Džumma…


O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Naš Uzvišeni Gospodar, Allaha, subhanehu ve te'ala, nas nije stvorio uzalud na ovom svijetu. Stvorio nas je da živimo i radimo po onome, što nam je On, subhanehu ve te'ala, odredio i propisao. Stvorio nas je da mu budemo u pokornosti, a ne u nepokornosti, griješenju i nevjerovanju. Uzvišeni Allah u Kur'anu i Kerimu nam je na više mjesta opisao šta je sa mnogobrojnim narodima učinio; s onima koji su prestali vjeroavti u Njega, koji su se uzoholili i osilili na zemlji. Spominje nam kakvom kaznom ih je uništio i kako nikoga od njih nije poštedio. Mnogobrojne narode.

„I prije njih, u laž je utjerivao poslanike i nije vjerovao narod Nuhov. I stanovnici Resa, a i Semud, a i Ad, a i faraon i narod Lutov, i stanovnici Ejke, i narod Tu'bea. Svi oni su u laž utjerivali poslanike svoje, pa se obistinilo Allahovo obećanje.“

hfz.mr.Muhammed Fadil Porča:

Narod Nuhov je bio prvi narod koji je počinio širk Allahu, subhanehu ve te'ala, jer nakon Adema, pa sve do pojave Nuha, alejhim selam, punih deset stoljeća, među čovječanstvom niej bio poznat širk. Oni koji kažu da je čovjek živio ”primitivnim životom “, da je u početku vjerovao u ”svašta “, a zatim došao na ideju vjerovanja u jednog boga je čista laž i neistina. Prvi čovjek, Adem, alejhi selam, je bio savršen čovjek ”“ Allahovo, subhanehu ve te'ala, stvaranje. On ga je poučio imenima svih stvari. ”I poučio je Adema imenima svega. “

Tih deset stoljeća ljudi su živjeli u tevhidu, sve dok se širk nije pojavio. Allah, subhanehu ve te'ala, je poslao Svog polsanika, Nuha, alejhi selam, koji je među svojim narodom boravio 950 godina. Toliko godina je pozivao svoj narod u čisti tevhid, u jedinu, izvornu, ispravnu i čistu Allahovu, subhanehu ve te'ala, vjeru ”“islam, koja je vjera svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. ”Nakon toga s njim nije niko vjerovao, osim vrlo mala skupina njih. “ Allah, subhanehu ve te'ala, je sve nevjernike, nakon što se Nuh, alejhi selam, s vjernicima na lađu ukrcao, potopio.

Stanovnici Resa su živjeli na području Jemame, području Nedžda – na sjeveru Arabijskog Poluotoka. Ubili su svog poslanika i bacili ga u bunar.

Semud je bio drevni i veliki narod, kojem je Allah, subhanehu ve te'ala, poslao svog polsanika Saliha, aljehi selam. Klesali su svoje kuće u stijene, kako bi se zaštitili Allahove, subhanehu ve te'ala, kazne, ali je nisu mogli izbjeći.

Ad je također jedan od drevnih naroda, kojima je Allaha, subhanehu ve te'ala, poslao svog poslanika, Huda, aljehi selam. Živjeli su na području Hadremeuta. Bili su ogromne građe. Pravili su takve palače i dvorce, da Allaha, subhanehu ve te'ala, o njima kaže: ”Takvi se na svijetu nikada pojavili nisu. “ Allah, subahnehu ve te'ala, je i njih zbog njihovog nevjerovanja uništio.

Faraona, koji se suprotstavljao Musau, alejhi selam, je Allah, subhanehu ve te'ala, potopio, kao i cijelu njegovu vojsku.

Lutov, alejhi selam, narod, koji je činio najogavniju vrstu nemorala je Allah, subhanehu ve te'ala, kaznio kaznom kojom nikoga nije kaznio. ”Pa kada dođe odredba Naša, Mi učinismo da ono što je bilo dolje, bude gore. Pa smo dali da po njima pada kamenje pečene gline, koje je neprestano sipalo, a bilo je obilježeno kod Gospodara tvog. To nije daleko ni od kojeg drugog nepravednika. “

Stanovnici Ejke, koji su u laž utjerivali Allahovog, subhanehu ve te'ala, poslanika Å uajba, alejhi selam, su uz svoje nevjerovanje, sastavili laž, varku i zakidanje na vagi, pa su i oni bilikažnjeni od Uzvišenog Allaha.

Tu'bea je bio dobar čovjek – od vladara koji su živjeli u Jemenu; 700 godina prije pojave Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. O njemu je poznato da je bio vjernik, i kada je stigao do Kabe, Allahu je prinio 6000 kurbana kao žrtvu. U Jesribu biva obaviješten da će se tu pojaviti posljednji Allahov Poslanik. Tu izjavljuje da vjeruje u Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, iako ga nije dočekao i vidio. Tu'beov narod je živio u izobilju, a nakon njega su se izopačili, uznevjerovali, pa im je Allah, subahnehu ve te'ala, dao strašnu kaznu. U suri Se'be Allah, subahenhu ve te'ala, spominje kako im je dao obilje blagodati i kako su imali svakovrsne polodove, ali kada su uznevjerovali, Allah, subahenhu ve te'ala, daje da puca brana koja je držala vodu i da ih sve uništi. Nakon obilja, ni ono što se moglo jesti, nije im bilo dovoljno. Kao Allahova, subhanehu ve te'ala, kazna.

Na drugom mjestu u Kur'anu stoji: ”I Musau smo dali kitab i učinili smo uz njega Haruna njegovim pomagačem. Pa smo rekli: Idite narodu koji niječe Naše ajete, pa smo ih nakon opomene u potpunosti uništili. “

Potopljen je Faraonov narod, koji je htio uništiti Musaov narod. Allah, subahenhu ve te'ala, je kaznio nevjernički narod kada je faraon mislio da je na vrhuncu svoje snage, moći i vlasti i kada je mislio da može uzeti život kome hoće. Allah, subhanehu ve te'ala, ga uzima, kažnjava i ponižava.

Narod Nuhov: ”Nakon što su poslanike zanijekali, potopili smo ih i učinili ih ljudima poukom. “ Do današnjeg dana Allah, subhanehu ve te'ala, kada, gdje i koga hoće kažnjava ”“ niko se tome ne može oduprijeti. Niko od Njegove kazne ne može pobjeći.

”A nepravednicima Mi smo pripremili bolnu kaznu… “ ”…Oni prolaze pored mjesta na koje smo sručili užasnu kišu ”“ kišu kamenja. Zar oni to ne vide? Ne, nego oni neće da vjeruju u proživljenje i oni se ne nadaju drugom životu. “ Allah, subhanehu ve te'ala, upozorava sve generacije, koje dolaze nakon spomenutih i mnogo drugih, da ih kazna može zadesiti, pa i pored toga što posjeduju veliku silu i snagu među ljudima.

”Jesu li oni bolji? Narod Tu'bea? Ili oni koji subili prije njih? Mi smo ih uništili. Zaista su oni bili zlikovci. “ Zločinci, jer su se odmetnuli od Allahove, subahenhu ve te'ala, vjere i bili su Mu nepokorni. Ovo je kako ovoj generaciji, tako i onima koji dolaze poslije nas, velika pouka. Allah je Gospodar i Stvorietelj svega, ništa Mu se ne može suprotstaviti. Ništa nije u stanju odagnati od sebe Njegovu kaznu, a Njegove vojske samo On poznaje. Nekada su vidljive i očite. Očituju se u vodi koju šalje protiv nepokornih Mu naroda, nekada su u obliku jakih i snažnih vjetrova, nekada u obliku jakih potresa, nekada u obliku kamenja koje s neba silazi i nekada kao ptice koje su Mu u službi. Nekada se Njegove vojske ipak ogledaju u strašnom i zaglušujućem glasu; glasu koji zaledi krv u krvnim žilama, nekada u gromovima i munjama, a nekada u vatri… pa ko je taj koji zna Allahove, subhanehu ve te'ala, vojske?

”A vojske Gospodara tvog zna samo On; a to je samo opomena čovječanstvu. “ Allah, subhanehu ve te'ala, pored toga što nas opominje kaznama, govori i kako je kažnjavao… sve kako bismo se Uzvišenog Allaha pobojali, da bi se otvrdjelo srce omekšalo, da bi oko koje je prestalo plakati u ime Allaha, suzu pustilo i da bi se čovjek svom Gospodaru Allahu, subhanehu ve te'ala, vratio.

”Zanijekali su i Semud i Ad Čas neizbježni. Å to se tiče Semuda, uništeni su strašnim glasom. Osvanuli su nepomični. A što se tiče Ada, uništeni su žestokim ledenim vjetrom, kojeg je nad njima potčinio sedam noći i osam dana, koji je neprestano puhao i koji ih je uništavao. Pa vidiš narod u tom vremenu kako je povaljan. Kao da su šuplja palmina debla. I vidiš li je li iko od njih ostao? “ Nikakve vrijednosti kod Allaha, subhanehu ve te'ala, nisu imali. Narod koji je decenijama gradio, sticao i zarađivao, svoj trud i napor ulagao ”“ sve im to u jednom času propada. Allah, subhanehu ve te'ala, Moćni i Uzvišeni nas upozorava i opominje i neka niko ne misli da se opomene i upozorenja ne odnose na nas. Neka upravo misli da ono, što je prijašnje narode snašlo, može i nas zadesiti. ”I kada dođoše poslanici Naši Lutu, on se ražalosti i bi mu teško i rekoše mu: Ne boj se i nemoj da budeš tužan! Mi ćemo tebe i tvoju porodicu spasiti, samo nećemo spasiti tvoju ženu, jer je ona od onih koja će biti uništena. Tada mu rekoše: Mi ćemo spustiti na stanovnike ovog mjesta kaznu s neba, zbog toga što su najogavnije grijehe činili. I Mi smo od njih učinili jasan ajet, pouku mnogima, narodu koji pameti ima. “ Lutov narod, nakon Allahove, subhanehu ve te'ala, kazne, biva izvrgnut naopako i po njemu je kamenje s neba padalo. Na mjestu gdje su kažnjeni, je Allah, subhanehu ve te'ala, učinio baruštinu i Mrtvo more da budu poukom generacijama do Sudnjeg dana.

”A i Medjenu, poslali smo njihovog brata, koji je do tada bio njihov brat, ali kada su uznevjerovali, onda više nema bratstva, Å uajba. Pa im reče: O narode moj, Allahu ibadet činitei vjerujte u Sudnji dan i nemojte nered po zemlji činiti! “

Zadesio ih je strašan potres, pa osvanuše u domovima svojim nepomični. Strašan potres i strašan zvuk su ih zadesili, a Allah, subhanehu ve te'ala, je na njih poslao i munje, jer su tu vrstu kazne zaslužili. Rekli su svom poslaniku Å uajbu: ”Mi ćemo te protjerati iz naše zemlje. “ Ali je Allah, subhanehu ve te'ala, njih nesigurnim učinio na zemlji po kojoj us hodali. Žestoko ju je zatresao, pa nisu povjerovali u Allahovog poslanika, Å uajba. Ponižavali su ga, htjeli su ga zaplašiti, ali je Allah, subhanehu ve te'ala, njih zaplašio, kaznio strašnim zvukom; nakon što su rekli: ”Ako istinu govoriš neka na nas siđe kazna s neba. “ Allah, subhanehu ve te'ala, im je dao kaznu s neba, te su ih munje proganjale tako da im je smrt draža bila. Å ejtan je svim narodima uljepšao njihova djela, pa ih je skrenuo s Pravog puta, iako su bili razboriti, ali im pamet nije koristila. Koristili su svoju pamet kako bi sebe što bolje opskrbili na ovom svijetu. Koristili su Allahove, subhanehu ve te'ala, blagodati za provod – protiv Allaha, subhanehu ve te'ala – umjesto da stiču halal, oni su sticali haram. Umjesto da jedu i piju Allahove, subhanehu ve te'ala, blagodati koje im je dao, oni su jeli i pili haram. Umjesto da svojim glasom uče Allahovu, subhanehu ve te'ala, Knjigu, oni su pjevali šejtanov govor, svirali i zabavljali se. Umjesto da svoju pamet upotrijebe Allahu, subhanehu ve te'ala, u pokornosti, oni su je upotrijebili za nepokornost. I Karunu i Faraonu, Musa, alejhi selam, je došao sa jasnim dokazima, pa su se uzoholili na zemlji, ali Allahu, subhanehu ve te'ala, nisu mogli umaći. ”I sve Smo Mi njih, njihovim grijesima kaznili. I ima ih na koje smo poslali vjetar pun pijeska, kao što je bio Ad, narod Hudov. A ima ih koje je strašan zvuk uništio, kao što je bio Semud, narod Salihov. A ima ih koje smo u zemlju utjerali kao što je bio Karun, a ima ih koje smo potopili kao što je bio Faraon i njegove vojske, kao što je bio narod Nuhov koji nije vjerovao. A Allah njima nepravdu nije učinio, već su oni sami sebi nepravdu učinili. “

Ovo je jedna od pouka i kazivanja koja nam Allah, subhanehu ve te'ala, spominje u pogledu prošlih naroda. Å ta misle ovi današnji koji su, pored nevjerovanje u Allaha, subhanehu ve te'ala, kod sebe sastavili mnogobrojne grijehe koji su se našli pojedinačno u prošlim, uništenim narodima? Zar misle ovi da mogu Allahu, subahenhu ve te'ala, umaći? I da se od Njegove kazne mogu skloniti i zaštititi? Zaista je u ovome jedna velika pouka… Pouka kroz koju čovjek treba još više Allahu, subhanehu ve te'ala, biti predan; zbog koje treba povećati svoja dobra djela, koja su nadohvat ruke… Treba uzeti pouku iz ovih kazivanja i kažnjavanja, pokajati se Alalhu, subhanehu ve te'ala, i da ostatak života radi ono čime je Allah, subhanehu ve te'ala, zadovoljan.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.