Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Republike Srpske

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2016. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na područje Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na područje Republike Srpske, za akademsku 2016/2017. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;

2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;

3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini; 4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;

5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;

2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;

3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;

4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;

5 Ovjerena i4ava o zajednickom domacinstvu, ne starija od 6 mjeseci;

6. Dokazi o visini prihoda dlanova zajednidkog domacinstva:

a) Potvrda o visini place zaposlenih dlanova domacinstva, i/ili

b) Oek od PIO/MlO o visini penzije/mirovine (porodicna/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je clan domacinstva penzioner/umirovljenik), i/ili

c) Dokaz o nezaposlenosti 6lanova domacinstva: potvrda biroa za zapo5ljavanje, lidne izjave o (ne)ostvarenim godiSnjim prihodima ovjerene od strane opcinske slu2be za ovjeru potpisa ili dokazi o Skolovanju za ostale nezaposlene dlanove domacinstva.

VI

U slucaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost ce imati studentisa manjim prihodima po clanu domacinstva Prijave sa svim tra2enim dokumentima dostaviti lidno ili po5tom preporuceno, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija” na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Ul. AlipaSina 41,

71000 Sarajevo

(Na poledini kovefte navesti ime i prezime podnosioca, tainu adresu i kontakt tetefon)

Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje.

Broj 05-36-3-1719116

Sarajevo, 14.1 1.2016.

Ministar: Dr.sci. Ramic Edin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.