Javni pozivi za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica

J A V N I  P O Z I V

raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH ) Pomoć za stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog višegodišnjeg programa stambenog zbrinjavanja ( RSP ) se dodjeljuje raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republiku Srpsku u vidu:

a) osiguranja kuća kroz obnovu/sanaciju/adaptaciju/dogradnju/izgradnju individualnih stambenih jedinica po sistemu “ključ u ruke”,

b) osiguranja stanova kroz obnovu/sanaciju/adaptaciju/izgradnju stambenih jedinica u uništenim i oštećenim stambenim zgradama u skladu sa propisanim standardima (Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu zbrinjavanja povratnika, „Službeni glasnik BiH“, broj: 74/2012 od 24. 09. 2012. godine, uključujući i standarde iz CEB politike za zaštitu životne sredine), kao i kroz izgradnju neprofitnog socijalnog stanovanja, i

c) smještaja u ustanovama socijalne zaštite.

Pomoć u stambenom zbrinjavanju iz stava b) i c) aplikanti će moći naznačiti u obrascu Prijave na Javni poziv, a obrada aplikacija će se vršiti u skladu sa posebnim uputstvom za dodjelu pomoći. Sredstva će se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

Koordinator Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator Projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

– Opći kriteriji/uslovi za dodjelu pomoći

Opći kriteriji/uslovi za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu i rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP ) su:

a) korisnik je raseljena osoba u Bosni i Hercegovini koja boravi na području Federacije Bosne i Hercegovine, i želi da se vrati u svoje prijeratno prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

b) korisnik je povratnik u Republici Srpskoj, a živi u nezadovoljavajućim uslovima,

c) korisnik je raseljena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zbog opravdanih specifičnih razloga nije u mogućnosti da se vrati u prijeratno mjesto življenja i u potrebi je za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem, uključujući različite modele neprofitnog-socijalnog stanovanja i smještaj na neki drugi način u mjestu raseljenja,

d) korisnik je raseljena osoba iz perioda 1991 – 1995. godine neovisno od trenutnog formalno – pravnog statusa, koji je u potrebi za adekvatnim stambenim zbrinjavanjem,

e) korisnik je vlasnik, suvlasnik ili posjednik stambene jedinice koja je predmet rekonstrukcije ili nosilac stanarskog prava,

f) korisnik je na dan 30. 04. 1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,

g) korisnik i njegovi članovi domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova i nisu ranije primili pomoć za stambeno zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standa rde o minimumu stambenih uslova,

h) korisnik nije dobrovoljno raspolagao svojom imovinom ili stanom iz 1991. godine ( prodaja, zamjena, poklon ).

II

-POSEBNI KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA POMOČI

Posebni kriteriji ranjivosti prema kojima se određuje pripadnost ugroženim kategorijama su:

a) Korisnici koji žive u nedostojnim uslovima, kao što su domaćinstva:

-bez tekuće vode,
-bez struje,
-bez sanitarnih uslova i sl.;

b)Osobe sa invalidnosti/onesposobljenjem koje imaju umanjene mentalne ili fizičke sposobnosti usljed bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe koje treba riješiti kako bi se omogućilo da te osobe funkcioniraju;

c) Osobe sa teškim zdravstvenim stanjem/hronični bolesnici, kao što su osobe koje trebaju medicinski tretman i njegu, u uslovima koji mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja;

d) Domaćinstva čiji su nosioci samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji sa jednim ili više maloljetnih članova;

e) Osobe ili parovi koji žive same bez podrške porodice, a koje su starije od 60 godina;

f) Žene suočene sa rizikom usljed svoga spola, kao što su:

-samohrane majke,
-udovice,
-žene žrtve nasilja i sl.;

g)Maloljetnici sa roditeljem/ starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku, kao u slučajevima:

-kada ne pohađaju školu,
-kada imaju posebne obrazovne potrebe,
-kada su u sukobu sa zakonom,
-maloljetni supružnik i sl.;

h) Maloljetnici koji trenutno žive bez roditeljskog staranja ili drugog zakonitog pazitelja/staratelja;

i) Potrebe za posebnom pravnom i fizičkom zaštitom,kao što su:

-porodice poginulih boraca,
-porodice nestalih osoba, porodice umrlih civilnih žrtava rata,
– bivši ratni zarobljenici/logoraši,
– žrtve zlostavljanja ili nasilja, uključujući nasilje u porodici i nasilje na osnovu spola
– bilo da se radi o nasilju u zemlji porijekla, za vrijeme sukoba ili zemlji prihvata,
– pripadnici kategoriji manjinskih povratnika i sl.

III

–DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE OPČIH KRITERIJA

1. Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.

2. Povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa općine povratka o statusu povratka uz kopiju CIPS – ove lične karte izdate u mjestu prebivališta potvrde o prijavi prebivališta.

3. Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I, stav d), dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.

4.Dokumenti kojima se dokazuje vlasništvo/suvlasništvo/posjed ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije su:

a) ZK ( zemljišnoknjižni ) izvadak/izvod iz katastarske evidencije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili
b) CRPC odluka – odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglice i raseljene osobe, i/ili
c) Pravosnažno rješenje o povratku/stanarskog prava – rješenje nadležnog općinskog organa o povratku i/ili uvođenju u posjed.

5. Uvjerenje o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni organ unutrašnjih poslova dokazuje da je korisnik pomoći na dan 30. 04. 1991. godine imao prebivališe u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju. U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30. 04. 1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava 2 ( dva ) svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.

6. Ispunjavanje općeg kriterija pod tačkama e) i f) Odjeljka I, dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnositelja prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti. Uz navedene dokumente potrebno je dostaviti kućnu listu i ovjerene kopije ličnih karata za punoljetne članove navedene na kućnoj listi, a za maloljetne članove izvod iz matične knjige rođenih.

IV

-NAčˆIN DOKAZIVANJA I PROVJERE ISPUNJAVANJA POSEBNIH KRITERIJA

Ispunjavanje posebnih kriterija, korisnik označava u obrascu prijave, uz potpisanu i ovjerenu izjavu sa saglasnošću podnositelja prijave za proslijeđivanje ličnih/osobnih i ostalih podataka u cilju provjere tačnosti i vjerodostojnosti. Prilikom dodjele pomoći, korisnici koji ispunjavaju opće uslove propisane Uputstvom, dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih kriterija na osnovu kojih su njihove prijave vrednovane. U slučajevima kada se ustanovi da su pojedini korisnici dali netačne podatke u prijavi i neistinite navode u izjavi i da ne ispunjavaju posebne kriterije na osnovu kojih su njihove prijave vredovane, korisniku će se umanjiti pripadajući broj bodova dodijeljen po osnovu određenog kriterija koji nije ispunjen.

V

– PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
Alipašina br. 41, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

„ZA JAVNI POZIV raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republiku Srpsku za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )“.

Prijave se preuzimaju u prostorijama Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Vilsonovo šetalište br. 10, na web stranici www.fmroi.gov.ba i općinama boravka i povratka.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, „Dnevni list“ i „Oslobođenje“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VI

– Korisnici Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja mogu biti identificirani i izabrani iz baza podataka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a koje uključuju rezultate Javnog poziva Projekat „Povratak u Istočnu Hercegovinu ( Bileća,Gacko, Trebinje, Istočni Mostar, Berkovići, Ljubinje i Nevesinje ) objavljenog 2009. godine, Javnog poziva Projekat „Povratak raseljenih osoba sa boravištem u Federaciji BiH u općine na području Federacije BiH, izbjeglica iz BiH i povratnika sa boravištem u općinama Federacije“ objavljenog 2010. godine i Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, objavljenog 2012. godine.

Ministar:
mr. Adil Osmanović

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.