Džuma…

 

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Sa'd Ibn Malik, r.a., kaže: – Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako veli: – Hocete li da vas uputim na najuzvišenije Allahovo,dž.š., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a, kada se od Njega nešto traži s tim imenom, On to dadne.

To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine:

„La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.“
(Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi !)

Onda jedan covjek upita: – O Allahov Poslanice, je li ta dova posebno za Junusa, ili je za sve vjernike uopšte?

Poslanik, s.a.v.s., mu odgovori: – Pa zar ne cuješ šta (dalje) kaže Allah, dž.š.,: „Mi mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo: eto tako Mi spasavamo vjernike.“ Dalje rece Allahov Poslanik, s.a.v.s., – Koji god musliman, kada ga zadesi neka bolest, zamoli Allaha, dž.š.,ovim rijecima cetrdeset puta, pa umre u toj bolesti, bice mu data nagrada šehida, a ako ozdravi, ozdravice, a Allah,dž.š., mu vec oprostio sve njegove grijehe.“(Hadis bilježi Hakim, 1865 i Munziri u Tergibu i terhibu, 4;324)

Iz ovoga hadisa se vidi kolika je vrijednost ove kratke dove koju je ucio Junus, a.s., kada ga je progutala riba. To se vidi i iz slijedeceg hadisa: „Sa'd ibn ebi Vekkas, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao:- Dova Zun-nuna koju je ucio u stomaku ribe „La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin.“ je tako vrijedna da koji god covjek musliman s njom zamoli nešto, Allah, dž.š. ce mu dovu primiti i odazvati mu se.“(Hadis bilježi Hakim, 1863)

Kur'an, a.š., Junusa, a.s., spominje na više mijesta, a jedna sura nosi naziv „Junus“.

U suri „El Enbija'“, Kur'an Junusa naziva imenom „Zun-nun“, što se cesto može sresti i u hadisima koji govore o ovom poslaniku. Allah, dž.š., sve svoje robove stavlja na razne kušnje i ispite, a narocito teške kušnje su doživljavali najodabraniji ljudi – Allahovi poslanici.

Kušnja koju je doživio Junus, a.s., je zaista nesvakidašnja. Allah, dž.š., je odredio da njega, nakon raznih doživljaja, proguta veliki morski kit, u cijoj je utrobi Junus, a.s., bio živ, ali nemocan da išta ucini kako bi se spasio. Znao je da je Allah htio i odredio da se to tako desi, i da je Allah, dž.š., kadar i da ga izbavi iz te veoma teške situacije. Junus je ostao pribran i smiren, te je poceo upucivati Allahu, dž.š., dove da ga spasi.

Ovu kratku dovu, koju je on ucio, preporucuje nam i Muhammed, s.a.v.s., u ovim hadisima. Allah, dž.š., je primio Junusove dove i spasio ga iz utrobe velikog morskog kita, a naš Poslanik, s.a.v.s., nam porucuje da i mi možemo, uceci ovu dovu steci Allahovu, dž.š., naklonost i Njegovu pomoc, odnosno, da ce nam On zbog ucenja ove dove pružiti pomoc u svakoj situaciji i dati nam neki izlaz ili olakšicu.

U prvom hadisu se spominje i najuzvišenije (najvece ili najvelicanstvenije) Allahovo, dž.š., ime, za koje se i u drugim hadisima kaže da, ko stim imenom nešto zamoli Allaha, dž.š., sigurno ce mu dova biti uslišana.(Hadise sa ovim znacenjem bilježe Ibn Madže,Ahmed i Darimi)

Meðutim, Muhammed, s.a.v.s., nam ne govori kako tacno glasi to ime, kako se ne bi ogranicavali samo na njega, nego nas upucuje na pojedine ajete i sure iz Kur'ana, gdje bi se to ime trebalo nalaziti. A šta da se traži vece i vrijednije od rijeci „La ilahe illa ente“ – „Nema Boga osim Tebe“, koje je Junus, a.s., ponavljao, dodajuci rijeci „subhaneke“-„slavljen (hvaljen) neka si!“

Nešto što je sigurno u našim dovama koje upucujemo svome Gospodaru je takozvani „I'tiraf“, tj. priznanje da smo obicni ljudi, smrtnici, Allahovi, dž.š., robovi, a uz to i griješnici, pa zato Junus, a.s., svoje dove stalno završava rijecima:“Inni kuntu minez-zalimin“(Sura El-Enbija’, 87) – „ja sam se, zaista, (prema sebi) ogriješio“.

Pošto je ova kur'anska dova kratka, preporucujem svima da je nauce napamet, te da je stalno, bez obzira na situaciju u kojoj se nalaze, uce i tako se obracuju Allahu, dž.š., za pomoc koja nam ja uvijek potrebna i bez koje druge pomoci nema.

A kad je naucite proslijedite ovo dalje kako bi uputili i druge a samim tim povecali sebi nagradu.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.