Džuma…

Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allah ti ništa neće uskratiti, a da ti umjesto toga ne podari još bolje, ako sve to strpljivo podneseš i nadaš se Njegovoj nagradi. Dokaz za to jeste hadis:Kome uzmem voljenu osobu, pa on to strpljivo podnese, u zamjenu ću mu pokloniti Džennet. Kome uzmem sina, pa to strpljivo prihvati, imat će kuću u vječnosti.”

 

To je samo jedan mali primjer zahvalnosti koju mu Bog ukazuje zbog žrtve koju je podnio.

Ne očajava zbog neke nevolje, jer Onaj Koji ju je odredio posjeduje sve nagrade, Džennet i naknadu za pretrpljenu bol.

Allahovi štićenici koji su iskušavani i koji su pretrpjeli brojne nevolje bit će pozdravljani u Firdevsu:

“Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište.” (Er-Ra'd, 24.)

Trebali bismo misliti o naknadi koju nam Allah daruje zbog nevolje i o dobru koje poslije nje dolazi.

“Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!” (El-Bekare, 157.)

Život na dunjaluku je kratak, njegovo je bogatstvo malo. Ahiret je bolji i vječan je. Stoga, onaj koga ovdje zadesi nevolja tamo će dobiti naknadu. Ko se na ovom svijetu trudi i umara tamo će se odmarati.

No, onima koji su se vezali za dunjaluk i koji su svoja srca njemu predali najteže pada činjenica da je njihova sreća kratkog vijeka i da će prestati.

Upravo to narušava njihov spokoj na dunjaluku. Oni samo ovaj život žele, pa su im sve nevolje u njemu tako velike i teške. Oni samo gledaju ispred sebe, i vide samo trošni i prolazni dunjaluk.

O vi koji ste u nevolje zapali, znajte da nećete svoju nagradu propustiti.

Allah vam poruku punu blagosti, dobrote i nagrade šalje. Svako koga snađe neka poteškoća treba poslušati ajet u kojem Uzvišeni kaže:

“I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja.” (El-Hadid, 13.)

Ono što je kod Allaha bolje je, vječnije i uzvišenije.

VJERA, TO JE ŽIVOT!

Najveći nesretnici jesu oni koji su propustili blago i bogatstvo čvrstog imana (vjerovanja). Oni zauvijek žive u tjeskobi, nemiru, bijesu i poniženju.

“A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.” (Ta-Ha, 124.)

Samo vjerovanje u Allaha, Gospodara svjetova, čini dušu sretnom, čisti je, uveseljava i iz nje briše brigu, tugu i nemir. Život ima dobar okus jedino uz vjeru.

Za bezbožnike i nevjernike jedini spas od tjeskobnog i mučnog života predstavlja samoubistvo. Kako li je samo jadan život bez vjere!

Kako li strašno, vječno prokletstvo čeka one koji na Zemlji skrenu s Allahova puta.

“…i da Mi srca njihova i oči njihove nećemo zapečatiti, i da neće vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih nećemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni!” (El-En'am, 110.)

Zaista je došlo vrijeme da se ljudi istinski uvjere i da povjeruju da nema boga osim Allaha.

Naime, toliko smo iskustva stekli, toliko je stoljeća prošlo koja nam govore da je nevjerovanje laž, idolatrija prokletstvo, a da su poslanici istinu kazivali, i, konačno, da je Allah istina, Vladar svega. Samo On zahvalu zaslužuje i samo On sve može.

Samo s imanom bit ćeš sretan i spokojan bilo da si jak ili nemoćan, bilo da je hladno ili toplo.

“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97.)

Pod izrazom “lijep život” koji se spominje u navedenom ajetu misli se na spokoj duše onih koji čekaju sastanak s Gospodarom, na postojanost njihove ljubavi prema Stvoritelju, čistoću njihovog bića od zla i štetnosti, njihovu smirenost u teškim situacijama, pomirenje sa sudbinom i zadovoljstvo njime jer su oni zadovoljni da im Allah bude gospodar, islam vjera, a poslanik i vjerovjesnik Muhammed, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Nježnost je ukras svemu. Ona sve brige otklanja. Blag način razgovora, iskren osmijeh kada je teško i lijepa riječ, sve su ovo prefinjenosti i odmor sretnih.

To su i osobine vjernika koji je poput pčele. Ona se hrani lijepim, proizvodi lijepo i kada sleti na neki cvijet, ne uništava ga, jer Allah blagodari one koji su blagi i nježni, a ne one koji su grubi i nasilni.

Tako postoje ljudi zbog čije pojave srca zatrepere, duše se ushite i pogledi se raznježe, jer su takvi ljudi među nama omiljeni. Njihove riječi drage su nam bilo da nam oni što daju ili uzimaju, bilo da prodaju ili kupuju, dolaze ili odlaze.

Stjecanje prijatelja jeste, uistinu, umijeće koje poznaju plemeniti ljudi i dobročinitelji. Njih uvijek okružuju skupine prijatelja. Ako su prisutni u društvu, osjeća se veselje i radost. Ako su odsutni, prijatelji za njih pitaju i uče dove.

Ovi sretnici imaju etičko načelo koje glasi:

“Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.” (El-Fussilet, 34.)

Pred njihovim toplim emocijama, iskrenom dobrotom i velikodušnim praštanjem topi se mržnja. Loše zaboravljaju, dobročinstvo pamte. Pogrdne i ružne riječi ne primaju k srcu, već puštaju da se njihov eho bespovratno izgubi u daljini. Ljudi su od njih sigurni i mirni.

” Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Vjernik je onaj od koga je sigurna imovina i život drugih ljudi.” (Hadis)

“Allah mi je naredio da budem dobar s onima koji me izbjegavaju, da praštam onome ko mi nepravdu učini i da udijelim onome ko meni ne daje.” (Hadis)

“Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskodici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.” (Alu Imran, 134.)

Šejh Aid el-Karni

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.