PRIJAVA KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) i člana 7. Zakona o organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13) Popisna komisija grada PRIJEDOR objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE GRADA

PRIJEDOR

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija grada PRIJEDOR poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova gradskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području grada  PRIJEDOR.

Zainteresovani kandidati za gradske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi ZGRADA STANICE JAVNE BEZBJEDNOSTI PRIJEDOR – ULAZ DO MUZEJA.

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.7. do 31. 7. 2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Gradske popisne komisije.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu gradskog instruktora ili popisivača.

GRADSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za gradskog instruktora treba da ispunjava:

–     da je državljanin BIH;

–     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

–     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

–     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

–     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove gradskog instruktora;

–     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

–     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 6. do 10. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu gradskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Uvjeti koje kandidat za popisivača treba da ispunjava:

–     da je državljanin BIH;

–     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

–     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

–     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

–     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove popisivača;

–     da ima čitak rukopis;

–     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

–     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE GRADA

Rade Aleksić, s.r.

PREDSJEDAVAJUČI SKUPŠTINE GRADA

Sead Jakupović, s.r.

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.