Da li će Prijedor podići spomenik ubijenoj djeci?

Da li će Prijedor podići spomenik ubijenoj djeci?

Komentar na izjave Pavića i Jakupovića o neprovodjenju Statuta Grada Prijedora i Zakona o lokalnoj samoupravi RS po zahtjevu i inicijativi za izgradnju spomenika ubijenoj djeci grada Prijedora

INSTITUCIJA OMBUDSMENA/OMBUDSMANA
ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDMET: KOMENTAR

Zahvaljujem vam se i sa poštovanjem vam se ponovo obraćam i dajem tačne i istinite navode po pitanju zahtjeva za izgradnju spomenika ubijenoj i nestaloj djeci Grada Prijedora(njih 102:96 Bošnjačkih,5 Hrvatskih i jedno Srpsko dijete).
Od podnošenja zahtjeva 25.11.2014. godine sa gradonačelnikom smo se sastali 3 puta (17.12.2014.,21.05.2015. i 30.11.2015. godine).
Na prva dva sastanka smo dobili informaciju da nema zakona na nivou BiH,ali da je on kao čovjek za izgradnju tog spomenika i da će on pripremiti izgradnju spomenika ali da ne dolazi u obzir lokacija ispred patrije ali da se mi roditelji obratimo ministarstvu BiH i da probamo da regulišemo izgradnju takvih spomenika u Federaciji kada su Srbi u pitanju.

Mi smo tom prilikom rekli da takav spomenik postoji u Sarajevu i Konjicu a da je u postupku izgradnja istog spomenika u Bugojnu te da mi roditelji želimo da se spomenik ubijenoj i nestaloj djeci u Prijedoru gradi na način i po zakonu na koji je sagrađena nekolicina spomenika u gradu Srbima I Srpskim borcima (na kojima se nalaze 2 imena ljudi koje je Haški tribunal proglasio ratnim zločincima i raspisao potjernicu) te pokazali sliku spomenika iz konjica.
Tačno je da je gradonačelnik uputio delegaciju u Konjic da vidi spomenik,utvrdi istinitost naše izjave te smo dobili uvjeravanja da će on razgovoarati sa predsjednicima klubova odbornika i da neće biti problema u rješavanjau zahtjeva.

30.11.2015. godine na razgovoru sa načelnikom smo dobili ponudu (a da o tom u prethodnom periodu ništa nije dogovoreno i pominjano) da spomenik gradimo mi roditelji sami i na lokaciji u Raškovcu ili Puharskoj (van grada) na što sam reagovao i rekao da nisam kompetentan da sam odlučim o tome i da ću zvati sastanak roditelja što sam i učinio.
Na sastanku roditelja 25.11.2015. godine roditelji su odbili predloženo o čemu smo ih pismeno obavjestilli 3.12.2015. urgencijom.
Ponudu gradonačelnika roditelji su shvatili kao da gradonačelnik ne želi spomenik u gradu ubijenoj i nestaloj djeci.
Na svim sastancima niti jednom nisu usaglašavani stavovi niti tražena rješenja sa roditeljima ubijene i nestale djece osim obećanja da će zahtjev biti usaglašen sa klubovima odbornika skupštine da bi jednoglasno bio usvojen na skupštini Grada Prijedora.

Niti jednom nismo dobili pismeni odgovor na zahtjev i urgencije upućene gradonačelniku i predsjedniku skupštine a na prijem kod gradonačelnika smo čekali po par mjeseci.
Shodno tome smo tražili od odbornika Duratović Mirsada (čija je majka u odboru za izgradnju spomenika,čiji je brat od 15 godina ubijen),da stavi na dnevni red skupštine podneseni zahtjev što je isti pokušao ali to nije prošlo.

Iz izloženog proizilazi da navodima i obrazloženjem gradonačelnika Marka Pavića se ne možemo složiti jer nisu ono o čemu smo razgovarali u 3 navrata, niti je data obećanja roditeljima ispoštovao ni sproveo u djelo.

Što se tiče izjašnjenja predsjednika skupštine gospodina Jakupovića takođe ne možemo prihvatiti niti se složiti ni u jednom djelu.
Od podnošenja zahtjeva sa Jakupovićem smo se sastali nekoliko puta a zadjni put 06.11.2015. godine a ja kao predstavnik roditelja svaki mjesec po 2 puta i od istog sam tražio da zahtjev stavi na dnevni red skupštine te smo dobijali odgovor da će biti na dnevnom redu na narednoj sjednici skupštine i tako 14 mjeseci za redom.

Na prvom sastanku roditelja i predsjednika dogovoreno je da će zahtjev biti razmatran na martovskoj skupštini, kako se to nije desilo odmah smo reagovali i dobili odgovor od predsjednika (nisam dobio zeleno svjetlo) biti će na dnevnom redu na aprilskoj skupštini , i od aprilske pa majske i junske i svaki put novo obrazloženje zašto nije bilo na dnevnom redu (nije dogovoreno,nije pripremljeno) i tako sve do danas.
10.03.2015. pozvao me na sastanak sa odbornicima skupštine (Bošnjacima) koji me uvjeravaju da će se boriti da zahtjev prođe na skupštinu i da se izgradi spomenik ubijenoj i nestaloj djeci Grada Prijedora a da to predsjednik skupštine pripremi i stavi na dnevni red,što se nije desilo.

Iz navedenog se vidi da od strane gradonačelnika i predsjednika skupštine nije bilo nikakvih ponuda niti pronalaženja rješenja za izgradnju spomenika osim što je gradonačelnik predložio (30.11.2015.) kako sam naveo da gradimo spomenik u Raškovcu ili Puharskoj mi roditelji odnosno odbor za izgranju spomenika a on će pomooći finansisjski koliko mogne, na što nismo pristali.
U međuvremenu smo obavili razgovor (21.12.2015.) sa podpredsjenikom narodne skupštine RS gospodinom Bratićem i podpredsjednikom RS gospodinom Salkićem gdje smo dobili podršku pomenutih i obećanje da će obaviti razgovor sa gradonačelnikom i predsjednikom skupštine.
U svom obrazloženju gradonačelnik i predsjednik navode da će u 2016 uvrstiti u plan skupštine i ovaj zahtjev za izgradnju spomenika a nemaju dogovor sa roditeljima niti odluku skupštine da se odobrava zahtjev za izgradnju spomenika.

Iz navedenog se vidi da se stvarno stanje i predočeno stanje predsjednika i gradonačelnika uveliko razlikuje iz čega proizilazi kršenje statuta Grada Prijedora i zakona o upravnom postupku.
Naime zakon o lokalnoj samoupravi RS propisano je da su jedinice lokalne samouprave,između ostalog,nadležne za obezbjeđivanje uslova i određivanje načina izgradnje,odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na ne izgrađenom građevinskom zemljištu kao i ostvarivanje zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda građana i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.
U tom smislu, kada građani jedinici lokalne samouprave podnesu inicijativu za rješavanje određenog pitanja u skladu sa važećim propisima skupština jedinice lokalne samouprave obavezna je da u roku od 60 dana od dana dobijanja inicijative obavi raspravu i građanima dostavi obazložen odgovor.

Pravno gledano skupština jedinice lokalne samouprave ima dužnost da razmotri svaku inicijativu koju dobije pod uslovom da je pokrenuta na način i u obliku propisanim zakonom.
Iz navedenog proizilazi da su odbornici dužni da odlučuju o građanskoj inicijativi jer se radi o pravu neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi,što znači da odbornici uopšte nemjau mogućnost da odluče da li će ili neće uvrstiti inicijativu u dnevni red,oni su dužni da donesu odluku,kakva god ona bila.Posebno ističemo ono što su i sami gradonačelnik i predsjednik naveli,da je inicijativa podnesena 25.11.2014. godine,da je od tog dana prošlo 14 mjeseci ,a da javna rasprava nije održana,što znači da je u konkretnom slučaju prekršen zakon o lokalnoj samoupravi RS i statut grada prijedora na štetu podnosioca zahtjeva.
Na kraju u vezi sa mišljenjem gradonačelnika da bi donošenje zakona o spomenicima i spomen obilježjima na nivou BiH sistematski riješilo navedeno pitanje i nebi bio dio politikanstva,obavještavamo vas da RS ima zakon o spomenicima i spomen obilježjima oslobodilačkih ratova,te da se istim,između ostalog,uređuje i izgradnja spomenika na teritoriji RS pri čemu je svim zainteresovanim subjektima dato pravo da pokreću inicijative za podizanje spomenika i spomen obilježja.

Roditelji smatraju da je trenutno stanje u ovoj oblasti dovoljno regulisana i da nema potrebe da se čeka da se usvoje propisi na nivou BiH da bi grad Prijedor ispoštovao podnosioce građanske inicijative i donio odluku o istoj.
Na kraju neka se izgradi spomenik ubijenoj i nestaloj djeci grada prijedora na način i po propisima i zakonima kojima su izgrađeni i ostali spomenici u gradu Prijedoru nakon minulog rata.

S poštovanjem Predstavnik ubijene djece Bačić Fikret

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.