesno, iskreno, slobodno i namjemo vezivanje za Boga, mi postižemo izgovorom kelimei-šehadeta, vjerovanjem u Njega, izvršavanjem islamskih dužnosti, islamskom etikom i slijedenjem šerijata.

Prema islamu, Muhammed, a.s., uzor je za muslimane u svemu.

“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.”
(el-Ahzab, 21.)

A također:

On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!”
(el-Feth, 28.)

Njega Allah šalje kao posljednjeg i univerzalnog (za sve svjetove, stvorenja i ljude) poslanika, koji je pečat svih poslanika i poslanstva, da ljudima saopći, objasni i dostavi Božiju Riječ te da ih uputi kompletiranoj i upotpunjenoj vjeri islamu (upotpunjenoj Allahovoj blagodati kojom je Allah, dž.š., zadovoljan), kako bi ona bila vjera muslimana.

“Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!”
( el-Enbija, 92.)

Na svijetu ima mnogo religija. Jednoj jedinoj izvor je i objavitelj Allah, dž.š., a njeni su prenositelji vjerovjesnici.

Zato se kaže: islam je vjera koju je objavljivao Allah preko svih svojih vjerovjesnika, a u potpunosti je objavio i usavršio, sve do Sudnjeg dana, preko Muhammeda, a.s.

Zato Vjerovjesnik kaže: “Islam je toliko uzvišen da ga ništa ne može nadvisiti.”

Muhammed, a.s., prenositelj je Kur'ana i islama ljudskom rodu. On je bio na najvišem stupnju moralno-etičkih vrijednosti, podučio je muslimane svim obredima, šerijatu ili vjerozakonu islama i bio im je, i ostao, nenadmašiv uzor u svim pitanjima vjere, morala i načina života.

“I znajte da je medu vama Allahov Poslanik…”
(el-Hudžurat 7.)

Zato mi njega kao svjedoka i prenositelja Allahove poruke cijenimo, volimo i poštujemo više nego bilo koga.

“Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti – a Allah prašta i samilostan je.”
(Alu Imran, 31.)

Dok u islamu po Kur'anu vjerujemo i Vjerovjesnikov put slijedimo, Allah nas, sigumo, neće kazniti. Zato će u džennet ući svi osim onih koji to ne budu htjeli, a htjeti nece oni koji odbiju slijediti put Muhammeda, a.s.

Kelimei-šehadet jest šifra, lozinka i riječ kojom se ulazi u život, s kojom se živi i odlazi na onaj svijet.

To je duhovna, idejna, vrijednosna i vjerska osobna karta svakog muslimana.

To je njegov identitet, najdublje odredenje i osnova osobnog vjerskog, kultumog i tradicijskog identiteta.

Kelimei-šehadet može nadomjestiti sve – njega ne može zamijeniti ništa. On je duhovni i vjerski rodni list svakog muslimana. Po kelimei-šehadetu jest sve što jest.

Zato svaki musliman želi i čini sve da svoju djecu i potomstvo poduči kelimei-šehadetu i da svoj život, kao što u njega i ulazi, završi s kelimei-šehadetom.

Čovjek koji prima islam prvo se nauči izgovarati kelimei-šehadet.

Kelimei-šehadet bio je, jeste i ostat će njegova himna Bogu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.