Kozarac.ba

GRAD PRIJEDOR: PRODAJE SE POSLOVNI OBJEKAT KINO-SALA KOZARAC

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 4 Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Rapublike Srpske i jedinica lokalne samouprave(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/12) i člana 40. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 5/15), Gradonačelnik Grada, objavljuje

OGLAS

o prodaji poslovnog prostora putem licitacije

1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA POSLOVNIH PROSTORA
– Naziv: Grad Prijedor
– Adresa: Trg Oslobođenja br. 1
– Poštanski broj i mjesto: 79101 Prijedor
– Identifikacioni broj: 4400711050003
– Telefon:052/245-189
– Faks: 052/245-184
– Kontakt osoba: Nada Gruban
– Elektronska pošta:

2. NAČIN PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA
– Putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

3. PODACI O POSLOVNOM PROSTORU
Poslovni prostor u Kozarcu, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta koji se nalazi na uglu ulica M. Stojanovića i A.Melkića, prazan prostor, površine 375,80m2, ležeći na kč.br. 3462 K.O. Kozarac.

4. USLOVI PRODAJE
Pravo učešća u postupku prodaje poslovnih prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu troškova postupka u iznosu od 100 KM, dostave dokaz od Odjeljenja za finansije Gradske uprave da nemaju dugovanja prema Gradu Prijedor i uplate iznos predviđen za kauciju.
Na oglas je potrebno da se prijave najmanje jedan učesnik, da bi se sproveo postupak prodaje.
Kaucija za učešće u postupku prodaje prostora iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine i ista se uplaćuje na žiro račun: „Jedinstveni račun trezora Grada Prijedor“ kod NLB Razvojne banke Prijedor br: 5620070000266805, o čemu će se Komisiji podnijeti dokaz u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa. Početna tržišna vrijednost nekretnine iznosi 330.000,00 KM (Slovima: tristotinetridesethiljada KM)

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju poslovnih prostorija i dobiti tražene informacije u zgradi Gradske uprave grada Prijedor, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija br. 9, svakim radnim danom u vremenu od 1130 do 1530 časova.

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA PRODAJE
Mjesto održavanja prodaje je zgrada Gradske uprave Grada Prijedor, Velika sala na II spratu.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 27.maja-15.časova. Prodaja će se obaviti dana 30.05. 2016.godine u 11.časova

6. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA KUPOVNE CIJENE
Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu uplati u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora.
Uvođenje u posjed najpovoljnijeg ponuđača-kupca izvršic´e se u roku do 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene.

Ovaj oglas će se objaviti u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i internet stranici Grada www.prijedorgrad.org a istovremeno će se istaći na oglasnoj ploči Grada Prijedor.

GRADONAČELNIK
Marko Pavić

Dodaj komentar

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.