Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci: “Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.” (Et-Tevbe 128. i 129.)

U Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mu'mini imaju najljepši uzor, a njegova djela i riječi su uvijek bili u potpunom skladu. U tom pogledu Allah, dželle še'nuhu, kaže u 21. ajetu Sure Al-Ahzab:”Vi u Allahovu Poslaniku imate najljepši uzor, za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji mnogo Allaha spominje.”

Prema tome, oni koji žude za susretom sa svojim Gospodarem i koji se raduju Sudnjem danu i koji mnogo spominju Allaha, dželle še'nuhu, slijede sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to je jedan od načina postizanja Allahovog, subhanehu ve te'ala, zadovoljstva, što bi trebao da bude naš zajednički cilj.

Da li je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, naš istinski uzor, slijedimo li njegov sunnet i nadamo li se Allahovoj, subhanehu ve te'ala, milosti i nagradi? Kako smo uredili naše živote i da li je islam naš put ili smo sebi uzeli druge puteve za smisao života na dunjaluku?

Zašto se oni koji slijede sunnet u vremenu u kojem živimo, osporavaju i žele prikazati kao, zaostali tradicionalisti ili tvrdokorni fundamentalisti? Hoćemo li se promijeniti i približiti svome Gospodaru i provoditi svoj život u pokornosti Njemu? Zar svojim ponašanjem ne izazivamo Allahovu, subhanehu ve te'ala, srdžbu i ne približavamo se džehennemskoj provaliji? Zar ne preživljavamo predznake Sudnjeg dana u svojim kućama, komšiluku, poslu itd.? Ima li harama koji u Bosni i Hercegovini nije našao sebi pogodno tlo i ima li koji od njih da ga Bošnjaci nisu kušali?

Bošnjaci nad kojima je počinjen stravičan genocid i koji su od strane zločinaca i njihovih mentora i pomagača bili osuđeni na nestanak se ponašaju kao da se ništa nije desilo i bezbrižno drijemaju, dok neprijatelji ove dobre zemlje Bosne zauzimaju novu strategiju i ne odustaju od davno skrojenih planova i iscrtanih granica!

Zato je na plećima svakog odgovornog Bošnjaka, koji je na sebe preuzeo emanet, da bude na bilo kojoj funkciji, da taj svoj emanet izvrši na najbolji način i da stalno ima na umu visoku cijenu koja je plaćena za ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. A svi mi braćo i sestre ćemo biti pitani za ono što nam je povjereno na čuvanje i trebaćemo na ta pitanja dati precizne odgovore. Zasigurno će na Danu polaganja računa biti mnogo funkcionera koji će poželjeti da nikada nisu ni predloženi na bilo koju funkciju, a kamoli da su je vršili, poželjeće da su cijeloga života bili na Birou i da nisu imali ni sekretaricu, ni službeni auto, ni mobitel, ni reprezentaciju, ni dnevnice, ni naknade za prekovremeni rad i odvojeni život, niti da su uzimali mito, u novcu, zlatu, mirisima, pečenju, mladoj teletini i janjetini i to od sirotinje koja to sebi nije mogla ni priuštiti.

Allah, dželle še'nuhu, u posljednja dva ajeta Sure Et-Tevbe, govori o nekim od osobina našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udarati, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci: “Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.”

Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, su teško padale nevolje koje su snalazile njegove ashabe i ummet i od srca je želio da što prije prihvate put istine. Bio je veoma blag i milostiv prema svojim ashabima i na taj način je plijenio njihova srca, koji bi se da je bio prema njima grub, od njega razbježali, kao što Allah, dželle še'nuhu, kaže u 159. ajetu Sure Ali Imran: “Samo Allahovom mološću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s’ njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega!”

Napuštanje islama i udovoljavanje svojim prohtjevima, nije moglo naškoditi Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti ummetu, jer se Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, oslanjao isključivo na Allaha, dželle še'nuhu, koji upravlja velikim Svemirom. Ničije odmetanje od islama neće naškoditi islamu, nego samo dotičnom odmetniku, koji će na dunjaluku doživjeti poniženje, a na Ahiretu bolnu kaznu u džehennemskoj vatri.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, za razliku od ostalih Allahovih poslanika je bio počašćen sa pet stvari, o kojima on u hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže: Prenosi Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dato mi je pet stvari, koje nisu date nikome prije mene: 1) Potpomognut sam strahom (neprijatelja od mene) na udaljenosti mjesec (hoda). 2) Zemlja mi je data mjestom za sedždu i čistom, pa gdje god nekog čovjeka od moga ummeta zadesi namaz neka klanja. 3) Dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome (od poslanika) prije mene. 4) Dat mi je šefa’at (zalaganje za vjernike). 5) I svi poslanici su slati samo svome narodu, a ja sam poslat svim ljudima!” (Buharija)

Ovih pet stvari je počast za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali i za njegov ummet. Neprijatelji islama su se njega bojali na udaljenosti mjesec hoda, jer je bio potpomognut sa ulijevanjem straha u njihova srca. I njegovi ashabi, kao i časni i dosljedni sljedbenici njegova sunneta su ulijevali strah u neprijateljska srca na velikim udaljenostima i to je trajalo sve dok muslimani nisu uzeli sebi za Gospodara nekoga drugog mimo Allaha, subhanehu ve te'ala, dok nisu počeli slijediti negoga drugog mimo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i dok nisu uzeli sebi za kiblu nešto drugo mimo Ka'be.

Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ummetu je učinjena Zemlja čistom za klanjanje, tako da mu'mini ma gdje da se zadese moraju izvršiti obavezu namaza. Namaz, braćo I sestre označava stalnu vezu roba sa Gospodarem i ta se veza ne smije prekinuti, jer prekidanjem te veze musliman gubi orjentaciju i ruši svoju građevinu islama.

Jedna od počasti koja je data Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, je i ta da kao jedan od dunjalučkih plodova džihada bude i ratni plijen, čiju podjelu je odredio Kur'an i oko čega nema rasprave.

Šefa’atom je odlikovan naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ummet će biti počašćen time što će se on za njih zauzimati na Sudnjem danu, kao i što poslanička misija cijelom čovječanstvu takođe spada u jednu od odlika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u odnosu na druge poslanike.

Braćo i sestre, svedimo sami sa sobom račune i zapitajmo se je li naša ljubav prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, onakva kakvu je od nas traži naš Gospodar, subhanehu ve te'ala, slijedimo li zaista njegov sunnet u svim sferama njegova života, žudimo li za susretom s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim šefa'atom na Sudnjem danu, čeznemo li za njegovim društvom u najvišim džennetima, učimo li našu djecu da ga vole i da im on bude najbolji uzor, a ne da se ugledaju na razvratnike i nevjernike, sanjamo li Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili su nam snovi kao i java puni dunjuka i varljivih dunjalučkih ukrasa?! Sve su to pitanja na koja treba da odgvorimo i da se inša-Allah mijenjamo na bolje, radi našeg dobra na obadva svijeta.

Braćo i sestre, slijedimo sunnet našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, volimo ga istinskom ljubavlju i žudimo za njegovim društvom u džennetu!

Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama, pomozi svim ugroženim i obespravljenim ljudima, učini nas od onih čiji je uzor Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, sačuvaj nas iskušenja, koja ne možemo podnijeti, oprosti našim roditeljima i dobrim precima i sastavi nas u džennetu, uputi našu djecu i naše potomke i učini ih radostima naših očiju i srca, oprosti nam grijehe, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.