Prijedoru negativno mišljenje revizora

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala je negativno mišljenje o finansijskim izvještajima grada Prijedora za 2020. godinu i negativno mišljenje o usklađenosti, objavila je ova služba.

“Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj grada Prijedora ne prikazuje istinito i objektivno, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31. decembra 2020. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja”, navodi se u izvještaju glavnog revizora.

Među osnovama za negativno mišljenje pobrojano je da popis imovine i obaveza nije izvršen u skladu s propisma, da su brojne budžetske kategorije ili precijenjene ili potcijenjene i da finansijski izvještaji ne sadrže potpune informacije, kao i da je kršen Zakon o javnim nabavkama.

U izvještaju se navodi da je u 2020. godini 25 radnika je bilo u radnom odnosu na određeno vrijeme u periodu dužem od šest mjeseci, da je grad zaključio 48 ugovora o djelu sa 35 izvršilaca za obavljanje poslova koji predstavljaju djelatnost Gradske uprave i da 46 lica nije ispunjavalo uslove radnog mjesta na koje su raspoređena.

Na dan 31. decembra 2020. godine bila su zaposlena 294 radnika, a 210 kod nižih potrošačkih jedinica za koje se sredstva za lična primanja obezbjeđuju u budžetu grada, dok plan zapošljavanja za 2020. godinu nije donesen.

Skupština grada Prijedora nije donijela Strategiju razvoja lokalnih puteva i ulica, Program zajedničke komunalne potrošnje, kao ni programe utroška naknada za šume, vode i mineralne sirovine, niti je uskladila i propisala obavezu plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Prilikom izgradnje i rekonstrukcije puteva po ugovoru od 4. novembra 2020. godine mijenjan je predmet nabavke odnosno izmijenjeni su putni pravci koji će se asfaltirati, suprotno ugovoru i tenderskoj dokumentaciji.

Grad je vršio preraspodjelu sredstava sa jedne na drugu potrošačku jedinicu, kao i između potrošačkih jedinica, u iznosu većem od dozvoljenih pet odsto, nije obračunao PDV za iznajmljivanje parking prostora, zaključio ugovor o javnoj nabavci goriva sa jednim ponuđačem, a gorivo nabavljao od drugog ponuđača sa kojim nije imao ugovor, te nije planirao niti donosio posebne odluke za pokretanje postupaka javne nabavke za usluge medijske promocije i nabavke opreme i sredstava za dezinfekciju.

Dodjelu grantova pojedinim organizacijama i udruženjima nisu pratili odgovarajući akti niti su pojedini korisnici grantova podnosili izvještaj o utrošku sredstava, reviziji nisu prezentovani građevinski dnevnici i građevinske knjige, te zapisnici o radovima na društvenim domovima u Gomjenici i Petrovom Gaju.

Na izgradnji vatrogasnog doma i rekonstrukciji škole u Rasavcima, a na računima i otpremnicama dobavljača za nabavku namirnica za potrebe Dječijeg vrtića “Radost” vršene su prepravke cijena i količina robe.

Za ugostiteljske usluge bifea u zgradi Gradske uprave iz budžeta grada utrošeno je najmanje 19.818 KM bez PDV-a bez provođenja procedura definisanih zakonom, a za dugoročni zajam “Toplani” od 400.000 KM grad nije preduzimao aktivnosti naplate.

Bez saglasnosti Skupštine grada proveden je dio postupaka nabavki nefinansijske imovine i dat je u zakup poslovno-proizvodni objekat u izgradnji i zemljište sa pravom otkupa poslije isteka zakupa od pet godina ili deset godina u industrijskoj zoni Celpak.

Izvještaj revizora sadrži ukupno 29 preporuka gradonačelniku, Skupštini grada i direktorima nižih budžetskih korisnika.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS prilikom prethodne finansijske revizije grada Prijedora, provedene za 2017. godinu, izdala je 19 preporuka od kojih je grad u međuvremenu proveo tri i jednu djelimično.

(Srna)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.