Oporuka mudrog Lukmana sinu

 

Oporuka o kojoj je riječ i koja je satkana kroz Kur'anske ajete iz Sure Lukman je do kraja jasna, životna i dovoljna za roditelja koji zna razlikovati trajnu od prolazne  vrijednosti. Neka savjeti mudrog Lukmana nađu mjesta u našim srcima i životima i neka savjeti našoj djeci budu za njihovo i naše dobro!

Kaže Allah, dželle še’nuhu, u 12. ajetu Sure Lukman: 

«A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: «Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista neovisan i hvale dostojan.» (Suretu Lukman, 12)

Ulema se razišla po pitanju, da li je  Lukman bio poslanik ili dobar i mudar čovjek. Preovladava mišljenje, da se radilo o mudrom čovjeku koji nije bio poslanik. Kur'an Lukmanu posvećuje određeni prostor, u Suri Lukman, pa na početku citiranog ajeta kaže, da je Allah, subhanehu we teala, dao mudrost Lukmanu, a ona je sadržana u tome da «Bude zahvalan Allahu.», jer onaj ko je zahvalan Allahu, subhanehu we talala, to čini u svoju korist, a nezahvalni Allahu, subhanehu we teala, ne mogu nauditi. Oni koji nisu zahvalni svome Gospodaru i koji se ne nadaju Njegovoj milosti, bez obzira na znanje, zvanje ili položaj, oni su gubitnici, a najveći su gibitnici oni „koji izgube i dunjaluk i ahiret“.

Mudri Lukman je savjetovao svoga sina, da ne čini širk, jer je širk (mnogoboštvo) velika grijeh. To je ujedno bio prvi savjet njegovu sinu:

« Kad Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: «O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim; mnogoboštvo je zaista veliki grijeh (nasilje).» (Suretu Lukman, 13)

Savjetujemo li i mi braćo i sestre našu djecu da ne čine širk Allahu, subhanehu we teala, ili se trudimo da njihov život bude što lagodniji, bez postavljanja bilo kakvih barijera i obaveza?!

Poslušajmo savjet našeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem:

Prenosi Abdullah: «Kada je objavljen ajet: »Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa nasiljem (zulumom) ne budu odjenuli…» (Suretul-En'am: 82), to je palo teško ashabima Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, pa su rekli: «Kod koga od nas iman nije obavijen (odjenut) zulumom?» Pa je rekao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: «To nije tako, zar niste čuli riječi Lukmana: «O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim; mnogoboštvo je zaista veliki grijeh (nasilje).»

Mudri Lukman savjetuje svoga sina da dobro pazi na svoja djela, jer bilo da su: loša ili dobra, mala ili velika, u kamenu, na nebu ili u Zemlji, ona će biti objelodanjena:

«O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u Zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari; On je Sveznajući.» (Suretu Lukman: 16)

Mudri Lukman podsjeća svoga sina da će svako dobro ili loše djelo, ma gdje ono bilo, biti iznešeno na vidjelo. Kada bi ljudi imali na umu da će svako njihovo djelo biti iznešeno na vidjelo, manje bi griješili i ne bi činili nasilje. Naprotiv, natjecali bi se u činjenju dobrih djela, koja bi im koristila na Sudnjem danu i sa kojima bi se ponosili.

U 47.ajetu Sure Enbija’, Allah, dželle še'nuhu, nagovještava da će na Sudnjem danu biti postavljene ispravne terzije, koje će pokazivati pravo stanje onoga što su ljudi činili: 
   
«Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti…» (Suretul-Enbija’: 47)

U narednom ajetu Lukman naređuje četiri stvari: klanjanje namaza, naređivanje dobra, odvraćanje od zla i strpljivost u onome što ga zadesi:

«O sinko moj, obavljaj namaz, traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti.» (Suretu Lukman: 17)

Kako su lijepi savjeti Mudroga Lukmana sadržani u ovom ajetu!?    

Potom Mudri Lukman svome sinu zabranjuje dvije stvari: da ne okreće od ljudi lice radi oholosti, niti da ide po Zemlji nadmeno:

«I iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi Zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.» (Suretu Lukman: 18)

A u 37. ajetu Sure El-Isra’ Allah, subhanehu we teala, kaže:

«Ne hodi po Zemlji nadmeno, jer Zemlju ne možeš probiti, niti brda u visinu distići.» (Suretu  El-Isra’, 37)

I na kraju, mudri Lukman naređuje svome sinu da u hodu bude odmjeren i da ne bude u govoru grlat, te to poredi sa revanjem magarca, koje se smatra najlošijim glasom.

«U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; najneprijatniji glas je revanje magarca!» (Suretu Lukman, 19)

Koliko ima onih čiji govor, ako ne po zvučnom efektu, onda zasigurno po svojoj sadržini najviše liči na revanje magaraca (bez imalo uvrede za magarce)?!

Koliko ima onih, koji su najpametniji kada šute, koji kada progovore svojim otrovnim jezicima napadaju vjernike i siju mržnju i smutnju?

Muhammed, salllallahu alejhi we sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., kaže: Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: «Kada čujete pjevanje horoza, zamolite Allaha da vam podari od Svoga dobra, a kada čujete revanje magarca, utječite se Allahu od šejtana, jer je on (magarac) vidio šejtana.» (Muttefek alejh)

Na nama je da iz ovih oporuka izvučemo pouke, te da savjeti našoj djeci i drugima budu savjeti koji će imati «trajnu» vrijednost, čuvajmo se grijeha u ovom mubarek mjesecu i natječimo se u dobru!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, pomozi nam da sačuvamo našu lijepu Bosnu i Hercegovinu, učini nas od onih koji će samo na dobro upućivati, uputi našu djecu i učini ih radošću naših srca i očiju, budi nam Milostiv na Danu polaganja računa i uvedi nas u obećani dženet u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

(Nezim Halilović Muderris)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.