Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba.” (Fatir, 5.)

Razmislite o svom stanju! Pogledajte kuda idete i preispitajte svoja djela! Vi niste stvoreni bez razloga i nećete biti prepušteni sami sebi. Isplata zarađenog bit će onakva kakva su vaša djela. Vi danas imate priliku da radite, ali ne i da zarađeno naplatite, a sutra će biti isplata bez mogućnosti da bilo šta dodatno uradite. Razmislite o prolaznosti ovog svijeta i brzini njegovog odlaska.

Uzvišeni Allah kaže:”Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje Lice tvoga Gospodara, Veličanstveno i Plemenito.” (Er-Rahman, 26-27.)

Sve živo na ovom svijetu će umrijeti, sve snažno će oslabiti, sve novo će istruhnuti i sve sagrađeno će biti porušeno. Kur'an je pun ajeta i primjera koji podsjećaju na kratkoću i prolaznost dunjaluka, pa nemoj da i tebe dunjaluk zavede i obmane.

Uzvišeni Allah nas obavještava o sudbini onih koji su se borili samo za dunjaluk, samo se njime zadovoljavali i samo njega željeli, a ahiret zapostavili, pa kaže:

”Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni – prebivalište njihovo bit će Džehennem, zbog onoga što su radili” (Junus, 7-8.)

”Onima koji žele život na ovom svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. Njih će na onom svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili.” (Hud, 15-16.)

U Buharijinom i Muslimovom Sahihu bilježi se vjerodostojan hadis od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Dunjaluk je u poređenju s ahiretom poput umakanja prsta nekog od vas u more, pa neka pogleda koliko vode izađe za prstom kada ga izvadi iz vode.”

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Dunjaluk je za vjernika zatvor, a za nevjernika džennet.” (Muslim.)

U trećoj predaji Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Da ovaj svijet (dunjaluk) vrijedi kod Allaha kao krilo mušice, ne bi dozvolio nevjernicima da sa njega popiju gutljaj vode.” (Et-Tirmizi)

Hasan el-Basri pisao je Omeru b. Abdulazizu, rahimehullah: ”Dunjaluk je kuća iz koje selimo, a ne kuća za boravak. Adem, a.s. , spušten je na njega po kazni i na njemu je da tu kaznu odsluži. Zato ga se, vladaru pravovjernih, dobro čuvaj. Ako želiš istinsku opskrbu, kloni se dunjaluka, a ako želiš bogatstvo, ono je kod onih koji malo dunjaluka imaju.

Opskrba je u ostavljanju dunjaluka, a dunjalučko bogatstvo je neimaština. Dunjaluk ponižava one koji ga uzdižu i veličaju i čini siromašnim onoga ko ga sakuplja; dunjaluk je kao otrov koji jede onaj ko ga ne poznaje, a u tome je njegovo uništenje. Zato se čuvaj te varljive i obmanjujuće kuće i budi oprezan. Svaka dunjalučka radost pomiješana je s tugom, a čistoća s nečistoćom.

Da Stvoritelj nije o dunjaluku ništa objavio i da nikakav primjer nije naveo, opet bi se nemarni trebali opametiti i probuditi iz svog sna, a kakvo bi tek buđenje trebalo da se desi nakon što je Uzvišeni Allah izdao ozbiljno upozorenje vezano za dunjaluk.

Našem Poslaniku, r , ponuđeni su ključevi dunjalučkih riznica, a on je odbio da ih uzme, jer on ne voli ono što njegov Stvoritelj prezire, niti smatra vrijednim ono što je kod Allaha bezvrijedno. Uzvišeni Allah je dobre ljude namjerno poštedio dunjaluka, a nevjernicima je dao dunjaluk da ih zavara. Pa zar da onaj koga je dunjaluk zaveo misli da je ovladao dunjalukom i da je time počašćen?!

Braćo i sestre, kuđenje dunjaluka ne odnosi se na ono što je Allah stvorio od jela, pića i imetaka, nego se pokude dunjaluka i prijetnje odnose na postupke sinova Ademovih koji su vezani za dunjaluk. Prezreni su i zaslužuju kaznu oni koji se diče dunjalukom, koje je dunjaluk zaveo i zabavio od pokornosti Allahu, te učinio da zaborave na ahiret.

Takav je bio narod Ad kojeg je na Allahovu kaznu podsjećao njihov poslanik Hud, a.s. ”Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. ‘Ko je od nas jači?’ – govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih – a i znamenja Naša su poricali.” (Fussilet, 15.)

Takav je bio i faraon koga je opominjao Musa, a.s.: ”I faraon obznani narodu svome: ‘O narode moj’ – reče on – ‘zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku – shvaćate li?”’ (Zuhruf, 51.)

Takav je bio i Karun kome je Uzvišeni Allah podario ogromno bogatstvo: ”Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. ‘Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!’ – govorili su mu ljudi iz naroda njegova – ‘i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’ ‘Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim’ – govorio je on…” (El-Kasas, 76-78.)

Karun je tvrdio da je imetak stekao zahvaljujući svojoj oštroumnosti i snalažljivosti, odnosno smatrao je da ga je zasluženo stekao. Onaj ko tako gleda na dunjaluk, ko se zbog imetka uzoholi, počne praviti nered na zemlji i zaboravi na ahiret, taj je prezren i zaslužuje Allahovu kaznu. A onaj ko dunjaluk stječe na dopušten (halal) način, njime se potpomaže u pokornosti Allahu, a imetak ga ne čini oholim i zbog njega ne pravi nered na zemlji, taj zaslužuje Allahovu nagradu.

Allahov Poslanik, s.a.v.s. , rekao je: ”Divan li je dobar imetak u rukama dobrog čovjeka!” (Ahmed i El-Hakim)

U drugom hadisu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ovaj dunjaluk pripada četverici:

a) čovjeku kojeg je Allah opskrbio imetkom i znanjem, bogobojazan je u odnosu prema imetku, postupa po tom znanju, s tim imetkom održava rodbinske veze i zna da Allah ima pravo u tom imetku. Taj je na najvećem stepenu;

b) čovjeku koji ima znanje, ali nema imetka, pa on iskreno kaže: ‘Kada bih imao imetka, ja bih sa njim postupao kao onaj.’ Njih dvojica imaju istu nagradu;

c) čovjeku koji ima imetak, ali nema znanja, s imetkom postupa bez znanja, nije bogobojazan, ne održava rodbinske veze i ne zna da Allah ima Svoje pravo u tom imetku. Njegov slučaj je najgori;

d) i čovjeku kome Allah nije dao ni znanje ni imetak, a on kaže: ‘Da posjedujem imetak, griješio bih sa njim kao što griješi ta i ta osoba.’ Njegova nagrada je onakva kakav je njegov nijjet i njih dvojica će imati isti grijeh.” ( Ahmed i Et-Tirmizi)

Braćo muslimani, dunjaluk je mnoge zabavio i odvratio od ahireta. Jedni su zaokupljeni sakupljanjem imetka i njegovim uvećavanjem, a pri tome zapostavljaju ono čime ih zadužuje Uzvišeni Allah, od namaza i drugih ibadeta, a drugi se predaju njegovim užicima udovoljavajući svemu za čim teži njihova duša, i zbog te raskoši zaboravljaju na ahiret do te mjere da preziru i spomen na njega. Oni pozivanje ka skromnosti na ovom svijetu i podsticanje na rad za ahiret smatraju suvišnim i njihova srca se potpuno okreću dunjaluku, a ahiret zapostavljaju.

Braćo, bojte se Allaha i spremajte se za susret sa Njim: ”Onaj ko se boji susreta sa Allahom – pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna! A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.” (El-Ankebut, 5-6.)

Od Allaha tražim oprosta za sebe i za vas, pa i vi tražite da vam oprosti, a On mnogo oprašta i milostiv je.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.