Taoci

Nezadovoljni bh. radnici počet će uzimati taoce?

TaociDva­de­se­tak gnje­vnih za­po­sle­ni­ka u tvor­ni­ci ame­ri­čke mul­ti­na­ci­onal­ne kom­pa­ni­je 3M, u sre­diš­njoj Fran­cus­koj, uze­li su iz­vršnog di­re­kto­ra kom­pa­ni­je za Fran­cis­ku kao ta­oca.

Ra­zlog je bi­lo tra­že­nje ne­kog dru­gog ri­je­še­nja za sma­nje­nje tro­ško­va osim kre­sa­nja bro­ja ra­dnih mjes­ta za po­lo­vi­nu. Ra­dni­ci je­dne fir­me u Ame­ri­ci su svog di­re­kto­ra za­tvo­ri­li u ta­ksi vo­zi­lo i ni­su mu da­li da iza­đe dok im ni­je po­nu­dio ne­ko pris­toj­no ri­je­še­nje za nji­ho­ve zah­tje­ve.

 

U no­vem­bru pro­šle go­di­ne, ki­nes­ki ra­dni­ci na Ka­ri­bi­ma kao ta­oce su uze­li di­re­kto­re kom­pa­ni­je za ko­ju su ra­di­li, piše San.Bor­ba za pra­va ra­dni­ka ne­ma ogra­ni­če­nja, pa u akci­ja­ma sin­di­ka­ta ši­rom svi­je­ta do izra­za do­la­zi ono da cilj oprav­da­va sred­stva.

Da ni kod nas si­tu­aci­ja ni­je dru­ga­či­ja, pot­vrđu­ju ne­ki od bh. sin­di­kal­nih li­de­ra. Ismet Baj­ra­mo­vić, pred­sje­dnik Sin­di­ka­ta me­ta­la­ca FBiH mi­sli da je sve mo­gu­će ka­da je sin­di­kal­na bor­ba u pi­ta­nju.

– U bor­bi za pra­va ra­dni­ka je sve do­zvo­lje­no, pa za­što ne i ta­kva “ta­la­čka kri­za” . Mi­slim da se to već de­ša­va­lo i da je kod nas bi­lo ta­kvih izo­lo­va­nih slu­ča­je­va, iako je kod nas si­tu­aci­ja dos­ta dru­ga­či­ja ne­go u Fran­cus­koj u ko­joj Sin­di­kat ko­ris­ti sva mo­gu­ća pra­va, a i njhov Za­kon im ide na ru­ku. Bo­lji­tak ra­dni­ka je na prvom mjes­tu, a na­ši sin­di­ka­ti su na­uči­li iz pro­šlog sis­te­ma da ne tre­ba bi­ti pre­vi­še pris­to­jan i da je ne­ka­da, ka­da svi pre­go­vo­ri pro­pa­dnu, pri­mje­na ova­kvih me­to­da i si­le je­di­no što pre­os­ta­je – ka­že Baj­ra­mo­vić.

Nje­go­va ko­le­gi­ca, pred­sje­dni­ca Sin­di­ka­ta ra­dni­ka RS Ran­ka Mi­šić, u po­tpu­nos­ti dje­li nje­go­vo miš­lje­nje.

– Sva sred­stva da bi se izbo­ri­li za pra­va ra­dni­ka tre­ba ko­ris­ti­ti i sva su do­zvo­lje­na. I kod nas ima ta­kvih slu­ča­je­va, a naj­svje­ži­ji pri­mjer su ra­dni­ci Ro­bne ku­će “Bos­ka” iz Ba­nja lu­ke. Po­sli­je svih uza­lu­dnih po­ku­ša­ja da se do­đe do ne­kog nor­mal­nog rje­še­nja, ra­dni­ci su ne­da­vno u fir­mu za­tvo­ri­li di­re­kto­ra i pred­sje­dni­ka Upra­vnog odbo­ra, dok ovi ni­su po­nu­di­li dvi­je mo­gu­ćnos­ti za ri­je­ša­va­nje si­tu­aci­je. Pre­ma na­šim is­kus­tvi­ma, u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma se na kra­ju ipak do­đe do, za ra­dni­ke , pri­hva­tlji­vog rje­še­nja – re­kla je za  list San Mi­šić.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.