Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Hvaljen neka je Onaj Koji je noću prenio Svoga roba iz Hrama Svetoga do Hrama Najudaljenijega, čiju okolinu smo Mi blagoslovili, kako bismo mu neke znake Naše pokazali! On zbilja sve čuje i sve vidi!”

(Kur”™an, sura Noćno putovanje, ajet 1.) “Hvaljen neka je Onaj”, Allah Sebe hvali onim što samo On uraditi može i niko drug, jer je samo On Bog, samo je On Gospodar.

“Koji je noću prenio Svoga roba”, rob, odnosi se na Muhammeda, alejhisselam. Noću, misli se kada bijaše dubina noći.

“iz Hrama Svetoga”, misli se na mesdžid (džamiju) u Mekki.

“do Hrama Najudaljenijega”, riječ je o Svetoj Kući u Jerusalemu, izvoru poslanika od vermena Ibrahima Halila, alejhisselam.

Svi su se poslanici tamo okupili a on (Muhammed, alejhisselam) predvodio ih je u namazu koji je klanjan na njihovoj zemlji. Ovo ukazuje da je položaj Muhammeda, alejhisselam, viši od položaja drugih poslanika.

“čiju okolinu smo Mi blagoslovili”, agrikulturni plodovi i voće blagoslovljeno je “kako bismo mu”, tj. Muhammedu, alejhisselam, “neke znake Naše pokazali”, tj. ajete. Kao što Allah veli: “Gospodara svoga Znake velike vidio je!” (Kur”™an, sura Zvijezda, ajet 18.) U narednome dijelu ovoga rada navest ćemo šta je došlo u Sunnetu po ovome pitanju.

“On zbilja sve čuje i sve vidi!”, ovo znači da On čuje sve riječi svojih slugu, vjernika i nevjernika, vjernih i nevjernih, i vidi ih i svakome od njih daje ono što zaslužuje, na Ovome Svijetu i na Svijetu Drugome.

Hadisi koji govore o israu i miradžu

Od Enes ibn Malika, Imami Ahmed prenosi da je Allahov Poslanik rekao:

“Doveden mi je Burak, bijaše to bijela životinja veća od magarca a manja od mazge. Jedan korak ovoga stvorenja prelazi onoliku razdaljinu koliko Burak vidi. Jahao sam na njemu i odveo me do Bejtul-Makdisa (Jerusalema) gdje sam ga svezao za mjesto na kojemu poslanici svezivaše.

Tada sam ušao i klanjao dva rekjata tamo te potom izašao. Džibril mi je donijeo posudu vina i posudu mlijeka a ja izabrah mlijeko. Rekao je: ”˜Izabrao si fitru (prirođeni instikt).”™

Tada sam odveden na Prvo Nebo i Džibril zatraži da se ono otvori.

Rečeno je: ”˜Ko si ti?”™ Odgovorio je: ”˜Džibril.”™ ”˜Ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, reče. Upitalo je: ”˜Zar je počelo njegovo poslanstvo?”™ Odgovorio je: ”˜Njegovo poslanstvo je počelo.”™

Tako nam se otvori i ja tamo vidjeh Adema, alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.

Potom sam odveden na Drugo Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Rečeno je: ”˜Ko je?”™ Odogoviro je: ”˜Džibril.”™ ”˜Ko je s tobom?”™, upitan je. ”˜Muhammed”™, odgovorio je. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da”™, rekao je, ”˜njegovo poslanstvo je počelo.”™

Tako nam se to Nebo otvori, te tamo vidjeh dvojicu rođaka, Jahju (Ivana Krstitelja), alejhisselma, i Isaa (Isusa), alejhisselam, koji mi zašelješe dobrodošlicu i učiniše dovu za moje dobro.

Potom sam odveden na Treće Nebo i Džibril zatraži da se otvori a ono upita: ”˜Ko je?”™ Reče: ”˜Džibril.”™ ”˜A ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, odgovorio je. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da, njegovo poslasntvo je počelo.”™ Otvori se iovo nebi pred nama i tamo vidjeh Jusufa (Josipa), alejhisselam, kojemu je data polovina od sveukupne ljepote. Poželio mi je dobrodošlicu i uputio dovu za moje dobro.

Odveden sam na Četvrto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Upita: ”˜Kosi ti?”™ Odgovori: ”˜Džibril.”™ ”˜A ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, odgovori. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da, njegovo poslanstvo je počelo”™, odgovori Džibril, pa se nebo otvori i vidjeh Idrisa (Henoha), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.” Potom je Poslanik, alejhisselam, rekao: ”˜Allah je rekao: i Mi smo ga na visoko mjesto podigli.”™ (Kur”™an, sura Merjema, ajet 57.)” Potom je nastavio kazivanje.

“Tada sam odveden na Peto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ”˜Ko si ti?”™ ”˜Džibril”™, odgovorio je. ”˜A ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, rekao je. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da, njegovo poslanstvo je počelo.”™ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Haruna (Arona), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.

Potom sam odveden na Å esto Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ”˜Ko si ti?”™ ”˜Džibril”™, odgovorio je. ”˜A ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, rekao je. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da, njegovo poslanstvo je počelo.”™ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Musaa (Mojsija), alejhisselam, koji mi zaželi dobrodošlicu i uputi dovu za moje dobro.

Onda sam odveden na Sedmo Nebo i Džibril zatraži da se otvori. Reklo je: ”˜Ko si ti?”™ ”˜Džibril”™, odgovorio je. ”˜A ko je s tobom?”™ ”˜Muhammed”™, rekao je. ”˜Da li je njegovo poslanstvo počelo?”™ ”˜Da, njegovo poslanstvo je počelo.”™ Vrata neba se otvoriše i vidjeh Ibrahima (Abrahama), alejhisselam, koji bijaše naslonjen na Bejtul-Ma”˜mur. Svaki dan sedamdeset hiljada meleka u nju uđe i iz nje se potom ne vraćaju.

Potom sam odveden do Sidretul-Muntehaa (lotosovoga drveta iz kojega nikome nema prolaza). Njegovo lišće bilo je poput slonovih ušiju a njegovi plodovi poput ćupova, i kada bi se otkrio Allahovom naredbom sa svim onim s čime se otkriti može niko ne bi bio kadar opisati ga uslijed njegove velike ljepote.

I potom mi Allah objavi to što mi objavi. Naredio mi je pedest namaza u toku dana i noći. Vraćao sam se nazad i kada siđoh do Musaa, alejhisselam, on reče: ”˜Čime je tvoj Gospodar nagradio tvoj ummet?”™

Rekoh: ”˜pedeset namaza za noć i dan.”™ Reče: ”˜Vrati se svome Gospodaru i zamoli Ga da smanji (teret) za tvoj ummet jer tvoj ummet neće biti u stanju da ga podnese. Iskušao sam to na slučaju Izraelićana i uvjerio se da je istina.”™

Tako se vratih Gospodaru i upitah: ”˜Gospodaru moj, smanji mojemu ummetu jer neće biti kadar podnijeti (toliku obavezu).”™ Tako On smanji obavezu za pet namaza. Kada siđoh do Musaa, alejhisselam, upita me: ”˜Å ta je bilo?”™ Rekao sam: ”˜Gospodar moj smanjio je (teret) za pet.”™ Rekao je: ”˜Vrati se (ponovno) svome Gospodaru.”™

Tako sam sve išao od Gospodara do Musaa, alejhisselam, i svaki put Gospodar moj je smanjivao za pet namaza sve dok nije rekao: ”˜Pet namaza u toku dana i noći a za svaki obavljeni namaz bit će nagrada kao da je klanjano deset namaza!

Ko god htjedne učiniti dobro djelo a ne učini računat će mu se kao da ga je učinio a ako ga učini bit će mu naknađeno kao da je učinio deset dobrih djela. Ko god htjedne uraditi loše djelo pa ga ne učini neće mu ništa biti računato a ko učini dobro djelo pisat će mu se samo jedno loše djelo.”™

Sišao sam do Musaa, alejhisselam, i rekao mu šta je bilo. On mi reče: ”˜Vrati se i traži smanjenne jer tvoj ummet neće nitikadar podnijeti taj teret.”™

Vraćao bih se svome Gospodaru sve dok me više nije bilo stid.”

(Predaju bilježi Ahmed, III/148., te Muslim, I/145.)

Imam Ahmed bilježi predaju od Enesa da je Burak doveden Poslaniku, alejhisselam, u Noći Israa sa sedlom i uzdama spremnim za uzjahati.

Životinja se uplaši a Džibril joj reče: “Zašto to činiš? Allaha mi, niko ko je časniji kod Allaha od njega nije te jahao!” Na ove riječi, Burak se poče znojiti.

Ovu predaju bilježi i Tirmizi, hadis br. 3131., i kaže da je garib (usamljena).

Ahmed također bilježi od Enesa da je Muhammed, alejhisselam, rekao: “Kada sam odveden mome Gospodaru (za vrijeme Miradža), prođoh pored ljudi koji imaše nokte od bakra kojima kidaše vlastito lice i grudi. Upitao sam: ”˜Ko su ovi ljudi, Džibrile?”™ Odgovorio je: ”˜To su oni koji jedoše meso ljudi i koji ljude potvaraše.”™ ”

(Ahmed, II/224.). Predaju bilježi također i Ebu Davud, hadis br. 4878.

Enes također prenosi da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “U noći kada sam odveden svome Gospodaru vidjeo sam Musaa, alejhisselam, koji stajaše moleći se u svome mezaru.”

(Ahmed, III/120., Muslim, 2375.)

Imam Ahmed bilježi da je Džabir ibn Abdullah čuo POslanika, alejhisselam, kako kaže: “Kada Kurejšije ne povjerovaše da sam odveden za vrijeme Noćnoga putovanja (Isra) u Bejtul-Makdis, ustao sam u Hidžru (dio kod Kabe) i Allah mi pred oči postavi Bejtul-Makdis tako da sam im rekao sve šta u njemu ima izravno gledajući.”

(Ahmed, III/337.; predaju također bilježe, al”™ sa drugačijim senedima, lancima prenosilaca, Buharija, hadis br. 4710., i Muslim, hadis br. 170.)

Bejheki bilježi da Ibn Å ihab prenosi od Ebu Seleme bin Abdurrahmana da je rekao: “Jedan broj Kurejševića otišao je Ebu Bekru i rekao: ”˜Da li si čuo šta tvoj prijatelj priča? Tvrdi da je otišao do Bejtul-Makdisa i vratio se u Mekku, sve za jednu noć!”™ Ebu Bekr odgovori: ”˜Da li je to baš on rekao?”™ Odgovoriše: ”˜Da.”™ Ebu Bekr reče: ”˜Tada ja svjedočim da je ono što on reče istina.”™ Upitaše: ”˜Vjeruješ da je stigao u Å am za jednu noć i vratio se u Mekku prije jutra?”™ Odgovori: ”˜Da, vjerujem mu i po pitanju stvari koje su veće od te. Vjerujem mu po pitanju Objave s nebesa.”™ ” Ebu Selema reče da je od toga dana Ebu Bekr prozvan Sidik (iskreni).

(Delailun-Nubuvva, II/359.)

Imam Ahmed bilježi da je Ibn Abbas rekao: “Allahov Poslanik, alejhisselma, rekao je: ”˜Noći kada sam odveden na Noćno putovanje, probudio sam se u Mekki sljedećega dana, brinući se znajući da mi ljudi neće vjerovati.”™ Klonio se ljudi strahujući od toga. Tada je Ebu Džehl prošao pored njega, sjeo do njega i podrugljivo upitao: ”˜Ima li šta novo?”™

Allahov Poslanik, alejhisselam, reče: ”˜Da.”™ Ovaj upita: ”˜Å ta je to novo?”™ Odgovori, alejhisselam: ”˜Odveden sam prošle noći na putovanje.”™

Upita: ”˜Kamo?”™ ”˜U Bejtul-Makdis”™, reče. ”˜A ovoga jutra si s nama, ovdje?”™ Poslanik, alejhisselam, odgovori: ”˜Da.”™

Ebu Džehl mu nije želio u lice reći da laži, ali je sazvao druge ljude i rekao mu: ”˜Ako sazovem tvoje ljude, da li ćeš im reći šta se desilo?”™ Poslanik, alejhisselam, odgovori: ”˜Da.”™ Ebu Džehl: ”˜Ljudi Benu Ka”˜ba!”™ Ljudi ustaše sa svojih mjesta i priđoše im. Ebu Džehl reče: ”˜Reci svome narodu šta je bilo.”™ Allahov Poslanik: ”˜Odveden sam prošle noći na putovanje.”™ Upitaše: ”˜Kamo?”™ Odgovori, alejhisselam: ”˜U Bejtul-Makdis.”™ Rekoše: ”˜A ovoga jutra si sa nama?”™ Reče, alejhisselam: ”˜Da.”™

Počeli su udarati se po rukama u uzbuđenju i govoriti: ”˜Možeš li nam opisati Hram?”™ Neki od njih bili su tamo i znadoše kako Hram izgleda.

Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao je: ”˜Počeo sam opisivati sve dok ne dođoh do nekih detalja za koje ne bijah siguran ali je tada Hram donesen i stavljen pored kuće ”˜Ukajla tako da sam mogao gledati u njega i opisivati ga.”™ Ljudi su počeli govoriti: ”˜Allaha mi, ima pravo!”™ ”

(Ahmed, I/309., Nesai, poglavlje el-Kurba, hadis br. 11285., Bejheki II/363.)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.