Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Ljubav prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre proizilazi iz ljubavi prema Allahu, dželle še'nuhu, i ona je naša obaveza, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov miljenik i dostavljač Kur'ana, koji je uputa cijelom čovječanstvu. Prema tome, ko voli Allaha, subhanehu ve te'ala, on voli i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ono sa čime je on došao i slijedi njegov sunnet. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji, najpobožniji, najskrušeniji, najkompletniji i najodabraniji čovjek i Poslanik. On je najbolje stvorenje i on nam želi dobro i sreću, na obadva svijeta, a duša u osnovi teži dobru.

 

Allah, subhanehu ve te’ala, je vjernike počastio time što je poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u 164. ajetu Sure Alu Imran:  

 

Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kada im je jednog između njih kao Poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.

 

Velika je blagodat, na nas braćo i sestre što smo pripadnici ummeta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i što idemo jasnim putevima islama i što će se on, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati za nas na Sudnjem danu. Zbog toga nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preči i od nas samih sebi.

 

Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, se ogleda u slijeđenju njegova sunneta, a zlatna generacija ashaba nije postavljala pitanja i potpitanja na ono što je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, tražio od njih ili što im je zabranjivao, jer su bili uvjereni da وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى“on ne govori iz svoga hira” (Suretu En-Nedžm, 3.) i sve što je govorio on je na najljepši način primjenjivao u svome svakodnevnom životu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ih je upozorio da je postavljanje mnogobrojnih pitanja od strane naroda kojima su dolazili poslanici prije njega bilo uzrokom njihovog dalaleta i grijeha.

 

Ljubav prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, mora da bude veća i od ljubavi prema samom sebi, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Buharija:

 

Prenosi Abdullah ibn Hišam, radijallahu anhu: “Bili smo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je uzeo za ruku Omera ibn El-Hattaba, pa mu Omer reče: “Allahov Poslaniče, draži si mi od svega, sem od mene samoga sebi!” Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ne, takomiOnogau Čijojjerucimoj život, svedoktinebudemdražiodsamogsebe!” Pa mu je Omer rekao: “Sada si mi tako mi Allaha draži od mene samoga sebi!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:Sada, Omere!” (Buharija)

 

Čvrstina i iskrenost imana su uslovljeni ljubavlju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija:

 

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Niko od vas neće biti pravi mu'min, dok mu ne budem draži od djece, roditelja i svih ljudi!“ (Buharija)

 

Slast imana neće osjetiti oni koji ne budu posjedovali troje, o čemu govori hadis koji bilježi imam Buharija:

 

Prenosi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga budu tri svojstva, osjetiće slast imana: Da mu Allah i Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem), budu draži od svega mimo njih, da voli nekoga samo u Allahovo ime i da mrzi povratak u nevjerstvo, kao što mu je odvratno da bude bačen u vatru!” (Buharija)

 

Zapitajmo se  braćo i sestre da li posjedujemo troje pomenuto u hadisu, te da li u nama ima slasti imana ili islam doživljavamo kao dio naše tradicije, sredstvo kojim se vješto koristimo i plašt iza kojeg se krijemo!? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Allahov, subhanehu ve te'ala, Miljenik, onaj koji poziva Allahu, čvrsta veza na putu prema Stvoritelju, opominjač, donosilac radosnih vijesti, onaj koji ljudima ukazuje na spas, tumač Kur'ana, onaj koji uspostavlja Allahov, dželle še'nuhu, Zakon, predvodnik poslanika, najbolji poslanik, naš predvodnik, zagovarač, poslanik čovječanstvu, spas i mir. Njemu je Allah, subhanehu ve te'ala, mimo drugih ljudi dao pravo šefa'ata (zagovaranja, zauzimanja), dao mu je Kevser (Izvor u džennetu) i na njega donose salavat Allah, dželle še'nuhu,i meleki, kao što stoji u 56. ajetu Sure Al-Ahzab:

 

Allah i meleki Njegovi donose salavat (blagoslov) na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi na njega salavat i šaljite mu selam!

 

U predaji koju bilježi imam Muslim, stoji:

 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na mene donese salavat, Allah na njega donosi deset salavata!” (Muslim)

 

Zato donosimo što više salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer će svaki put na nas salavat deset puta donijeti Allah, subhanehu ve te'ala, a velika je to blagodat i zaštita za iskrenog mu'mina!

 

Ljubav prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, se iskazuje sa: njegovim uvažavanjem, donošenjem salavata, slijeđenjem njegova sunneta i pomaganjem njegove vjere; jednom riječju da ga volimo i slijedimo, kao što su ga voljeli i slijedili njegovi plemeniti ashabi i dobre generacije muslimana poslije njih.

 

Braćo i sestre, budimo istinski sljedbenici sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i natječimo se u dobru!

 

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji istinski vole Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijede njegov sunnet, da našu djecu učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da se smiluje našim roditeljima i našim dobrim precima, da nam bude milostiv na Sudnjem danu, oprosti nam grijehe, sakrije sramote i ukabuli dobra djela i da nas u džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.