Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Reci: “Ako su vam: očevi vaši, sinovi vaši, braća vaša, žene vaše, rod vaš, imanja vaša koja ste stekli, trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese! A Allah griješnicima neće ukazati na pravi put!“”(Et-Tewbe 24.)

Ljubav prema Allahu, subhanehu ve te'ala, te ljubav prema Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao i džihad na Allahovu, subhanehu ve te'ala, putu, vjernicima moraju biti preči od svega drugog, kao što stoji u  citiranom 24. ajetu Sure  Et-Tewbe.
 
Braćo i sestre, ako nam je draže osmoro, pomenuto u citiranom ajetu: roditelji, djeca, braća, supruge, rodbina, imanja, trgovačka roba i kuće; na nama je da sačekamo Allahovu, subhanehu ve te'ala, odredbu?!

Ako bi ja i ti brate i sestro, upitali sebe ko nam je na prvom mjestu, dobili bi mnogi od nas poražavajući odgovor koji podrazumijeva, iščekivanje Allahove, dželle še’nuhu, odredbe, jer smo naše živote uredili, ne prema Kur'anu i sunnetu, nego prema svojim prohtjevima i željama.

Dokle ćemo biti sluge sebi i svojim strastima, na račun robovanja Allahu, subhanehu ve te’ela?

Kada ćemo svoje prioritete poredati onako, kako to od nas traži ovaj Kur'anski ajet ili ćemo i dalje biti robovi dunjaluka?

Vjernicima je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, preči od njih samih sebi, kao što stoji u 6. ajetu Sure Al-Ahzab: “Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi…
 
Islam je vjera sredine i on smješta ljudski život u jednu normalnu putanju. Islam ne zapostavlja dunjaluk na račun ahireta, niti obrnuto. U islamu se znaju prioriteti i ne smije se šteta činiti, na račun drugog. Zbog toga je obaveza svakog muslimana da ukazuje na istinu i da u svemu nađe mjeru.

Islam nije vjera, koja je smještena samo u džamije i oni koji tako smatraju, imaju pogrešno razumijevanje islama, jer je on toliko snažan i velik, da se ne može smjestiti na uzak prostor i on obuhvata kompletan ljudski život, na obadva svijeta.

On mora da obuhvati širu i užu zajednicu i on nije opterećenje za one koji ga ispravno razumiju. Islam nadilazi sve to i pruža mogućnost čovjeku da bude čovjek i da osigura svoje pravo, ali i pravo drugih. Zbog toga budimo dosljedni nosioci islama i ukazujmo drugima na istinu, jer je to naša obaveza. Ukazujmo na to riječju i djelom i budimo ponosni što nas je Milostivi Gospodar počastio islamom u vrijeme kada čovječanstvo pati od mnogobrojnih zala.

Ljubav prema Muhammedu, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mora da bude veća i od ljubavi prema samom sebi, kao što stoji u slijedećoj predaji

Prenosi Abdullah ibn Hišam: “Bili smo kod Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je uzeo za ruku Omera bin Hattaba, pa mu je Omer rekao: “Allahov Poslaniče, draži si mi od svega, sem od mene samoga.” Pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ne, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, sve dok ti ne budem draži od samog sebe!” Pa mu je Omer, radijallahu ‘anhu, rekao: “Sada si mi draži od samog mene!” Pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Sada, Omere!” (Buharija)

U drugoj predaji stoji:
 
Prenosi Enes, radijallahu ‘anhu, da je jedan čovjek pitao Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Kada će Sudnji dan, o Allahov Poslaniče?” Rekao je (Poslanik): “Šta si za njega pripremio?” Rekao je: “Nisam pripremio, niti mnogo namaza, niti posta, niti sadake, ali ja volim Allaha i Poslanika.” Rekao je (Poslanik): “Ti ćeš biti sa onima koje voliš.” (Buharija)

Slast imana neće okusiti oni koji ne budu posjedovali troje, o čemu govori slijedeći hadis:

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallhu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga budu tri svojstva, osjetiće slast imana: Da mu Allah i Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, budu draži od svega mimo njih, da voli nekoga samo u Allahovo ime i da mrzi povratak u nevjerstvo, kao što mu je odvratno da bude bačen u vatru!” (Buharija)

Zapitajmo se, da li posjedujemo troje pomenuto u hadisu, te da li u nama ima slasti imana ili islam poimamo kao dio naše tradicije i ponekad sredstvo kojim se vješto koristimo ili plašt iza kojeg se krijemo!?
 
Obaveza je vjernika da na Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, donose salavat, jer salavat na njega donose, Allah i meleki. Nakon spominjanja Poslanikova, sallallahu ‘alejhi ve sellem, imena, na nama je da donesemo salavat na njega.

Allah, dželle še’nuhu, u 56. ajetu Sure Al-Ahzab kaže:

“Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavat na njega i šaljite mu selam!
 
A u hadisu koji bilježi imam Muslim stoji:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese jedan salavat, na njega Allah donese deset salavata.” (Muslim)

Ko od nas ne želi da na njega njegov Gospodar donese deset salavata, za salavat koji donosimo na našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?

Zato se natječimo u donošenju salavata na Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost čovječanstvu? 

Braćo i sestre, volimo našeg Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, istinskom ljubavlju i natječimo se u slijeđenju njegova sunneta!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da nas učini od onih koji se samo Njega boje i Njemu robuju, da nam podari iskrenu ljubav prema Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sekkem, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.