Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe 128.)

Blagost je osobina koju treba posjedovati svaki vjernik, jer blagost voli naš Gospodar, Allah, dželle še'nuhu, i Njegov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Blagost se, braćo i sestre, treba naći u svim čovjekovim poslovima – u djelima, u govoru, u komunikaciji s ljudima.

Allah, dželle še'nuhu, ima najljepša imena, a jedno od Njegovih lijepih imena kojima Ga dozivamo i spominjemo u svojim dovama jeste El-Halimu (Blagi). Lijepo je okititi se svojstvom kojim je Allah, subhanehu ve te'ala, sam Sebe nazvao i Koji u 235. ajetu sure El-Bekare kaže: “I znajte da On prašta i da je blag!”

Allah, dželle še'nuhu u 88. ajetu Sure El-Hidžr naređuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude blag prema mu'minima: “A prema vjernicima blag budi!”

A u 159. ajetu Sure Alu ‘Imran stoji:“Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj,  moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma!”

Allah, subhanehu ve te'ala, u citiranom ajetu potvrđuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Njegovom milošću blag prema svojim ashabima i da je to razlogom njihove međusobne blizine, jer bi se oni, u protivnom, razbježali od njega. Potom mu naređuje da im prašta, da za njih traži oprost i da se s njima dogovara.

Braćo i sestre, i na nama je, a posebno na našim prvacima, da jedni prema drugima budemo blagi, da jedni drugima praštamo, da upućujemo dove za oprost grijeha i da se međusobno savjetujemo. Gdje smo mi, a gdje su spomenuta svojstva iskrenih mu'mina?!

Allah, subhanehu ve te'ala, u 128. ajetu Sure Et-Tevbe, govoreći o nekim svojstvima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže:“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.”

Abdullah ibn Amr kaže: “Ja nalazim svojstva Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i u prethodnim knjigama: “‘On nije osoran, niti grub, niti je bučan po trgovima; on na zlo ne uzvraća zlim, nego oprašta i blago postupa!'”

U predaji koju bilježi imam Buharija stoji: Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao čovjeku koji je blag kada prodaje, blag kada kupuje i blag kada sudi!”

A u predaji koju bilježi imam Muslim stoji: Prenosi Džerir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome je uskraćena blagost, uskraćeno mu je svo dobro!”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kako prenosi Aiša, radijallahu anha, majka mu'mina, uvijek birao lakšu stvar i nije se suprotstavljao i svetio ljudima, osim kada su u pitanju Allahovi, subhanehu ve te'ala propisi: Prenosi Aiša, radijallahu anha: “Nikada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije imao izbor između dvije stvari, a da nije uzeo lakšu – ako nije bio grijeh, a ako je bio (grijeh), onda je bio najdalji od nje i nije se suprotstavljao zbog sebe, osim kada se krše Allahove zabrane pa se suprostavljao zbog Uzvišenog Allaha!” (Mettefek alejh)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pohvalio El-Ešedždža Abdulkajsa kada mu je rekao: “Zaista ti posjeduješ dva svojstva koja voli Allah: blagost i dobročinstvo!” (Muslim)

Rekao je Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu: “Plemenitost smo našli u bogobojaznosti, bogatstvo u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu u skromnosti i blagosti!” 
                                         
Imam Hasan El-Basri je kazao: “Znanje je bolje od nasljedstva, odgoj je najčistiji obraz, pobožnost je najsigurnija opskrba, ibadet je najbolja zarada, razum je najbolji vodič, lijepo ponašanje je najbolji drug, blagost je najbolji pomoćnik, zadovoljstvo je najveće bogatstvo, Allahova pomoć je najbolja pomoć, a sjećanje na smrt je najbolji govornik.” 

Prihvatio je islam Tufejl ibn Amr Ed-Devsi, pa zatraži dozvolu od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se vrati svome plemenu i pozove ga u islam. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu dozvoli, ali se oni ne odazvaše na Tufejlov poziv, pa se on vrati Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i reče: “Devs se ogriješio i odbio pa moli protiv njih!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se okrenu prema Kibli i podiže ruke. Rekoše prisutni: “Biće uništeni!” jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem uči dovu, a njegove dove su kabul. Obrati se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem dovom: “Allahu, uputi Devs i daj da oni prihvate vjeru!” Tufejl se vrati ponovo u pleme i pozva ih po drugi put i oni svi prihvatiše islam.

Jedne noći je Omer ibn Abdulaziz, peti pravedni halifa muslimana obilazio grad da vidi stanje muslimana, a s njim u društvu je bio pratilac. Uđoše u džamiju u kojoj je bilo mračno, pa Omer zape za nogu čovjeka koji je spavao, a ovaj podiže glavu i reče: “Jesi li ti lud?” Omer reče: “Nisam!” Pratilac pođe da udari čovjeka, a Omer mu reče: “Ne diraj ga! Pitao me jesam li lud, pa sam mu odgovorio da nisam!” Blagost halife Omera je pretekla njegovu srdžbu i vlast.

Poznati ashab El-Ahnef ibn Kajs je bio veoma blag i uziman je kao primjer blagosti tako da bi za nekog posebno blagog kazali: “Blaži je od Ahnefa!” Pripovijeda se da ga je neki čovjek verbalno napadao, a Ahnef je šutio i išao putem. Ovaj je nastavio idući za njim napadajući ga, a Ahnef je šutio i išao dok nije došao do kvarta u kojem je živio, gdje zastade i reče: “Ako ima još nešto u tvojoj duši da nisi rekao, kaži prije nego što te čuju moje komšije pa ti uzvrate (napadnu te)!” Jedna grupa ljudi poslala je provokatora kod El-Ahnefa, koji mu je cijelo jutro ružno govorio. Kada se primaklo vrijeme ručka, El-Ahnef reče: “Ručak je gotov, pa hajde, ako možeš, da ručamo!” Čovjek se postidi i ode.

Braćo i sestre, budimo od onih koji su blagi prema: sebi, roditeljima, suprugama, djeci, braći, sestrama, rodbini, komšijama i općenito ljudima koji zaslužuju našu blagost, budimo blagi i prema biljnom i životinjskom svijetu i onda se nadajmo Allahovoj, subhanehu ve te'ala, milosti na Dan kada će nam ona biti najpotrebnija.

Izvršavajmo sve naše obaveze, natječimo se u dobru i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će nam koristiti samo dobra djela!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas učini od onih koji su blagi, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti i da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca! Molim Ga da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u Džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin!   

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.