Ramazanski ders

Ramazanski ders


Plemeniti ashab Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan sa nijm, prenosi da je Allahov Poslanik, sallahu aleji ve sllem, rekao: “Doista Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaše likove, On gleda u vaša srca.” (Muslim) u drugoj predaji stoji dodatak: ”… On gleda u vaša srca i djela.”

Značenje ovog časnog hadisa je poput značenja ajeta iz sure El-Hudžurat gdje Uzvšeni veli: “O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali, najugledni kod Allaha je onaj koji Ga se najvše boji, Allah uistinu sve zna i nije mu skriveno ništa.”(El-Hudžurat:13) Dakle, Uzvišeni Allah ne gleda u likove svojih robova niti u njihova tijela, ne gleda da li su mali ili veliki, zdravi ili bolesni, lijepi ili ružni, sve to kod Allaha nema nikakvu vrijednost. On, Uzvišeni, ne gleda kakvog je ko porijekla, potiče li iz ugledne porodice ili ne, je li bogat ili ne. Između Njega i Njegovih robova ne postoji druga veza osim bogobojaznost (takwaluk).

Prema tome koliko je god neko bogobojazan on je kod Allaha ugledniji i bliži. Zato se nemoj ponositi svojim imetkom, ljepotom, tijelom, djecom, dvorcima, automobilima niti bilo čim drugim od ovog bijednog dunjaluka. Samo ako ti se Allah smilovao pa te uputio putevima bogobojaznosti (takwaluka) onda znaj da je to najveće bogatstvo i blagoat i zahvaljuj se Allahu zbog toga.

Znaj Allahov robe da se djela vrijednuju prema nijetu (namjeri) i da su srca ta oko kojih se sve vrti. Koliko je samo ljudi čija su djela na izgled dobra ali su zasnovana na nezdravom i lošem temelju pa su i ona postala takva.

Nijjet (namjera) je osnova. Ti ćeš naći dva čovjeka da klanjaju u istom saffu, za jednim imamom, ali razlika između njihovih namaza je kao između istoka i zapada samo zato što im se srca razlikuju. Jednom od njih je srce nemarno. Možda se i pretvara u namazu, da Allah sačuva. Tim namazom želi samo dunjaluk, dok je drugom srce skrušeno, prisutno. Svojim namazom ne želi ništa drugo sem Allahovog lica, zadovoljstva i slijeđenje Alahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Zbog toga između njihovih namaza i postoji velika razlika. Na ovom svijetu sud među ljudima je na osnovu vanjštine kako kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja sudim na osnovu onoga što čujem”, ali na Ahiretu će se znati ono što je u srcima i savjesti, pa ako ti srce i savjest budu zdravi i čisti onda se raduj svakom dobru a u protivnom propao si i bićeš izgubljen.

Uzvišeni Allah veli: “I On je zaista kadar da ga ponovo stvori, onoga dana kada budu ispitivane savjesti (srca).” (Et-Tarik, 8-9.) Na drugom mjestu kaže: “A zar On ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima, Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.” (El-Adijat, 9-11)

Ako Allah u Svojoj knjizi i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sunnetu toliko potenciraju na popravljanju i čišćenju nijeta, onda je obaveza svakom muslimanu da stvarno popravi svoj nijet i očisti svoje srce te gleda da svaku sumnju otkloni iz svoga srca preobražavajući je u ubjeđenost.

Neko će pitati kako to da postignem? To biva posmatranjem Allahovih znakova u svemiru, Uzvišeni kaže: “Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i naizmjeničnosti noći i dana su dokazi za one koji razuma imaju.” (Ali-Imran, 190.)

Na drugom mjestu u Kur'anu Uzvišeni veli: “Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za one koji vjeruju; i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubjeđeni; i smjena noći i dana, i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova – dokazi su za ljude koji imaju pameti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove oni vjerovati?” (El-Džasije 3-6.)

Zato kada ti god šejtan ubaci u srce neku sumnju ti pogledaj u bezbrojne Allahove znakove i dokaze pa razmišljaj o njima. Razmisli o ovom ogromnom svemiru i o Onome koji njime upravlja i uređuje ga.

Razmisli o promjenama koje se događaju u njemu i kako Allah smjenjuje dane Zaključit ćeš da ovim svemirom upravlja Mudri i Uzvišeni stvoritelj.

Takođe, očisti svoje srce od širka. Možda ćeš reći, kako to da postignem? Očistićeš svoje srce od širka tako što ćeš reći sebi: “Ako budem nepokoran Allahu ljudi mi neće koristiti zbog toga niti će me spasiti od Allahove kazne. A ako budem Allahu pokoran oni mi takođe neće moćIi priuštiti nagradu za to. Dakle, Allah je taj koji nagrađuje i kažnjava. Ako je tako zašto onda da činim širk Allahu Uzvišenom. Zašto svojim ibadetom da se približavam ljudima (stvorenjima). Zbog toga onaj koji želi da se približi stvorenjima onim čime se približava Allahu, Allah će se od njega udaljiti a sama stvorenja, kojima želi da se približI, će se od njega odreknuti. Znači njegovo približavanje stvorenjima onim čime se samo Allahu približava samo mu povećava udaljenost od Allaha i od stvorenja, jer kada Allah bude zadovoljan tobom On učini da i ljudi budu tobom zadovoljni, a kada se na tebe rasrdi onda učini da se i stvorenja na tebe rasrde, utječemo se Allahu od Njegove srdžbe i kazne.

Rezime svega ovoga dragi brate i plemenita sestro bi bio da uvjek trebaš liječiti i čistiti svoje srce sve dok ne postane sasvim čisto. Nemoj dozvoliti da budeš od onih za koje je Uzvišeni Allah rekao: “To su oni čija srca Allah ne želi da očisti, njih na ovom svijetu čeka poniženje a na onom svijetu patnja golema.” (El-Maide, 41.) Čišćenje srca je veoma važna stvar, zato molim Allaha da očisti moje i vaša srca te da nas učini iskrenim prema Njemu i dosljednim slijeđenju sunneta Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.