Džuma…

Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Braćo i sestre u islamu! danas 25. ramazana 1426.h., što odgovara 28. oktobru 2005. godine, hutbu sam naslovio sa «Vrijednost posljednje trećine ramazana».

 

Kako se primiče kraj mubarek ramazana, srca vjernika su i radosna i tužna; radosna zbog toga što su uz Allahovu dž.š. pomoć gotovo ispostila ramazan i time izvršila jedan od stubova islama, a tužna jer sa odlaskom ramazana odlaze i mnogobrojne blagodati i ljepote. Ramazanom su naše džamije pune klanjača, uz ramazan smo solidarniji, u ramazanu pojačano učimo Kur'an i klanjamo propisane nam namaze i nafile, u ramazanu se više posjećujemo, a manje ogovaramo; u ramazanu su jednom riječi mnogobrojne blagodati…

Mi smo braćo i sestre u posljednjoj trećini ramazana, za koju naš Poslanik s.a.v.s. kaže:  “Njegova posljednja trećina je oslobađanje od vatre!” Danas, u posljednjoj džumi mjeseca ramazana u «Danu Kudsa» se sjećamo naše obespravljene braće i sestara, bratske nam Palestine! Zato uputimo dove Uzvišenom Gospodaru da im podari skoru pobjedu i pravedan mir!

Prenosi Aiša r.a. da bi Poslanik s.a.v.s. kada bi došla zadnja trećina ramazana, smotao svoju postelju, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)!” (Buharija)

Pored teravije koja se klanja cijelog ramazana, u zadnjih deset dana Poslanik s.a.v.s. bi pojačao ibadet i klanjao bi dodatnu nafilu, a to je “Salatut-tehedždžud” …

Muhammed s.a.v.s. je kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe r.a., jedne noći na kijamu tako dugo učio da je na jednom rekjatu proučio čitavu Suru El-Bekare, Suru Ali Imran i Suru En-Nisa (106 stranica), a učeći ajete u kojima se pominje prijetnja, zastao bi moleći Allaha dž.š. da ga sačuva od nje. Kada su sklanjali dva rekjata, došao je Bilal ibn Rebbah r.a. da najavi skori dolazak sabaha!”

Muhammed s.a.v.s. nije izostavljao Salatut-tehedždžud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi u tim situacijama klanjao sjedeći.

U dva Sahiha stoji predaja da je Džibril dolazio kod Poslanika s.a.v.s. svakog ramazana i po jednom ga preslušavao Kur'an, da bi posljednje godine to učinio dva puta.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi: “Poslanik s.a.v.s. je u svakom ramazanu činio i'tikaf deset dana, dok je u godini u kojoj je preselio bio u i'tikafu dvadeset dana!” (Buharija)

Poslanik s.a.v.s. je sve do smrti praktikovao i'tikaf, što su činili i njegovi ashabi, kao i selef salih (dobri potomci). Potvrda tome su riječi Abdullaha ibn Omera r.a.: “Poslanik s.a.v.s. je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana!” (Buharija) A u drugoj predaji stoji: “Oživio bi noći, budio čeljad, trudio bi se i odložio bi svoj ogrtač.” (Buharija i Muslim)

Aiša r.a. prenosi da se intenzitet ibadeta Muhammeda s.a.v.s. pojačavao zadnjih deset dana: Rekla je Aiša r.a.: “Prvih dvadest dana (ramazana) je Poslanik s.a.v.s. miješao namaz i spavanje, a kada bi došlo zadnjih deset dana, on bi složio i odložio svoj ogrtač!” (Ahmed)

U jednoj predaji stoji da je Poslanik s.a.v.s. budio Fatimu i Aliju r.a., uveče govoreći im: “Zar nećete ustati i klanjati?” (Buharija i Muslim) i budio je (Poslanik s.a.v.s.) Aišu r.a., kada bi završio tehedždžud, a prije nego bi klanjao vitr.

U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab r.a., klanjao dobar dio noći, pa kada bi došla polovica noći, budio bi svoju porodicu, govoreći im: “Namaz, namaz, i proučio bi ovaj ajet:  “Naredi svojoj čeljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!…” (Suretu Taha: 132. ajet)

U Noći Kadra koja se nalazi u jednoj od neparnih noći zadnjih deset noći ramazana je započela objava Kur'ana, kao što stoji u prvih pet ajeta Sure Duhan:

“Ha-mim!”(1) “Tako mi Knjige jasne,”(2) “Mi smo je počeli objavljivati u Blagoslovljenoj noći, – i Mi zaista opominjemo-“(3) “u kojoj se svaki mudri

 posao riješi”(4) “po Našoj odredbi! Mi smo uistinu slali poslanike!”(5) (Suretud-Duhan:1-5)

Noć Kadra je vrijednija od 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi da iskoristi ovu noć?! Allah dž.š. u Suri El-Kadr kaže:

“Mi smo ga spustili (objavili) u noći Kadr -“(1) “a šta ti misliš šta je to noć Kadr?”(2) “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -“(3) “meleci i Džibril, s’ dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake.”(4) “Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!”(5) (Suretu-l-Kadr:1-5)

Onaj ko provede Noć Kadra, u ibadetu, biće mu oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a.:

“Ko provede Noć Kadra čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi!” (Buharija)

Muhammed s.a.v.s. nam preporučuje da tražimo noć Kadra u zadnjih deset noći ramazana: Prenosi Aiša r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

“Tražite Noć Kadra, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana!” (Buharija)

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. govoreći o ramazanu, kazao: “U njemu je noć koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro u njoj, uistinu je od onih koji su uskraćeni!” (Ahmed i Nesaija)

Abdullah ibn Omer r.a. je rekao: “Neki ashabi su u snu vidjeli da je noć Lejletul-Kadr u zadnjih sedam noći ramazana. ” Muhammed s.a.v.s. im je rekao:  “Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Lejletu-l-Kadr) sakrivena u zadnjih sedam dana, pa ko je bude istraživao neka je iščekuje u zadnjih sedam noći.” (Buharija)

 Ubade ibn Samh r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v.s. izašao jedne prilike da obavijesti ashabe o Lejletul-Kadru, pa su se dva muslimana posvađala, na što je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Izašao sam da vas obavijestim o noći Kadra, pa kada su se dva muslimana posvađala, dignuto je od mene znanje o njoj. Možda je to dobro po vas, nadam se, ali tražite je u dvadeset i devetoj, dvadeset i sedmoj i dvadeset i petoj noći.” (Buharija)

Muhammed s.a.v.s. nas podstiče da se u toj noći obraćamo dovom svome Gospodaru i od Njega tražimo oprosta.

Rekla je Aiša r.a. Poslaniku s.a.v.s.: “Poslaniče, ako doživim Noć Kadra, šta ću u njoj govoriti?” Rekao je: “Reci:  “Gospodaru, Ti si Taj Koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti!”

Braćo i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za Noću Kadra, nadajući se Allahovoj dž.š. milosti, oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani! Izvršimo obavezu sadekatu-l-fitra, kako bi na taj način od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu dž.š.! Nastavimo i nakon ramazana živjeti po islamu i izvršavajmo naše obaveze!!!

Gospodaru, podari pobjedu svim ugroženim i obespravljenim muslimanima, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas od onih koji se iskreno kaju za učinjene grijehe, primi od nas post, namaze i ostala dobra djela u mubarek ramazanu, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Sarajevo: 25. ramazan 1426.h.                                                 

Hutba: Džamija “Kralj Fahd”  28. oktobar 2005.god.                                                 

Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.