Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El Maida 3.)

 

 

 

 

Generacija pobožnjaka koji žive na dunjaluku sa srcima stanovnika Ahireta, i žive na zemlji a njihova srca žude za Allahovim Aršom gdje će biti sedmorica koje će Allah smjestiti u svoj hlad onog dana kada drugog hlada osim Njegovog neće biti.

Allahovim užetom povezuju svoja davanja i Njegovim svjetlom osvjetljavaju svoje korake i ljubavlju prema Njemu ispunjavaju svoja srca i spominjanjem Njega vlaže svoje jezike, i pokornošću prema Njemu upošljavaju svoje organe.  Oni su sa Allahom i Njegovi su. On ih je stvorio i Njemu se vraćaju. Traže utočište od Allaha, i Njemu se obraćaju. Traže pomoć od Allaha i kod Allaha im je utočište, i u svijetlu Njegove knjige je njihova akcija i mirovanje.

Vole u ime Allaha i mrze u ime Njega, i uspostavljaju veze u ime Allaha i prekidaju ih u ime Njega. Daju u ime Allaha i prestaju to činiti u ime Njega. Žive u miru radi Allaha i ratuju radi Njega. Allah im je početak i On im je cilj: “On je prvi i posljednji.“(El Hadid 55)

Ono što ih najviše odlikuje nad drugima jeste da su oni „iskreni“, Allahu iskreno ispovjedaju vjeru kao što ih je Allah učinio iskrenim za svoju vjeru. Uvjereni su da je dunjaluk stvoren za njih, a što se tiče njih stvoreni su radi obožavanja Jedinog Allaha.

Pa nije čudo da pred očima stalno imaju riječi svoga Gospodara: “ Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika.“ (El Enam 162-163)

Pa kada se raziđu ciljevi ljudi na dunjaluku: npr. pohlepa za imetkom, opčinjenost slavom, zaljubljenost u moć, zaluđenost ženama, zanesenost čašom i pretenzija na vlast-takvi ljudi ne žele slavu na zemlji, niti nered, ne priželjkuju moć niti imetak, ne idu za svojim strastima i slavom.

Mole svoga Gospodara da ne učini dunjaluk njihovom najvećom brigom, niti ciljem njihovog znanja. Tako, ako im dođe dunjaluk, stave ga u svoje ruke i ne unose ga u srce. Prihvatili su ga kao sredstvo a ne kao cilj. Njihova briga je Ahiret, a njihov cilj Allahovo zadovoljstvo. Sve osim Allaha i Dženneta je obmana i sve što je na zemlji je zemlja!

U njihova srca se umiješala radost tewhida (Allahove jednoće), pa ne žele drugog Gospodara osim Allaha, i ne priželjkuju drugog suca osim Allaha, i ne uzimaju drugog zaštitinika osim Allaha.

Porazbijali su sve idole iz svoga života i oslobodili su se od svih lažnih božanstava i neće ponovo pregibati svoja leđa osim klanjajući se Allahu, ako što se njihovi umovi i srca ne pregibaju osim Allahovoj riječi. Oni su razumjeli značenje svoje molbe Gospodaru: “ Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo“, pa se neće vratiti obožavanju nekog drugog osim Allaha, niti tražiti pomoć od nikoga drugoga osim Njega.

Oslobodili su se obožavanja sebe i svojih strasti, a najgore božanstvo obožavano na zemlji jeste – strast. Kao što su se oslobodili obožavanja svega drugoga osim Allaha, ne obožavaju kipove, niti iluzije, niti strasti, niti osobe, niti prirodu, niti kumire bilo kako da im je ime, adresa i oblik.

Zapamtili su od Allahovih poslanika svoj poziv čovječanstvu: “Allahu se klanjajte i kumira se klonite.“ (En Nahl 36) Oni jasno razlikuju pravi put od zablude, pa su odbacili šejtana i povjerovali u Allaha, i uhvatili se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti.

Ko zapita o njihovom državljanstvu ili porijeklu ili identitetu oni su „muslimani“. Ne po imenu i prezimenu, niti uslijed nasljedstva ili sredine, već po proučavanju, dokazu, osjećaju i oblikovanju.

Oni vjeruju u Islam sa osvjedočenjem i svjesno odbacuju džahilijet i pozivaju Allahu imajući jasne dokaze i svjesno ne vjeruju u šejtana.

Ne žele drugu vjeru osim Islama i ne zadovoljavaju se drugim programom osim Šerijata i ne prihvataju drugi ustav osim Kur'ana.

A kako da ne budu njime zadovoljni kada je Allah zadovoljan da ga prihvate i njime je upotpunio Svoju blagodat prema njima: “Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El Maida 3)

„A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.“ (Ali Imran 85)

„Kada se vjernici Allahu i poslaniku Njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: “Slušamo i pokoravamo se.“ (En Nur 51), a kada se pozovu da im Tagut presudi, a sve osim Allaha i Poslanika Njegova je tagut, kažu: “Odbijamo i ne pokoravamo se!“

Odbijaju podaništvo Zapadu i Istoku skupa. Njihovo svjetlo je uzeto od blagoslovljenog drveta: “I istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kada ga vatra ne dotakne, sama svjetlost nad svjetlošću.“ (En Nur 35)

Ne prihvataju mračnjaštvo komunizma ni nasilje kapitalizma, i ne pripadaju niti lijevima ni desnima. Njihovo mjesto je uvijek u centru. Njihovo stajalište je sredina između različitih strana. Ne rade u korist osobe ili klase ili partije ili sistema, već rade za Islam i samo Islam.

Lojalni su cijelom islamskom ummetu-samo njemu i nikom drugom. Oni su njegov dio i njemu pripadaju, sa njime su i njegovi ostaju: “Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Njegova Poslanika i vjernike-pa, Allahova strana će svakako pobjediti.“ (El Maida 56)

Ne pripadaju nikome osim Milostivom, i ne ponose se ničim osim imanom i nisu zadovoljni sa ničim osim sa Kur'anom i ne hvale se ničim osim Islamom. Njihov moto su riječi pjesnika:

“Moj otac je Islam i nemam oca osim njega.”

Dr. Jusuf Qardawi

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.