JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu

Objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu.

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine (manjinski povratak);
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da pohađaju redovno srednju školu;
4. da putuju do škole najmanje dva kilometra.

Iznos sufinansiranja troškova prevoza, po jednom učeniku srednje škole, iznosit će do 500,00 KM (petstotina KM) za cijelu školsku godinu.

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun roditelja/staratelja.

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo;
2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 6 mjeseci;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja/staratelja čiji je bankovni račun;
4. Kopija lične karte jednog od roditelja/staratelja čiji je bankovni račun;

5. Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku (Uvjerenje o povratkuOBAVEZNO)
6. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) za učenika, kopija ne starija od 30 dana;
7. Originalno uvjerenje/potvrda da je redovan učenik u srednjoj školi na području države Bosne i Hercegovine, na ime sufinansiranja troškova prevoza za školsku 2023/2024 godinu, ne starije od 30 dana;
8. Potpisana izjava roditelja/staratelja da troškove prevoza za odlazak/povratak iz škole snose samostalno (Obrazac za izjavu u prilogu Prijavnog obrasca);
9. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa ili potvrda banke o transakcijskom/tekućem računu roditelja/staratelja.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom: ‘’Prijava na Javni poziv za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu“

na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2.
71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.


M I N I S T A R
Nerin Dizdar

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.