Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i deve da putujete, da se leđima njihovim služite i da se kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da kažete: “Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići, i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!” (Ez-Zuhruf 12. – 14.)

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 18. ajetu Sure En-Nahl, govoreći o Svojim, subhanehu ve te’ala, blagodatima:

“Ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih pobrojati; Allah uistinu prašta i samilostan je.”

A u 34. ajetu Sure Ibrahim stoji:

“I daje vam svega onoga što od Njega tražite i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih pobrojali. Čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan.”

Braćo i sestre, uistinu su mnogobroje Allahove, subhanehu ve te’ala, blagodati kojima smo počašćeni, a mi ih ponekad nismo ni svjesni i samim time nismo ni zahvalni na njima. Naviknuti smo da ih koristimo i to smatramo sasvim normalnim, ne razmišljajući da su te iste blagodati mnogim pojedincima ili grupama uskraćene. Mnogi su ljudi nemarni i nezahvalni na Allahovim, subhanehu we te'ala, blagodatima i tek kada ih zadesi neka nevolja ili neimaština, oni na sav glas od Njega traže pomoć, pa se nakon olakšanja opet zaborave.

Voda koju pijemo, zrak kojeg udišemo, sluh kojim čujemo, oči kojima vidimo, razum kojim rasuđujemo, srce kojim osjećamo, sve su to blagodati koje nam je Allah, subhanehu ve te'ala, podario i na istima trebamo biti zahvalni. Kada pokažemo zahvalnost na Allahovim, subhanehu ve te’ala, neizmjernim davanjima ona se još više uvećavaju, a kada smo nezahvalni, ona nas napuštaju.

Jedna od najboljih stvari koje nam Allah, subhanehu ve te'ala, može podariti je zadovoljstvo u našim srcima. Također smo neizmerno bogati ukoliko imamo stabilan život, harmoniju u našim porodicama i mir u srcima.

Braćo i sestre, slijedeći hadis koji bilježi imam Buharija posebno razumiju oni koji nisu slobodni, oni koji su bolesni i koji su gladni:

Prenosi Ubejdullah ibn Mihsan El-Hatmi, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko od vas osvane siguran u svojoj kući, zdrav i posjeduje hranu za taj dan, kao da je njegov čitav dunjaluk.” (Buharija)

Čovjek koji je slobodan i siguran u svojoj kući, koji je dobrog zdravlja i ko ima da šta pojede i popije od halala za taj dan, on je najbogatiji čovjek. Koliko ima ljudi koji su u zatvorima i žive u strahu, koliko ih je bolesnih, tako da od bolova ne razmišljaju ni o čemu, pa makar imali tovare blaga i koliko ljudi nema da utoli svoju glad i željan je suhe korice hljeba?! Koliko je bogataša nesretno u svome bogatstvu, koliko je proždrljivaca nesretno u svojoj pohlepi i koliko je općenito nesretnih ljudi?

Jedan čovjek je došao kod mudraca da mu se požali na svoje siromaštvo, pa ga mudrac upita: ”Da li bi mi prodao svoj vid za stotinu hiljada zlatnika?” Siromah bez imalo razmišljanja odgovori negativno. Mudrac nastavi: ”Prodaj mi svoj sluh za stotinu hiljada zlatnika!” Čovjek  odgovori sa ne. Zatim ga je mudrac nastavio ispitivati za ruke, noge, duševno zdravlje i sve ostale dijelove tijela. Svaki odgovor je bio negativan. Mudrac mu kroz to ukaza da samo njegovo tijelo vrijedi nekoliko miliona zlatnika. Mudrac reče: ”Imaš ogroman dug na svojim plećima, jer te ovo veliko bogatstvo koje posjeduješ čini dužnikom. Kada misliš da iskažeš zahvalnost? Umjesto toga, ti se čak žališ da želiš još više. Tvoj Gospodar zaista prašta i velikodušan je.”

Ako je ovaj siromah procijenio svoje tijelo na nekoliko miliona zlatnika, koliku vrijednost posjeduje svako od nas ko još pored toga ima zdravu i hairli djecu i ko posjeduje pokretnu i nepokretnu imovinu, koja mu služi za lagodan život?

U svakoj situaciji vjernik mora biti zahvalan Allahu, subhanehu ve te’ala, na blagodatima sa kojima ga je On počastio, a samo On zna kako će se ko od ljudi ponašati u bogatstvu i siromaštvu.

Imam Muslim bilježi da je Abdullaha ibn Amra ibn Asa, radijallahu anhu, upitao neki čovjek: “Zar nismo siromašni muhadžiri?” Reče Abdullah: “Imaš li suprugu da se uz nju smiriš?” Reče: “Da.” Upita: “Imaš li kuću u kojoj stanuješ!” Reče: “Da.” Reče Abdullah: “Ti si bogataš!” Ovaj dodade: “Imam i slugu!” Reče Abdullah: “Ti si onda vladar!”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava kakvu bi nafaku imali, kada bi se na Allaha, dželle še’nuhu, istinski oslonili, pa u hadisu koji bilježi imam Ahmed, kaže:

Prenosi Omer bin El-Hattab, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje pticu: ujutro odlazi gladna, a predvečer se vraća sita.“ (Ahmed)

Postavlja se pitanje, zbog čega su ljudi nezahvalni, nazadovoljni i oholi i zbog čega na sebe prizivaju Allahovu, dželle še'nuhu, srdžbu, na ovom varljivom dunjaluku i budućem vječnom svijetu, a On obećava zahvalnima da će im još više dati, a da će nezahvalne kazniti, kao što stoji u 7. ajetu Sure Ibrahim:

“I kad je vaš Gospodar objavio: “Ako budete zahvalni, Ja ću vam zasigurno još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja će zaista stroga biti.”

To je braćo i sestre obećanje Onoga Koji sve stvara i rastvara i Koji ispunjava Svoja obećanja.

Poslanik, sallallhu alejhi ve sellem, savjetuje ummet da posmatraju one koji su ispod njih, a ne one koji su iznad njih, pa u hadisu koji bilježi imam Muslim stoji:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pogledajte u onoga ko je ispod vas, a ne u onoga ko je iznad vas, da ne bi zanijekali Allahove blagodati!” (Muslim)

Onaj ko gleda u one koji su bogatiji od njega, kod sebe proizvodi škrtost, pohlepu i zavidnost, a to su teške bolesti današnjice, koje na kraju dovode do toga da čovjek nesvjesno niječe Allahove, dželle še'nuhu, blagodati.

Braćo i sestre, budimo zahvalni Allahovi, subhanehu ve te’ala, robovi, ne gubimo nadu u Njegovu milost i natječimo se u dobru!

Molim Allaha, dželle še'nuhu, da nas učvrsti na putu islama, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i sa onim što ne možemo podnijeti, da se smiluje našim roditeljima, da našu djecu učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas u džennetu počasti društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

 

(Muderis)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.