Džumma…


“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Sa'd Ibn Malik, r.a., kaže: – Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako veli: – Hocete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo,dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a, kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne.

To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine:

”La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin. “
(Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi !)
Onda jedan covjek upita: – O Allahov Poslanice, je li ta dova posebno za Junusa, ili je za sve vjernike uopšte?

Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: – Pa zar ne cuješ šta (dalje) kaže Allah, dž.š.,: ”Mi mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo: eto tako Mi spasavamo vjernike. “ Dalje rece Allahov Poslanik, s.a.v.s., – Koji god musliman, kada ga zadesi neka bolest, zamoli Allaha, dž.š.,ovim rijecima cetrdeset puta, pa umre u toj bolesti, bice mu data nagrada šehida, a ako ozdravi, ozdravice, a Allah,dž.š., mu vec oprostio sve njegove grijehe. “(Hadis bilježi Hakim, 1865 i Munziri u Tergibu i terhibu, 4;324)

Iz ovoga hadisa se vidi kolika je vrijednost ove kratke dove koju je ucio Junus, a.s., kada ga je progutala riba. To se vidi i iz slijedeceg hadisa: ”Sa'd ibn ebi Vekkas, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao:- Dova Zun-nuna koju je ucio u stomaku ribe ”La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin. “ je tako vrijedna da koji god covjek musliman s njom zamoli nešto, Allah, dž.š. ce mu dovu primiti i odazvati mu se. “(Hadis bilježi Hakim, 1863)

Kur'an, a.š., Junusa, a.s., spominje na više mijesta, a jedna sura nosi naziv ”Junus “.

U suri ”El Enbija’ “, Kur'an Junusa naziva imenom ”Zun-nun “, što se cesto može sresti i u hadisima koji govore o ovom poslaniku. Allah, dž.š., sve svoje robove stavlja na razne kušnje i ispite, a narocito teške kušnje su doživljavali najodabraniji ljudi ”“ Allahovi poslanici.

Kušnja koju je doživio Junus, a.s., je zaista nesvakidašnja. Allah, dž.š., je odredio da njega, nakon raznih doživljaja, proguta veliki morski kit, u cijoj je utrobi Junus, a.s., bio živ, ali nemocan da išta ucini kako bi se spasio. Znao je da je Allah htio i odredio da se to tako desi, i da je Allah, dž.š., kadar i da ga izbavi iz te veoma teške situacije. Junus je ostao pribran i smiren, te je poceo upucivati Allahu, dž.š., dove da ga spasi.

Ovu kratku dovu, koju je on ucio, preporucuje nam i Muhammed, s.a.v.s., u ovim hadisima. Allah, dž.š., je primio Junusove dove i spasio ga iz utrobe velikog morskog kita, a naš Poslanik, s.a.v.s., nam porucuje da i mi možemo, uceci ovu dovu steci Allahovu, dž.š., naklonost i Njegovu pomoc, odnosno, da ce nam On zbog ucenja ove dove pružiti pomoc u svakoj situaciji i dati nam neki izlaz ili olakšicu.

U prvom hadisu se spominje i najuzvišenije (najvece ili najvelicanstvenije) Allahovo, dž.š., ime, za koje se i u drugim hadisima kaže da, ko stim imenom nešto zamoli Allaha, dž.š., sigurno ce mu dova biti uslišana.(Hadise sa ovim znacenjem bilježe Ibn Madže,Ahmed i Darimi)

Meðutim, Muhammed, s.a.v.s., nam ne govori kako tacno glasi to ime, kako se ne bi ogranicavali samo na njega, nego nas upucuje na pojedine ajete i sure iz Kur'ana, gdje bi se to ime trebalo nalaziti. A šta da se traži vece i vrijednije od rijeci ”La ilahe illa ente “ ”“ ”Nema Boga osim Tebe “, koje je Junus, a.s., ponavljao, dodajuci rijeci ”subhaneke “-”slavljen (hvaljen) neka si! “

Nešto što je sigurno u našim dovama koje upucujemo svome Gospodaru je takozvani ”I'tiraf “, tj. priznanje da smo obicni ljudi, smrtnici, Allahovi, dž.š., robovi, a uz to i griješnici, pa zato Junus, a.s., svoje dove stalno završava rijecima: “Inni kuntu minez-zalimin “(Sura El-Enbija’, 87) ”“ ”ja sam se, zaista, (prema sebi) ogriješio “.

Pošto je ova kur'anska dova kratka, preporucujem svima da je nauce napamet, te da je stalno, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze, uce i tako se obracuju Allahu, dž.š., za pomoc koja nam ja uvijek potrebna i bez koje druge pomoci nema.

A kad je naucite proslijedite ovo dalje kako bi uputili i druge a samim tim povecali sebi nagradu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.