Džuma…

Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

„Kada te upitaju o Meni Moji robovi, ti im reci da sam Ja blizu, uslišavam dovu onoga koji moli, kada Me zamoli, pa nek se i oni Meni odazovu i nek Me vjeruju, ne bi li bili na pravom putu!” (El-Bekare: 186)

 

Braćo i sestre u islamu! Hutbu sam naslovio sa “Dova – ibadet mu'mina”.

Dova je braćo i sestre moramo priznati, nepoznanica velikog broja nas, a veoma nam je potrebna. Dova je naš snažan oslonac, pogotovo ako imamo na umu da se dova onih kojima je učinjeno nasilje ne odbija, a nama Bošnjacima je učinjena velika nepravda i nad nama je počinjen strašan zločin i nasilje.

Zato, ne škrtarimo sa našim dovama, a naš Gospodar Kojem upućujemo dove je Svemoćan i On nas neće ostaviti uskraćenim i poniženim!
 
U mnogim Kur'anskim ajetima, u različitim kontekstima, se spominje dova, a kada se ima u vidu kao što Kur'an kaže, da je „čovjek stvoren slabim”, onda mu je dova i te kako potrebna i to iskrena dova, kojom se obraća svome Gospodaru i samo od Njega pomoć traži.
 
Riječ dova je arapskog porijekla i nastala je od riječi du’a, što u prijevodu na bosanski jezik znači: zov, poziv, dozivanje, prizivanje, molitva, moljenje, molba…

Kur'an u sebi sadrži mnogo dova, a prva Kur’anska Sura, El-Fatiha i posljednje dvije Kur'anske sure su dove, tako da Kur'an započinje i završava se dovom.
 
Kaže Allah, dž.š., u 186. ajetu Sure El-Bekare:   

„Kada te upitaju o Meni Moji robovi, ti im reci da sam Ja blizu, uslišavam dovu onoga koji moli, kada Me zamoli, pa nek se i oni Meni odazovu i nek Me vjeruju, ne bi li bili na pravom putu!” (El-Bekare: 186)
 
Allah, dž.š., je kako stoji u citiranom ajetu blizu Svojih robova i On se odaziva na njihove dove, a mi kao Njegova stvorenja smo dužni da poslušamo Njegov poziv i da Ga čvrsto vjerujemo.

Kur'an spominje i dove poslanika, kao što su: Nuh, a.s., Ibrahim, a.s., Zekerijja, a.s., Junus, a.s., Idris, a.s., Jakub, a.s., Jusuf,.a.s, i Muhammed, s.a.v.s..
 
Kur’an ne samo da je preporučio dovu putem ukazivanja na Njegove poslanike, koji su Mu mnogo upućivali dove, već je dovu naredio, što potvrđuje 60. ajet Sure Gafir’:

“Gospodar vaš je rekao: „Zovite Me (dovu Mi činite), Ja ću vam se odazvati! Uistinu, oni koji se budu oholili prema robovanju Meni, ući će u džehennem poniženi.” (Gafir, 60)
 
Dove koje upućujemo našem Gospodaru, mogu biti upućene različitim Njegovim imenima, kao što stoji u 110. ajetu Sure El-Isra’:

“Reci: „Zovite: ’Allah’ ili zovite: ’Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša…” (El-Isra’, 110)

Naše dove treba da budu uz iskreno ispovijedanje vjere, kao što stoji u 14. ajetu Sure Gafir:

“Molite se Allahu (dovu mu činite), iskreno Mu ispovijedajući vjeru, pa makar to nevjernicima bilo mrsko!” (Gafir, 14)
 
Kur’an upućuje čovjeka da što viši čini dovu svome Stvoritelju, jer je dova jedan od glavnih oblika obraćanja Njemu. I riječ “salat” (namaz, molitva) u osnovi znači dova.

Kur’an nas podučava da je svrha postojanja čovjeka na ovom prolaznom svijetu spoznaja Allaha, s.w.t., i robovanje isključivo Njemu.
 
Poslanik, s.a.v.s.,. u kratkom hadisu koji bilježi imam Tirmizija definiše dovu riječima:

Prenosi En-Nu'man bin Bešir, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Dova je ibadet!“ (Tirmizija)

Allah, dž.š., dovi daje posebnu počast, kao što stoji u hadisu, koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kod Allaha nema ništa plemenitije od dove!“ (Tirmizija)

Kada je to tako, braćo i sestre, upućujmo Mu iskrene dove!

Mi smo kao vjernici dužni da se samo Allahu, dž.š., obraćamo i da od Njega pomoć tražimo, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada moliš, moli Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha!“ (Tirmizija)

Allah, s.w.t., od svojih iskrenih robova prima dove, koje ne sadrže grijeh, niti kidanje rodbinskih veza. U tom smislu je i hadis koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Svaki musliman, koji zamoli neku želju, u kojoj nema grijeha ni kidanja rodbinskih veza, Allah mu dadne jedno od troga; želji mu odmah udovolji ili mu ostavi za budući svijet ili ga sačuva od sličnog zla. Rekoše: “Onda ćemo mnogo doviti!?” Reče: “Allah može više.” (Ahmed)

Dova, braćo i sestre može promijeniti kader, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed:

Prenosi Sevban, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kader ne mijenja ništa osim dove, dobra djela ne povećava osim dobročinstvo i čovjeku će biti uskraćena opskrba zbog grijeha!“ (Ahmed)

Muslimani kada jedni za druge upućuju dove, Allah, s.w.t., preko svojih meleka im obećava isto, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Muslim:

Prenosi Ebu Ed-Derda’, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema niti jednog muslimana koji moli u odsustvu za svoga brata, a da melek zadužen za njega ne kaže: “I tebi isto tako!” (Muslim)

Trojici će dova biti primljena, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a.a, da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Trojici se dova ne odbija: postaču dok se ne omrsi, pravednom vladaru i mazlumu (osobi kojoj se čini nepravda). Nju Allah uzdiže iznad oblaka i kaže Gospodar: “Tako mi Moje veličine, pomoći ću ti makar malo pričekao!” (Tirmizija)

Kada imamo na umu ove riječi Poslanika, s.a.v.s., posebno smo dužni da se iskreno obraćamo svome Gospodaru, u dovama koje izbijaju iz naših duša.
 
Braćo i sestre, budimo od onih koji upućuju iskrene dove Allahu, s.w.t., i pripremajmo se za Dan polaganja računa!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji uče iskrene dove, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih časnim pripadnicima ummeta, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
 
(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.