Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Svi ljudi vode porijeklo od Adema, alejhis-selam, kao što kaže Allah u Svojoj Knjizi:

”O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao…” (An-Nisa’, 1.).

Svi potomci Adema, alejhis-selam, skloni su griješenju, a najbolji grješnici su oni koji se mnogo kaju.

Svi mi upadamo u grijeh, neko manje, neko više, radeći ono što su zabranili Allah i Njegov Poslanik, alejhis-selam, i ostavljajući ono što su naredili Allah i Njegov Poslanik alejhis-selam. Međutim pravi vjernici, koji se boje Allaha, odmah se pokaju nakon što počine neki od grijeha.

Kaže Allah: ” I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine; i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.” (Ali Imran, 133-135.)

Neki od načina da se zaštitimo od grijeha:
 
Ne potcjenjivati grijehe:

Abdullah b. Mes'ud je rekao: ”Vjernik posmatra grijehe kao veliko brdo, koje se svakog momenta na njega može srušiti, te ga na taj način upropastiti, dok dvoličnjak gleda na grijehe kao na mušicu koja mu je sletjela na nos, pa on mahne rukom da je otjera (za njega su grijesi kao mala mušica).” (Buharija)

Obraćajući se tabiinima, Enes b. Malik rekao je sljedeće: ”Zaista vi radite neka djela i smatrate ih u vašim očima manjim i tanjim od dlake, a mi smo ih za vrijeme Allahovog Poslanika, alejhis-selam, smatrali upropaštavajućim grijesima.” (Buharija)

Pitam se šta bi rekao Enes b. Malik kada bi vidio nas i stanje u kojem se nalazimo?

Pjesnik Mu'atez je rekao:

”Ostavi velike i male grijehe, to je bogobojaznost.
Čuvaj se kao onaj koji trnjem hodi bojeći se da ga ne ubode.
I ne potcjenjuj male grijehe, jer su i najveća brda sačinjena od kamenčića.”
 
Ne pričati o počinjenom grijehu:

Od Salima b. Abdullaha prenosi se da je čuo Ebu Hurejru, a on je čuo Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: ”Svim ljudima iz mog ummeta, bit će oprošteni grijesi, osim onih koji pričaju o svojim grijesima, koji u toku noći počine neki od grijeha, a kada osvanu, ljudima govore: ‘Počinili smo to i to.’ Allah ih je sakrio, a kada osvanu sa sebe skidaju zastor kojim ih je Allah prekrio.” (Buharija i Muslim)
 
Ostavljanje svega što vodi ka grijehu:

Svaki čovjek koji želi da napusti grijehe, treba prekinuti sve puteve koji vode ka dotičnom grijehu.
 
Uvijek nakon lošeg djela uraditi dobro djelo koje će ga izbrisati:

Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Boj se Allaha gdje god da si, nakon lošeg djela uradi dobro koje će ga izbrisati i sa ljudima se ophodi na najljepši način.” (Tirmizi)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Allahovog Poslanika, alejhis-selam, da je rekao: ”Šta mislite da pored vaših kuća teku rijeke u kojima se vi kupate pet puta dnevno, da li bi na vašim tijelima ostalo išta od nečistoće?” Asabi su rekli ne, a tada je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Primjer tome je pet dnevnih namaza, njima Allah briše grije počinjene između njih.” (Buharija i Muslim)

Ovdje se misli na male grijehe, jer onaj ko počini neki od velikih grijeha, za taj grijh mora učiniti iskreno pokajanje Allahu (tevbu).
 
Iskreno pokajanje:

Onaj ko se pokaje zbog svojih grijeha, jednak je onome koji nema grijeha. Kaže Allah: ”O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Allah preko ružnih postupaka vaših prešao…” (Tahrim, 8.)
 
Stalno donošenje istigfara riječima Estagfirullahe ve etubu ilejhi:

Donošenje istigfara bila je praksa svih poslanika, alejhimu-selam, svi su od Allaha oprost tražili, iako su bili poslanici. Nuh, alejhis-selam, je govorio: ”Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj!” (Nuh, 28.)

Musa, alejhis-selam, je govorio: ”Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše.” (Al-A'raf, 155.)

Ibrahim, alejhis-selam, je upućivao sljedeću dovu: ”Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Dan kad se bude polagao račun!” (Ibrahim, 41.)
 
I naš Poslanik, alejhis-selam, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.” (Buharija)

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ”Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, alejhis-selam, kaže više od 100 puta ‘Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim’ (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).” (Ebu Davud)
 
Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i  osvijetli srca naša! Amin!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.