Kakva će zora Bosni svanuti?

I. KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?

Državljanin Bosne i Hercegovine koji je izbjegla osoba ili privremeno živi u inostranstvu i ispunjava sljedeće uslove:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da će do dana održavanja izbora (05.10.2008. godine) navršiti 18 godina,
– da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Za birače koji glasaju putem pošte, a imaju status izbjegle osobe ili privremeno žive u inostranstvu, upis u Centralni birački spisak obavlja Centralna izborna komisija BiH za svake izbore i za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.

II. KAKO SE PRIJAVITI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?

a) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-1 ako sam NOVI REGISTRANT ili
b) podnošenjem prijavnog obrasca PRP-2 ako sam BIRAČ KOJI JE BIO REGISTROVAN

Obrazac prijave PRP-1 za nove registrante možete dobiti preko:

1. Web-stranice Centralne izborne komisije BiH ( www.izbori.ba) i web stranica državnih organa ( www.mvp.gov.ba),
2. Diplomatsko-konzularnih pre¬dstavništava Bosne i Hercegovine,
3. Klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
4. Kancelarija međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija koje rade na pitanju izbjeglica i pitanjima migracija.

a) Način podnošenje prijavnog obrasca PRP-1 za nove registranate Državljanin Bosne i Hercegovine koji je izbjegla osoba ili privremeno živi u inostranstvu, a nije se upisao za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima u BiH 2006. godine, treba da podnese prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH do 22.07.2008. godine. Uz svojeručno potpisan obrazac PRP-1 prijave za glasanje izvan BiH treba se priložiti kopija jednog od dolje navedenih važećih dokumenata kojim se dokazuju identitet, državljanstvo i prebivalište.

1. Dokumenti za dokaz identiteta:

a) lična karta BiH, izdata u okviru CIPS-a,
b) vozačka dozvola BiH, izdata u okviru CIPS-a,
c) pasoš BiH.

b) Obrazac prijave PRP-2 za birače koji su bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima 2006. godine biće upućen na adresu u inostranstvu koju je birač dostavio prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH ili na adresu o čijoj je izmjeni birač obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH do dana raspisivanja izbora 08.05.2008 godine.

Ako se prijavljujete sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom:

d) važeća lična isprava izdata od strane zemlje-domaćina,
e) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje-domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Državljanin BiH koji ne posjeduje nove identifikacione dokumente iz Bosne i Hercegovine izdate u okviru CIPS-a obavezno uz obrazac prijave podnosi dokaz o državljanstvu BiH i dokaz o prebivalištu u BiH.

2. Dokumenti za dokazivanje državljanstva BiH:

a) uvjerenje o državljanstvu BiH,
b) pasoš BiH.

3. Dokumenti za dokazivanje prebivališta:

a) potvrda o prebivalištu u BiH iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991.godine ili iz perioda od provođenja posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjegle osobe ili
b) Lična karta BiH (kopija u cijelosti) iz perioda posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991. godine ili iz perioda od provođenja posljednjeg popisa stanovništva do sticanja statusa izbjegle osobe.

– Izbjegla osoba iz BiH koja je evidentirana u okviru projekta CIPS dužna je dostaviti dokaz o prebivalištu u BiH iz vremena posljednjeg provedenog popisa stanovništva u BiH 1991.godine ili dokaz o promjeni prebivališta od perioda posljednjeg provedenog popisa u BiH do sticanja statusa izbjeglice iz BiH, kako bi bila upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za odgovarajuću općinu.

– Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu, biće upisana u Centralni birački spisak samo ukoliko bude pronađena na posljednjem provedenom popisu stanovništva u BiH 1991.godine.

b) Način podnošenja prijavnog obrasca PRP-2 za birače koji su bili upisani za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima 2006. godine. Državljaninu BiH koji je na prethodnim izborima bio upisan za glasanje izvan BiH biće upućen obrazac PRP-2 prijave za glasanje izvan BiH na adresu u inostranstvu koju je birač dostavio prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH ili na adresu u inostranstvu o čijoj je izmjeni birač obavijestio Centralnu izbornu komisiju BiH do raspisivanja izbora 04.05.2006.godine.

Da bi bio upisan za glasanje izvan BiH, birač treba Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostaviti svojeručno potpisan obrazac PRP-2 prijave zajedno sa kopijom jednog od važećih identifikacionih dokumenata sa fotografijom do 22.07.2008. godine.

a) lična karta BiH, izdata u okviru projekta CIPS,
b) vozačka dozvola BiH, izdata u okviru projekta CIPS,
c) pasoš BiH.

Ako se prijavljujete sa statusom izbjegle osobe iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti jedan od sljedećih dokumenata sa fotografijom:

d) važeća lična isprava izdata od strane zemlje-domaćina,
e) izbjeglički karton izdat od vlade zemlje-domaćina ili druge međunarodne organizacije.

– Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje za Brčko Distrikt BiH, da bi se nalazili na izvodu iz Centralnog biračkog spiska obavezno moraju da se
izjasne o entitetskom državljanstvu radi dostave odgovarajućeg glasačkog materijala.

– Sve prijave državljana BiH za glasanje izvan BiH moraju biti dostavljene Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije do 22.07.2008. godine kako bi bili upisani u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH za Izbore 2008. godine.

Ako se državljanin BiH, upisan u Centralni birački spisak za glasanje izvan zemlje, vrati u Bosnu i Hercegovinu prije roka koji je utvrđen za zaključenje Centralnog biračkog spiska za neposredne izbore 2008. godine, dužan je podnijeti zahtjev za promjenu biračke opcije nadležnom centru za birački spisak u općini u kojoj ima prebivalište kako bi bio upisan za glasanje u osnovnoj izbornoj jedinici u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

Ako se državljanin BiH koji je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spisaka za glasanje izvan zemlje vratio u Bosnu i Hercegovinu nakon roka koji je utvrđen za zaključenje izvoda iz konačnog Centralnog biračkog spisaka za predstojeće izbore, biće mu dozvoljeno da glasa nepotvrđenim / kovertiranim glasačkim listićima na biračkom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici za koju ima pravo glasa.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.