Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, govoreći o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u 4. ajetu Sure El-Kalem:

Ti si (Poslaniče) uistinu najboljeg morala!

A u 21. ajetu Sure Al-Ahzab, stoji:

 

Vi u Allahovom Poslaniku imate lijep uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često spominje Allaha.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najljepšeg ahlaka i on je naš najbolji uzor u svom od­nosu prema ashabima, komšijama, svojoj porodici, pa i prema neprijateljima.

Kaže Abdullah bin Haris, radijallahu anhu: “Nisam vidio čovjeka da je bio više nasmijan od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!”

Enes bin Malik, radijallahu anhu, kaže: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najšaljivija osoba, kada je bio u društvu sa djecom!”

Kaže Džerir bin Abdullah, radijallahu anhu: “Nije Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo moj glas pred svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmijan!”

Lijep ahlak u ophođenju prema ljudima je svojstvo Allahovih, subhanehu ve te'ala, poslanika i dobrih i iskrenih mu'mina, a on rezultira međusobnom ljubavi, povjerenjem i uvažavanjem, dok loše ponašanje rezultira mržnjom, nepovjerenjem i neprijateljstvom.

Riječ ahlak je množina arapske riječi hulukun i etimološki znači: moral, ćud, narav, priroda, prirodne osobine, karakter, ponašanje, ophođenje…

Imam Kurtubi je definirao ahlak riječima: „Ahlak je skup osobina čovjeka po­moću kojih ostvaruje kontakte sa drugim ljudima, a one mogu biti pohvalne i pokuđene. U pohvalne osobine se ubrajaju: praštanje, blagost, plemenitost, darežljivost, strpljivost, izdržljivost prilikom iskušenja, samilost, ljubaznost, pomoć muhtadžnima (potrebnima) i drugo, a u pokuđene osobine se ubrajaju nji­hove suprotnosti.“

Imam Ibn Mubarak je lijep ahlak opisao riječima: “To je vedrina, nasmijanost i činjenje dobra i suzdržavanje od uznemira­vanja i činjenja zla i neugodnosti drugima.“

Ahlak je braćo i sestre sastavni dio našega imana i on ima posebno mjesto u islamu, a jedna od zadaća islama je izgradnja moralne ličnosti, koja će biti oličenje čiste vjere islama i samim time biti koristan član društva.

Jedna od os­novnih poruka i zadaća islama je izgradnja moral­nih vrijednosti kod ljudi, na što ukazuju i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje bilježi imam Ahmed: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine.“ (Ahmed)

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Džabir bin Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka!“ (Buharija)

 

Pa ko od nas želi da ga voli Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, i da se raduje njegovoj blizini na Sudnjem danu, neka bude što boljeg ahlaka, a ahlak je braćo i sestre krasio naše dobre pretke, koji su bili moralne veličine, sve veći jedni od drugih!

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje Ebu Zerra, radijallahu anhu, riječima:

Prenosi Ebu Zerr El-Gifari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Boj se Allaha, gdje god bio, nakon lošeg djela učini dobro djelo, pa ćeš ga izbrisati i lijepo ophodi sa ljudima!“ (Ahmed)

Lijepim ahlakom se upotpunjuje iman, kao što stoji u hadisu, koji bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najpotpunijeg imana su oni mu'mini koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama!“ (Tirmizija)

Lijep ahlak je ono što će vjerniku posebno koristiti na Sudnjem danu, kada se budu vagala ljudska djela, pa blago onima koji se okite moralom, što potvrđuje predaja koju bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Ed-Derda’, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema ničeg težeg na Mizanu vjernika na Sudnjem danu od lijepog ahlaka.” (Tirmizija)

Lijep ahlak je put ka dostizanju stepena klanjača i postača nafila, žudeći za nagradom Allaha, subhanehu ve te'ala, kao što bilježi imam Ebu Davud:

Prenosi Aiša, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista će čovjek lijepog ahlaka sigurno dostići stepene klanjača i postača.” (Ebu Davud)

Lijep ahlak će biti razlogom ulaska u Džennet, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Tirmizija:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome šta će najviše ljude uvesti u džennet, pa je rekao: „Takvaluk (bogobojaznost) i lijep ahlak.“ (Tirmizija)

El-Fudajl ibn Ajad je rekao: “Ako se budeš družio sa nekim, izaberi čovjeka sa lijepim ahlakom, jer te on poziva samo dobru. Draže mi je da mi saputnik i drug bude griješnik lijepog ahlaka, nego učač Kur'ana koji je besraman. Zaista je griješnik lijepog ahlaka osoba koju u životu vodi razum, nije teret društvu pa ga ljudi vole, a pobožnjak koji nema kod sebe plemenitih osobina i lijepog ahlaka, teret je ljudima pa ga preziru.”

El-Asme'i je jednom prilikom rekao: “Kada se mom djedu Aliji primakla smrt, sakupio je svoju djecu i kazao im slijedeće: „O djeco moja, postupajte lijepo prema ljudima, tako da kada budete odsutni, čeznu da vas ponovo sretnu, a kada umrete, da plaču za vama!“

Ibnu-l-Karijje je rekao: „Budite lijepog ahlaka, jer ako ste kao takvi vladari, ljudi će vas voljeti i podržavati; ako ste srednjeg staleža, tako ćete se uzdići na više stepene, a ako ste siromašni, postaćete neovisni od ljudi!”

Braćo i sestre, budimo od onih koji lijepo ophode sa ljudima, iskreni, skromni, strpljivi, stidljivi, blagi i skloni praštanju! Budimo istinska braća, izvršavajmo sve propisane ibadete, a posebno čuvajmo namaz, jer bez redovnog klanjanja pet propisanih namaza i džume, nema mu'mina, izvršavajmo sve preuzete obaveze u pogledu prava ljudi i institucija, natječimo se u dobru i žudimo za džennetima koji su nam obećani!

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učvrsti na putu islama, da pomogne našoj braći u: Palestini, Čečeniji, Avganistanu, Iraku, Tunisu, Egiptu, Libiji, Jemenu, a posebno Siriji, gdje su posljednju godinu i više naročito ugrožena prava muslimana, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini od onih koji su najljepšeg ahlaka, da nas u našim očima učini malim, a kod Njega, subhanehu ve te'ala, i u očima ljudi velikim, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani džennet, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.