Dzuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (En-Nisa, 1.)

Sine Ademov, Allah te stvara u najljepšem obliku, daje ti najljepši lik, opskrbljuje te lijepom hranom, pa da li ti znaš kakva je tvoja odgovornost na ovom svijetu? Radi se, uistinu, o najvećoj odgovornosti! Preuzeo si na sebe emanet (povjerenu stvar) koji je ponuđen nebesima, Zemlji i brdima, pa su se ustegli i odbili da ga preuzmu, ali ti si taj emanet ponio. Ako taj emanet sačuvaš, steći ćeš veliku nagradu, a ako ga upropastiš, čeka te velika kazna. Da bi u tome uspio, potčinjena su ti druga stvorenja i data ti na korištenje.

Znaš li koji je to emanet, kolika je nagrada za one koji ga sačuvaju i kolika je kazna za one koji ga upropaste i zanemare? To su sva prava koja kod tebe ima Uzvišeni Allah ili neko od Njegovih stvorenja. To je, zapravo, sve ono što ti je Allah propisao. Ako to što ti Allah propisuje budeš poštovao i izvršavao, ti si od onih koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim vode brigu, koji će Džennet naslijediti  i u njemu vječno boraviti, a ako to zapostaviš, bit ćeš od onih koji će u najnakazniji lik biti vraćeni, kao što to kaže Uzvišeni Allah:

”Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.”
(Et-Tin, 4-6.)

Brate, čišćenje radi abdesta je emanet, namaz je emanet, obavljanje farzova je emanet, čuvanje od harama je emanet i poštivanje prava drugih je emanet. Najveći od svih emaneta je onaj o kome se govori u ovom ajetu:

”I Allahu ibadet činite i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.” (En-Nisa, 36.)

Ovaj ajet naziva se ”ajetom deset prava”, zato što se u njemu govori o deset prava, a to su: Allahovo pravo, pravo roditelja, pravo rođaka, pravo siročadi – jetima, pravo siromaha, pravo komšija bližnjih, pravo komšija daljnjih, pravo druga, pravo putnika i pravo robova i sluga koji su u vašem posjedu.

Pravo Uzvišenog Allaha je najveće i najvažniji farz (obaveza), a to je da samo Njega obožavaš i samo Njemu ibadet činiš i nikoga Njemu ravnim ne smatraš, jer ti si radi toga i stvoren, kao što Uzvišeni Allah kaže:

”Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadet čine.” (Ez-Zarijat, 56.)

Ibadet je od koristi samo uz iskrenost – ihlas. To je samo onaj ibadet u kome nema ni malog ni velikog širka, kao što to kaže Uzvišeni Allah:

”… pa robuj Allahu ispovijedajući Mu čistu vjeru, čista vjera pripada samo Allahu!” (Ez-Zumer, 2-3.)

”Reci: ‘Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka u ibadetu Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!”’ (El-Kehf, 110.)

Čovjek koji ne obožava Allaha, zapravo robuje drugima: šejtanima, svojim hirovima, strastima, prohtjevima, kipovima i idolima. Čovjek je, po svojoj prirodi, rob i ako ne robuje Allahu, on mora robovati nekome ili nečemu drugom. Robovanje Gospodaru Allahu je čast i ponos, a robovanje nekome drugom je poniženje i propast.

Poslije Allahovog prava da bude obožavan, dolazi pravo roditelja. Njihovo pravo kod djece je da im čine dobročinstvo, da sa njima lijepo postupaju, da ih štite od onoga što bi im moglo nauditi i da ih poštede ružnih riječi i postupaka, zbog svega što su oni za djecu činili u životnoj dobi u kojoj sama sebi nisu mogla ništa pomoći, od sebe nikakvo zlo nisu mogla odagnati, jer tada nisu znala ni šta je za njih dobro, a šta opasno. Oni su djecu u tom periodu odgajali, njegovali i podizali, te su stoga djeca dužna da im na dobro uzvrate dobrim, kao što kaže Uzvišeni Allah:

”Budi prema njima pažljiv i ponizan, i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”’
(El-Isra, 24.)

Zato islamski učenjaci kažu da su roditelji, poslije Stvoritelja, najzaslužniji da im se zahvaljuje, čini dobro i bude poslušno, jer je Uzvišeni Allah, uz pokornost i ibadet Njemu, spomenuo dobročinstvo prema roditeljima:

”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu ibadet činite i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.”
(El-Isra, 23.)

Zahvalnost prema roditeljima spominje se u Kur'anu zajedno sa zahvalnošću Allahu:

 „…Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.”
(Lukman, 14.)

Poslije prava roditelja po važnosti dolaze prava rodbine s očeve i s majčine strane. U tu rodbinu spadaju djedovi, nene, amidže, tetke, daidže, braća, sestre i sl. Svi oni kod tebe imaju svoja prava od kojih su najvažnija: održavanje veza, materijalno potpomaganje, posjete, nazivanje selama i razni drugi vidovi dobročinstva postupcima i lijepim riječima.

Potom po značaju dolaze prava siročadi – jetima. To su djeca koja su ostala bez očeva, i ona imaju svoja prava kod nas, a njihova prava su naše dužnosti. Dakle, dužni smo im činiti dobro, biti prema njima samilosni, zbrinuti ih, čuvati njihov imetak i odgajati ih. Nagrada za brigu o jetimima je velika, kao što kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s., ”Ja i staratelj jetima bit ćemo (u Džennetu) kao ova dva (prsta)”, i pri tome je Muhammed,s.a.v.s , pokazao odvojeno od drugih prstiju srednji prst i kažiprst… (Hadis bilježi Muslim.)

Zatim je na redu pravo siromaha. To su ljudi koje je zadesila i ponizila neimaština, i njihovo pravo kod nas je da se prema njima lijepo ponašamo, udjeljujemo im sadaku i pratimo kako oni žive i šta im je potrebno. Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je: ”Onaj koji se bude brinuo o udovici i siromahu je kao i mudžahid na Allahovom putu, ili kao onaj koji po čitavu noć klanja, a danju posti!” (Buharija i Muslim.)

Sljedeće pravo je pravo komšije. Pravo komšije je da mu se čini dobročinstvo i da bude pošteđen uznemiravanja od nas. Allahov Poslanik, s.a.v.s., podstiče na dobročinstvo prema komšiji, a za čovjeka koji se loše ophodi prema svojim komšijama kaže: ”Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjernik!” Neko je upitao: ”Ko, Poslaniče?”, a on je odgovorio: ”Onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija.” (Buharija i Muslim.)

A ti, trgovče, ne zaboravi da je imetak tebi dat na čuvanje i sa njim postupaj onako kako to propisuje šerijat: budi pošten kada kupuješ i prodaješ, uvijek govori istinu, ne varaj one sa kojima posluješ, ne umanjuj na kantaru i vagi, da ne bi bio od onih koji pri mjerenju zakidaju i koje čeka dolina u Džehennemu.

Državni službeniče, i ti si preuzeo emanet i odgovoran si za posao koji radiš, pa ga obavi na najbolji mogući način. Nemoj otežavati stranci koja ima potrebu da joj se nešto riješi, ne dodvoravaj se moćnicima i ne zanemaruj slabe i siromašne. Nikada ne uzimaj mito, jer je u njemu propast, nesreća i srdžba Uzvišenog Allaha i Njegovo prokletstvo na onoga ko daje mito, ko ga uzima i ko u njemu posreduje.

Oče, i tebi je nešto dato u emanet – tvoj emanet su tvoja djeca. Lijepo ih odgoji, poduči i na dobro okreći, otkloni od njih instrumente zla koji uništavaju njihov moral, ne dopusti da se u tvojoj kući nađu filmovi nemoralnog sadržaja, zavodljiva muzika i pjesme, časopisi sa slikama izazovnih žena, članci sa pokvarenim sadržajem, priče koje potiču na nedopuštenu ljubav, pa da krene putem razvrata i harama, kao ni knjige  koje promoviraju nevjerstvo, ateizam i iskvareno vjerovanje.

Braćo muslimani, vodite brigu o onome što vam je povjereno i za šta ste odgovorni. Maloumne spriječite u činjenju loših djela. Ne zaboravite da ste na sebe preuzeli emanet koji morate dobro čuvati, ako želite da se spasite kazne i steknete veliku nagradu…

”Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen – da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je.”
(El-Ahzab, 72-73.)

Allahu, učini naša prsa prostranim, olakšaj nam, uputi nas da činimo dobra djela, jer tome niko osim Tebe ne može uputiti. Naša posljednja dova su riječi: ”Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.