Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allah, s.v.t., naredio je Svojim robovima džihad, svakome shodno njegovim mogućnostima, kao što u Kur’anu kaže: ‘’U ime Allaha se istinski borite.’’ (El-Hadždž, 78.) Ova naredba odnosi se općenito na sve muslimane. Svakome je džihad obaveza u onolikoj mjeri koliko može da se bori. Allah je muslimanima naredio istinsku borbu isto kao što im je naredio istinsku bogobojaznost.

Četiri stupnja džihada

Prvi stupanj je borba protiv sebe ili svog nefsa (strasti), drugi je borba protiv šejtana, treći je borba protiv nevjernika, a četvrti stupanj je borba protiv licemjera.

Osnova i temelj borbe pokreću se borbom protiv sebe. Jer, dokle god se rob ne bude borio protiv sebe prisiljavajući se na izvršenje onoga što je naređeno i sprečavajući samog sebe od činjenja onoga što je zabranjeno, nikada se neće moći boriti protiv vanjskog neprijatelja.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘’Mudžahid je onaj ko se bori protiv sebe prisiljavajući se na pokornost Allahu. A muhadžir je onaj ko se kloni onoga što je Allah zabranio.’’ (Ahmed)

Allahov Poslanik običavao je da u uvodu govora kaže: ‘’Allahu se utječemo od zla naših duša ili zla nas samih i naših loših postupaka.’’

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je jednom prilikom Husajjinu b. Ubejdu: ‘’Prihvati islam da te podučim riječima kojima će ti Allah dati korist.’’ Pa je Husajjin prihvatio islam, a Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘’Reci: ‘Allahu, podari mi uputu i sačuvaj me od zla moje duše.’’’

Dakle, onaj ko se ne spasi od zla svoje duše, neće moći doprijeti do Allaha, zato što se taj nefs ispriječi između roba i Gospodara.

Ljudi se po tom pitanju dijele na dvije skupine: skupina koju je nefs okupirao, uništio i sebi potčinio; i druga skupina koja je ukrotila svoj nefs pa se on njemu pokorava.

Allah, s.v.t., spominje obje skupine pa kaže: ‘’A onaj ko granice pređe, ovom svijetu prednost dadne, njegovo boravište bit će Džehennem. A onaj ko se bude bojao stajanja pred svojim Gospodarom i spriječi svoj nefs od strasti, njegovo boravište će Džennet biti. (En-Naziat, 37-47)

Nefs navodi roba na griješenje i prelaženje šerijatskih granica. Navodi insane na potčinjenost ovom svijetu. Ali, Gospodar naređuje Svom robu da Ga se boji i da se susteže od strasti. Rob se može odazvati svom nefsu i tako propasti ili može odbaciti nefs pa se odazvati svom Gospodaru i biti spašen.

Nefs je taj koji navodi čovjeka na škrtost i odbijanje udjeljivanja na Allahovom putu. Dok, sa druge strane, Gospodar poziva na davanje i udjeljivanje na Svom putu: ‘’Udjeljujte, to je bolje za vas. Oni koji se sačuvaju škrtosti, to su oni koji su uspjeli.’’ (Et-Tegabun, 16.)

Često ćemo vidjeti kako nefs dopušta ili navodi čovjeka da potroši milione na rasipništvo i bezvrijedne stvari. Međutim, kada dođe u situaciju da baci koji novčić siromahu ili nevoljniku, nefs ga spriječi u tome strašeći ga siromaštvom.

Nekada nefs navodi čovjeka na zlo, nekada nefs kori čovjeka nakon što zapadne u grijehe. Nekada nefs biva smiren zbog naklonosti i pokornosti Allahu s.v.t., kroz ljubav i zikr. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ‘’Uspio je onaj ko pokori svoj nefs (onaj ko se preispituje)  i ko radi za ono što će doći poslije smrti.

Nesposoban je onaj ko slijedi svoj nefs u strastima i ko se okreće Allahu samo sa svojim nadama.’’

Omer b. Hattab, r.a., govorio je: ‘’Svodite račun sa sobom prije nego što vam buden svođen. Vagajte sami sebe prije nego što vam djela budu izvagana. Danas vam je račun lakši od onoga sutra. Okitite se lijepim djelima prije Velikog skupa. Tog dana ćete biti predočeni i ništa neće od vas biti skriveno.’’ (El-Haqqa, 18.)

Mejmun b. Mehran rekao je: ‘’Rob neće dostići stupanj bogobojaznosti sve dok ne bude svodio račun sa sobom više nego što ortak pazi na ortaka. Zato je rečeno da je nefs poput varljivog ortaka. Ako ga ne provjeravaš, on ode sa tvojim imetkom.’’

Omer b. Hattab pisao je svojim namjesnicima: ‘’Svodi račun sa sobom u rahatluku prije svođenja računa u tegobama. Jer ko sa sobom svodi račun u rahatluku prije svođenja računa u tegobi, uvijek će svoj nefs povratiti na zadovoljstvo. Onaj koga zavede život, onaj ko se zabavi svojim strastima, njegov hal će ga dovesti do kajanja i propasti.’’

Hasan el-Basri je rekao: ‘’Svođenje računa na Sudnjem danu bit će blaže osobama koje su svodile račun na ovom svijetu. Međutim, svođenje računa bit će otežano osobama koje su se prihvatile života bez svođenja računa sa sobom. Ono što će pomoći čovjeku da svede račun sa sobom je njegova spoznaja da što se više bude danas trudio, sutra će se moći više odmarati kada bude neko drugi svodio račune. Ali kad god zapostavi svoj nefs danas, sutra će mu biti mnogo teže. Ko svodi račun sa sobom danas, sutra će zaslužiti stanište u Firdevsu. Ali onaj ko zapostavi svođenje računa danas, sutra će se nastaniti u Džehennemu.’’

Na Sudnjem danu će čovjek poželjeti da se loša djela na koja ga je naveo njegov nefs što više udalje od njega, kao što Uzvišeni kaže: ‘’Tog dana će svaka duša vidjeti ono što je od dobra ili zla učinila. Tada će poželjeti da između njega i tog zla bude što veća udaljenost.‘’ (Ali Imran, 30.)

Imam Ibnul-Kajjim, rahimehullah, kaže: ‘’Borba protiv svog nefsa odvija se kroz četiri etape:

Prva: Da se boriš protiv nefsa prisiljavajući ga da proučava uputu i vjeru istine bez koje nema uspjeha niti sreće, ni na ovom niti na onom svijetu, osim sa njom. Ako propusti ovaj vid djelovanja, propast će na oba svijeta.

Druga: Da se boriš protiv njega time što ćeš ga prisiliti na djela poslije znanja. Jer puko znanje bez primjene ništa ne koristi.

Treća: Da se boriš protiv njega privikavajući ga da se pozabavi da’vom i podučavanjem drugih ljudi. Jer u suprotnom će se ubrojati među one koji skrivaju ono što je Allah spustio od upute i dokaza. Time mu neće koristiti njegovo znanje niti će biti spašen od Allahove kazne.

Četvrta: Da se boriš protiv nefsa time što ćeš ga podučiti strpljivosti u podnošenju tegoba u toku da’ve, kao što je strpljivost kod uvreda koje vam upute drugi ljudi. I, naravno, da sve ovo bude samo radi Allaha.

Molim Allaha, s.v.t., da nam podari dovoljno snage da se borimo protiv našeg nefsa. Jer ko ne upotpuni ova četiri stupnja, nikada sa svojim znanjem neće dostići deredžu velikana među učenjacima.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.