DODATNI SPISAK DONATORA-DŽEMAT MUTNIK ”“ STARI GRAD

DODATNI SPISAK DONATORA-DŽEMAT MUTNIK ”“ STARI GRAD

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Poštovane džematlije, selam alejkum.
Na početku ovog mjeseca, tačnije 04. septembra imali ste priliku da pročitate članak o pokretanju akcije u džematu Mutnik – Stari Grad koja je bila vezana za izgradnju šehidske ploče i ograde oko mezarluka. Nakon tog članka, pojedine džematlije su došle kod Jasmin ef. uplativši svoj prilog za navedene akcije.
Ono što možemo ovom prilikom istaći, jeste činjenica da je za proteklih 21. dan, od kako bio objavljen prvi članak o ovim akcijama, ukupno 21. osoba je uplatila svoj prilog. Međutim, kad je riječ o šehidima džemata Mutnik – Stari Grad, niko se nije obratio da sugeriše na neki nedostatak ili pogrešku u samom spisku šehida. Možda je spisak na osnovu toga u potpunosti tačan i ispravan, ali vas još jednom molimo da pogledate spiskove šehida kako bi smo izbjegli naknadna možda dopisivanja ili ispravljanja. Ovo napominjemo iz razloga, zato što ćemo u skorije vrijeme krenuti sa pripremama oko izgradnje šehidske ploče, ali i ako Bog da sa ogradom oko mezarluka. Naravno, ne u cjelosti jer financijskih sredstava još nedostaje.
Zato, ovom prilikom pozivamo sve one koji žele pomoći da uspješno realizujemo ove akcije, da mogu svoj novčani prilog uplatiti kod Jasmin ef. Glamočanina. Posebice pozivamo džematlije džemata                       Mutnik – Stari Grad da ukoliko nisu još uvijek uplatili svoj novčani prilog da to ako mogu i učine.

SPISAK ŠEHIDA DŽEMATA MUTNIK – STARI GRAD
( Molimo vas da obratite dobro pažnju na spisak šehida kako bismo izbjegli kasnija prepravljanja )
1.      Alagić (Hakija) Sabahudin 1965 – 1992
2.      Alagić (Hilmija) Vahid 1954 – 1992
3.      Alagić (Hasan) Aiša   1926 – 1992
4.      Arifagić (Arif) Hamdija 1960 – 1992
5.      Arifagić (Avdo) Enver 1944 – 1992
6.      Arifagić (Avdo) Muharem 1953 – 1992
7.      Arifagić (Ekrem) Mehmed 1973 – 1992
8.      Arifagić (Huse) Razija 1922 – 1992
9.      Arifagić (Mustafa) Senad 1971 – 1992
10.    Arifagić (Mustafa) Zijad 1972 – 1992
11.      Arnautović (Sadik) Asima 1952 – 1993
12.      Avdagić (Šukrija) Hamdija 1950 – 1992
13.      Babić (Mehmed) Rasim 1947 – 1992
14.      Balić (Ekrem) Hamdija 1952 – 1992
15.      Bešić (Adem) Sead 1965 – 1992
16.      Bešić (Derviš ) Rifet 1961 – 1992
17.      Bešić (Muharem) Edin 1963 – 1992
18.      Blažević (Hamdija) Ahmet  1962 – 1992
19.      Blažević (Himzo) Fikret 1962  – 1992
20.      Blažević (Tahir) Kadir 1914  – 1992
21.      Dedić (Osman) Ahil 1949  – 1992
22.      Denić (Safet) Ibrahim 1950 – 1992
23.      Didović (Jusuf) Osme 1961 –  1992
24.      Hodžić (Mehmed) Nedžad 1971 – 1992
25.      Hodžić (Mustafa) Hamdija 1961 – 1992
26.      Hrnić (Jasim) Dalija  1947 – 1992
27.      Hrnić (Mumin) Harun  1967 – 1992
28.      Hušić (Atif) Ibrahim 1931 – 1992
29.      Kahrimanović (Adem) Saša 1967 – 1992                                                                                                       
30.      Kahrimanović (Alija) Muharem 1935 – 1992
31.      Kahrimanović (Sejdo) Hakija 1936  – 1992
32.      Kauković (Mehmed) Elvin 1972 – 1992
33.      Kevljanin (Teufik) Sead 1969 – 1992                                                                                                                
34.      Kučuković (Mumin) Samir 1964 – 1992
35.      Kulašić (Ahmet) Smajo 1905 – 1992    
36.      Kulašić (Hasan) Hasiba 1908  –  1992                                                                   
37.      Kulašić (Muho) Vasif 1958 –  1992
38.      Kulašić (Omer) Abaz 1950 – 1992
39.      Kusuran (Eniz) Abaz 1964  –  1992
40.      Kusuran (Eniz) Mirsad 1970  – 1992
41.      Mahmuljin (Himzo) Redžep 1944  – 1992
42.      Mehmedagić (Ale) Hamdija 1930 – 1992
43.      Mujkanović (Hamdija) Husein 1966 – 1992
44.      Mujkanović (Hamdija) Sejad 1964 – 1992
45.      Muminhodžić  (Mustafa) Eniz 1935 – 1992                             
46.      Muratčehaić (Avdo) Salih 1947 – 1992
47.      Palislamović (Adem) Refik 1934 – 1992
48.      Palislamović (Fehim) Hatidža 1938 – 1992
49.      Paratušić (Mustafa) Safet 1940 – 1992
50.      Prusac (Mehmed) Saud 1943 – 1992
51.      Redžić (Mehmedalija) Amir 1968 – 1992
52.      Saldumović (Hamza) Bajazid 1955 – 1992
53.      Saldumović (Mehmed) Jasmin 1970  – 1992
54.      Sinanagić (Muret) Salih 1970 – 1992
55.      Šahbaz (Fadil) Nijaz 1958 – 1992                                                                                                                      
56.      Tadžić (Ibrahim) Mustafa 1945 – 1992
57.      Talić (Fadil) Fikret  1963 – 1992
58.      Trnjanin (Ale) Nedžib 1927 – 1992
59.      Trnjanin (Nedžib) Taib 1960 – 1992             
60.      Vejzović (Ahmo ) Emin 1910 – 1992
61.      Zulić (Ahmet) Meho 1902 – 1992
62.      Zulić (Hase) čulka 1924  – 1992
63.      Zulić (Meho) Maida 1954 – 1992

DODATNI SPISAK DONATORA ZA NAVEDENE AKCIJE
Bešić Muamer i Alen – 100 KM
Bešić Zehira – 100 KM
Blažević Ajka – 200 KM
Blažević Muhamed – 100 KM
Blažević Rasema – 70 KM
Dergić  – Hukić Saida – 50 KM
Hodžić Fadila – 100 KM
Hodžić Husein – 100 KM
Hodžić Taiba – 100 KM
Hušidić Fidesa – 100 KM
Hušidić Jusuf – 200 KM
Kapetanović Enes – 200 KM
Kauković Elvira – 200 KM
Krkić Hase – 150 KM
Mujagić Kasim i Mediha – 100 KM
Mujkanović Admir – 100 KM
Muminhodžić Iso i Hasema – 200 KM
Muminhodžić Nihad – 200 KM
Rušidi Ramo – 100 KM
Sinanagić Šefka – 200 KM
Talić Hanifa – 50 KM
DODNO PRIKUPLJENO NOVCA JE  2.720 KM

PRVI ( VEČ OBJAVLJENI ) SPISAK DONATORA ZA NAVEDENE AKCIJE
Adžemović Asima i Adil – 100 EURA
Alić Nedžad – 100 KM
Alić Šefik – 200 KM
Arifagić Abaz – 100 KM
Arifagić Avdija – 100 KM
Arifagić Emir – 200 KM
Arifagić Esad – 200 KM
Arifagić Husein – 20 KM
Arifagić Ibro – 200 KM
Arifagić Ismet – 200 KM
Arifagić Mirzet – 100 CHF i 50 KM
Arifagić Muhamed – 50 KM
Arifagić Rifet – 200 KM
Arifagić Sabahudin – 100 CHF i 50 KM
Arifagić Šaban – 200 KM
Arigafić Adem – 100 KM
Arigafić Hatemina – 100 KM
Arnautović Abdulah – 50 KM
Arnautović Mustafa – 50 EURA
Avdagić Namka – 100 EURA
Avdagić Orhan – 100 EURA
Babić Šemso – 200 KM
Bahonjić Hasan – 100 KM
Bahonjić Sefer – 50 KM
Balić Azra – 400 KM
Bešić – Redžepi Fatima – 50 KM
Bešić ( Adem ) Nedžad – 100 EURA
Bešić ( Muharem ) Hajrudin – 50 KM
Bešić ( Muharem ) Mehmed – 120 KM
Bešić ( Munib ) Nedžad – 100 KM
Bešić Abdulah – 50 KM
Bešić Edhem – 200 KM
Bešić Enver – 200 KM
Blažević Ekrem – 50 KM
Blažević Idriz – 100 KM
Čirkić Said – 200 KM
Čustić Hase – 20 KM
Čustić Muharem – 100 EURA
čonlagić Admir – 100 KM
čonlagić Ahmet – 100 KM
čonlagić Hase – 100 KM
Džihić Džemila – 50 KM
Forić Nisveta – 100 KM
Forić Rifet – 200 KM
Forić Sanel – 20 KM
Garibović Sead – 100 KM
Glamočanin ef. Jasmin – 200 KM
Grozdanić Zlatan – 20 KM
Hadžiosmanagić Midho – 200 KM
Henić Eniz i Devleta – 50 KM
Hodžić Halida – 100 KM
Hodžić Hatka – 100 KM
Hodžić Sada – 200 KM
Huremović Husein – 50 KM
Jakupović Sabahudin – 100 KM
Javor Ismet – 20 EURA
Kahrimanović Muris – 200 KM
Kahrimanović Salih – 50 EURA
Kahrimanović Zijad – 100 EURA
Kapetanović Refik – 100 EURA
Karabašić Zuhra – 50 EURA
Kulašić Adi – 100 EURA
Kulašić Albin – 100 EURA
Kulašić Alen – 10 EURA
Kulašić Emir – 20 KM
Kulašić Jasmin – 200 KM
Kusuran Damir i Selma – 100 KM
Kusuran Enes – 200 KM
Kusuran Zijad – 200 KM
Limmer Thomas i Kulašić Jasna – 50 EURA
Mehmedagić Emira – 50 KM
Mehmedagić Ferid – 200 KM
Mehmedagić Fikret – 200 KM
Mehmedagić Muhamed – 100 EURA
Mehmedagić Ramiza i Raif – 100 CHF
Mehmedagić Zlatan – 200 KM
Muminhodžić Dževad – 200 KM
Muminhodžić Fikret – 200 KM
Muminhodžić Ismet – 200 KM
Murtić Avdo – 100 KM i 50 EURA
Omerović Esed i Kulašić Albina – 50 EURA
Oruč Bahrija – 100 KM
Oruč Husein – 200 KM
Paratušić Amir – 200 KM
Paratušić Fatima – 50 EURA
Paratušić Sead – 100 KM
Paratušić Suljo – 100 KM
Prusac Sada – 50 KM
Pulić Esad – 200 KM
Rekić Adnan – 40 KM
Rekić Ajdin – 20 KM
Saldumović Sabahudin – 200 KM
Saldumović Salko – 200 KM
Seferović Dževad – 100 KM
Sinanagić Feho – 200 KM
Sinanagić Mesud – 150 KM                                                                                                                                                     Šečić Mustafa – 20 KM
Tadžić Šefika – 50 EURA
Taxi Mehin – 20 KM
Trnjanin Taiba – 100 KM
Turkanović Esad – 50 EURA
Turković Leon – 50 KM

UKUPNO PRIKUPLJENO NOVACA SA SVIM DONATORIMA IZNOSI :
12.840 KM  
1480 EURA
300 CHF
Molimo Allaha dž.š. da svako dobro djelo koje ste učinili i što ćete ako Bog da učiniti za šehide i merhume, nađete kod Allaha dž.š. kao djelo od kojeg ćete koristi imati i na ovom ali i na budućem svijetu. Amin

DŽEMATSKI ODBOR DŽEMATA MUTNIK – STARI GRAD

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.