GRAD PRIJEDOR: PRODAJE SE POSLOVNI OBJEKAT KINO-SALA KOZARAC

GRAD PRIJEDOR: PRODAJE SE POSLOVNI OBJEKAT KINO-SALA KOZARAC

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 4 Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Rapublike Srpske i jedinica lokalne samouprave(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 20/12) i člana 40. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 5/15), Gradonačelnik Grada, objavljuje

OGLAS

o prodaji poslovnog prostora putem licitacije

1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA – PRODAVCA POSLOVNIH PROSTORA
– Naziv: Grad Prijedor
– Adresa: Trg Oslobođenja br. 1
– Poštanski broj i mjesto: 79101 Prijedor
– Identifikacioni broj: 4400711050003
– Telefon:052/245-189
– Faks: 052/245-184
– Kontakt osoba: Nada Gruban
– Elektronska pošta:

2. NAČIN PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA
– Putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

3. PODACI O POSLOVNOM PROSTORU
Poslovni prostor u Kozarcu, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta koji se nalazi na uglu ulica M. Stojanovića i A.Melkića, prazan prostor, površine 375,80m2, ležeći na kč.br. 3462 K.O. Kozarac.

4. USLOVI PRODAJE
Pravo učešća u postupku prodaje poslovnih prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu troškova postupka u iznosu od 100 KM, dostave dokaz od Odjeljenja za finansije Gradske uprave da nemaju dugovanja prema Gradu Prijedor i uplate iznos predviđen za kauciju.
Na oglas je potrebno da se prijave najmanje jedan učesnik, da bi se sproveo postupak prodaje.
Kaucija za učešće u postupku prodaje prostora iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine i ista se uplaćuje na žiro račun: „Jedinstveni račun trezora Grada Prijedor“ kod NLB Razvojne banke Prijedor br: 5620070000266805, o čemu će se Komisiji podnijeti dokaz u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa. Početna tržišna vrijednost nekretnine iznosi 330.000,00 KM (Slovima: tristotinetridesethiljada KM)

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju poslovnih prostorija i dobiti tražene informacije u zgradi Gradske uprave grada Prijedor, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija br. 9, svakim radnim danom u vremenu od 1130 do 1530 časova.

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA PRODAJE
Mjesto održavanja prodaje je zgrada Gradske uprave Grada Prijedor, Velika sala na II spratu.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, do 27.maja-15.časova. Prodaja će se obaviti dana 30.05. 2016.godine u 11.časova

6. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA KUPOVNE CIJENE
Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu uplati u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora.
Uvođenje u posjed najpovoljnijeg ponuđača-kupca izvršic´e se u roku do 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene.

Ovaj oglas će se objaviti u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i internet stranici Grada www.prijedorgrad.org a istovremeno će se istaći na oglasnoj ploči Grada Prijedor.

GRADONAČELNIK
Marko Pavić

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.