Muhammed s.a.w.s. ”“ Naš najbolji uzor


Braćo i sestre u islamu! Danas 12. rebiu-l-evvela 1428.h., što odgovara 31. martu 2007. godine, jeste dan u kojem se rodio najodabraniji čovjek na dunajluku, naš Poslanik, Allahov Miljenik, Muhammed, s.a.w.s.

Za hutbu koju prenosim, sam se opredijelio iz razloga što se nalazimo u mjesecu rebiu-l-evvelu, mjesecu za koji su vezani: rođenje i smrt Poslanika s.a.w.s. i to je mjesec u kojem se muslimani cijeloga svijeta na različite načine sjećaju Poslanika s.a.w.s., a ulema govori o njegovu životu i sunnetu i obavezi njegova slijeđenja. U Poslaniku s.a.w.s., mu'mini (vjernici) imaju najljepši uzor, a njegova djela i riječi nikada nisu dolazila u kontradikciju. Allah dž.š. u 21. ajetu Sure Al-Ahzab, govoreći o Poslaniku s.a.w.s., kao našem uzoru, kaže:…

“Vi u Allahovu Poslaniku imate nejljepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje.” (Suretu Al-Ahzab: 21) Prema tome, oni koji žude za susretom sa svojim Gospodarem i koji se raduju Sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha dž.š., slijede sunnet Allahova Poslanika s.a.w.s. i to je jedan od načina postizanja Allahovog dž.š. zadovoljstva, a šta bi to trebalo da nam bude preče od toga i šta je uostalom smisao našeg života?!

Braćo i sestre! Da li i mi slijedimo sunnet Muhammeda s.a.v.s. i da li se nadamo Allahovoj dž.š. milosti i nagradi?

Kako smo uredili naše živote i da li je islam naš put ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao dunjalučkog života?

Zašto se oni koji slijede sunnet u vremenu u kojem živimo, osporavaju i žele se prikazati kao, zaostali tradicionalisti ili tvrdokorni fundamentalisti?

Hoćemo li se promijeniti i približiti svome Gospodaru i provoditi svoj život u pokornosti Njemu?

Zar svojim ponašanjem ne izazivamo Allahovu dž.š. srdžbu i ne približavamo se džehennemskoj provaliji?

Zar ne preživljavamo predznake Sudnjeg dana u svojim kućama, komšiluku, poslu itd.?

Ima li harama koji u BiH nije našao sebi pogodno tlo i ima li koji od njih da ga Bošnjaci nisu kušali?

Narod koji je brutalno rečeno izmasakriran, ponaša se kao da su mu svi problemi riješeni i kao da se i dalje ne vodi bitka za njegov puki opstanak?

Allah dž.š. u posljednja dva ajeta Sure Et-Tevbe, govori o nekim od osobina našeg Poslanika s.a.v.s., pa kaže:

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.”

“A ako oni glave okrenu, ti reci: “Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.”

(Suretut-Tewbe: 128-129)

Poslaniku s.a.w.s. su teško padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet i od srca je želio da što prije svi ljudi prihvate put islama.

Napuštanje islama i udovoljavanje svojim prohtjevima, nije moglo naškoditi niti Poslaniku s.a.w.s., niti ummetu, jer se Muhammed s.a.w.s. oslanjao isključivo na Allaha dž.š., koji upravlja velikim Svemirom.

Ničije odmetanje od islama neće naškoditi islamu, nego samo dotičnom odmetniku, koji će na dunjaluku doživiti poniženje, a na ahiretu bolnu kaznu u džehennemskoj vatri.

Poslanik s.a.w.s. je bio vrlo blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je plijenio srca ljudi, koji bi da je bio prema njima grub, od njega se razbježali, kao što Allah dž.š. o tome govori u 159. ajetu Sure Ali Imran.

«Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s’ njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.»

(Suretu Ali Imran:159)

Muhammed s.a.w.s. je za razliku od ostalih Allahovih dž.š. poslanika bio počašćen sa pet stvari, o kojima govori u hadisu koji bilježi imam Buharija:

Prenosi Džabir ibn Abdullah r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao:

“Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda), Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja, dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene, dat mi je šefaat (mogućnost zalaganja za vjernike) i svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!”

Ovih pet stvari je počast za Poslanika s.a.w.s., ali i za njegov ummet.

Neprijatelji islama su se njega bojali na udaljenosti mjesec hoda, jer je bio potpomognut sa ulijevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i časni i dosljedni sljedbenici njegova sunneta su ulijevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima i to je trajalo sve dok muslimani nisu uzeli sebi za Gospodara nekoga drugog mimo Allaha dž.š., dok nisu počeli slijediti negoga drugog mimo Poslanika s.a.w.s. i dok nisu uzeli sebi za kiblu nešto drugo mimo Ka'be.

Mi se braćo i sestre, definitivno nalazimo u vremenu u kojem nam neprijatelji rade što hoće, ne plašeći se naših reakcija, što označava našu nemoć i strah!

A mi naivni Bošnjaci smo spremni sve zaboraviti i preko svega preći i sa svakim dijeliti sve, pa i vlast ili je gotovo potpuno prepustiti izdajnicima i agresorima, samo nismo spremni na jedno, a to je da bar isto postupimo sa Bošnjacima ”“ muslimanima.

Toliko smo snažni i odlučni da ponizimo jedni druge i da jedni druge potvorimo, da je za nepovjerovati, šta se s’ nama uistinu dešava.

«Dušebrižnici» o islamu uopće ne govore o problemu i opasnostima: Ravnogorskog pokreta, Jehovinih svjedoka, Ahmedija, raznih sekti, bluda, droge, alkohola i korupcije, već sav svoj intelektualni kapcitet upotrebljavaju u borbi protiv selefija, koje karakterišu kao najveću opasnost po «tradicionalni bosanski islam»…

Allahovu Poslaniku s.a.w.s. i ummetu je učinjena Zemlja čistom za klanjanje, tako da mu'mini ma gdje da se zadese moraju izvršiti obavezu namaza. Prema tome, namaz označava stalnu vezu roba sa Gospodarem i ta se veza ne smije prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orjentaciju i ruši svoju građevinu islama.

Jedna od počasti koja je data Muhammedu a.s. je i ta da kao jedan od dunjalučkih plodova džihada bude i ratni plijen, čiju podjelu je odredio Kur'an i oko čega se ne može raspravljati.

Å efaatom je odlikovan naš Poslanik s.a.w.s. i njegov ummet će biti počašćen time što će se on za njih zauzimati na Sudnjem danu, kao i što poslanička misija cijelom čovječanstvu takođe spada u jednu od odlika Muhammeda s.a.w.s., u odnosu na druge poslanike.

Braćo i sestre! Trudimo se da budemo istinski sljedbenici Poslanika s.a.w.s. i budimo u našim životima: odvažni, darežljivi i strpljivi, kao što je bio i naš Poslanik s.a.w.s.!

Gospodaru, pomozi ummetu, učini nas od onih koji slijede sunneta Muhammeda s.a.w.s., sačuvaj nas iskušenja, koja ne možemo podnijeti, spasi nas nasilnih vladara, uputi našu omladinu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 11. rebiu-l-evvel 1428. g. / 30. mart 2007. g.

Hutba: Džamija “Kralj Fahd”

Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.