Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Reci: “Neće nas zadesiti osim ono što nam je Allah odredio, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo na Allaha oslone!”( Et-Tevbe 51.)

Tevekkul na Allaha, dželle še’nuhu, je jedna od najvećih imanskih obaveza i jedan od najviših stepena tevhida i isti je vezan za sve ibadete i poslove mu’mina.

Tevekkul etimološki znači oslanjanje, prepuštanje, predavanje, iskazivanje svoje nemoći i oslanjanje na drugog.

U šerijatskoj terminologiji tevekkul ima značenje pouzdanja u Allaha, oslanjanja na Njega, prepuštanje svih stvari Njemu i traženje pomoći od Njega, uz činjenje propisanih i dozvoljenih djela.

Riječ tevekkul u jednini i množini, prošlom i sadašnjem vremenu i u imperativu spominje se na 42 mjesta u Kur'anu.

Braćo i sestre, suština tevekkula je u činjenju propisanih djela i oslanjanju na Onoga Koji ih je i propisao, tj. na Allaha, dželle še’nuhu, uz ubjeđenje da je sve u Njegovim rukama i da će se desiti samo ono što On želi.

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 51. ajetu Sure Et-Tevbe:

“Reci: “Neće nas zadesiti osim ono što nam je Allah odredio, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo na Allaha oslone!”

Citirani ajet braćo i sestre nas podučava vjerovanju u kader i oslanjanje na Allaha, subhanehu ve te’ala, Kojem pripadaju sve tajne. I uistinu su vjernici ubijeđeni da se sve dešava Allahovom, dželle še’nuhu, voljom i određenjem i oni se istinski oslanjaju na svoga Stvoritelja, nadajući se Njegovoj milosti i oprostu.

A u drugom dijelu 3. ajeta Sure Et-Talak, stoji:

“…Onaj ko se osloni na Allaha, On mu je dovoljan! Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.”

I uistinu je Allah, dželle še’nuhu, mu’minima dovoljan i jedini istinski oslonac, pa se oslonimo na Njega i u isto vrijeme uložimo maksimum truda, pa ćemo postići dobro obadva svijeta!

Allah, dželle še’nuhu, u 98. ajetu Sure En-Nahl naređuje da se prilikom učenja Kur’ana traži Njegova zaštita od prokletog šejtana, a u 99. ajetu iste Sure kaže da prokleti šejtan ne može nauditi mu’minima koji se na Allaha, dželle še’nuhu, oslanjaju:

“A kada učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog!(98) on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se na Gospodara svoga oslanjaju.”

A u 23. ajetu Sure El-Maide stoji:

“…na Allaha se oslonite, ako ste mu’mini!”

Uzvišeni Allah je u ovom ajetu tevekkul učinio uvjetom imana, pa kada nestane uvjeta, tj. tevekkula, tada nestaje i imana.

Allah, dželle še’nuhu, je naredio tevekkul u ibadetu, pa je kazao u 123. ajetu Sure Hud:


“Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato samo Njemu robuj i samo se na Njega osloni! A Gospodar tvoj motri na ono što radite!”

Ibrahim, alejhis-selam, i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kao i ostali poslanici su najbolji primjer istinskog tevekkula, kada su onda kada su bacani u vatru, kada su napadani od neprijateljskih skupina, kada su nazivani lašcima i kada su progonjeni i u drugim prilikama govorili: Dovoljan je nama Allah i divan je On zaštitnik!

Imam Ibn Tejmijje kaže: „Uistinu je oslonac na Allaha jedna od najvećih obaveza, upravo kao što je obavezna i iskrenost prema Allahu.”

Braćo i sestre, stinski i potpuni oslonac na Allaha, dželle še’nuhu, ne mogu ostvariti osim pravi vjernici, kako stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Imran ibn Husajn, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ući će u Džennet od moga ummeta sedamdeset hiljada bez polaganja računa, a to su oni koji ne liječe kej'om (žigosanjem), koji ne traže da im drugi uče rukju (već to sami sebi čine), koji se ne bave gatanjem i koji se istinski oslanjaju na svoga Gospodara.“ Pa je ustao Ukkaša i rekao: “Allahov Poslaniče, zamoli Allaha sa me učini od njih!” Reče: “Ti si od njih!” Pa je ustao drugi čovjek i rekao: “Allahov Poslaniče, zamoli Allaha da me učini od njih!” Reče: “Pretekao te Ukkaša!“ (Ahmed)

Braćo i sestre, trudimo se da budemo od pomenutih sedamdeset hiljada mu’mina, koji će u džennet ući bez polaganja računa, a da bi to postigli čuvajmo se tri pomenute stvari i čvrsto se oslonimo na Allaha, dželle še’nuhu!

Sunnet je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kada izlazimo iz naših kuća da proučimo dovu i ko to učini postiže Allahovu, subhanehu ve te’ala, zaštitu, kao što stoji u hadisu koji prenosi Enes, radijallahu anhu, a hadis bilježi imam Ebu Davud:

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko kaže – misli se kada izađe iz kuće – U ime Allaha, oslanjam se na Allaha i nema moći niti snage mimo Allahove!“ bude mu rečeno: „Upućen si, spašen i zaštićen!“ A šejtan kaže drugom šejtanu: „Šta ćeš sa čovjekom koji je upućen, spašen i zaštićen?“ (Ebu Davud)

Zaštita pomenuta u hadisu je zaštita Allaha, dželle še’nuhu, i to besplatna i trajna – nije to zaštita zaštitarske agencije ili policije, koja ispostavlja mjesečni račun ili koristi budžetska sredstva!

Vjernici čine što je potrebno sa njihovu stranu i čvrsto se oslanjaju na Allaha, dželle še’nuhu, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je neki čovjek rekao: „Allahov Poslaniče, hoću li svezati devu i osloniti se na Allaha ili ću je pustiti i osloniti se na Allaha?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Sveži je i osloni se na Allaha!“ (Tirmizija)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava kakvu bi nafaku imali, kada bi se na Allaha, dželle še’nuhu, istinski oslonili, pa u hadisu koji bilježi imam Ahmed, kaže:

Prenosi Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice: ujutro odlaze gladne, a predvečer se vraćaju site.“ (Ahmed)

Braćo i sestre, treba da se trudimo da u ime Allaha u poslovima za koje smo zaduženi budemo najbolji i da se onda oslonimo na Allaha, subhanehu ve te'ala, sigurni u Njegovu svemoć!

Braćo i sestre, nakon iskrenog vjerovanja i ulaganja maksimuma napora, istinski se oslonimo na Allaha, dželle še'nuhu, i tako ćemo postići dobro obadva svijeta!

Gospodaru, pomozi našoj braći koja su izložena napadima Tvojih i naših neprijatelja! Učvrsti nas na putu islama! Učini nas od onih koji se samo na Tebe oslanjaju! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima! Učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca! Budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.